Afectacions covid-19

ACTUALITZACIÓ – 20 d’abril de 2022 Comunicat de la UB sobre l’ús de la mascareta en espais universitaris

La nova resolució del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, publicada avui, deixa sense efecte l’obligació de dur la mascareta en els espais interiors de la Universitat. Aquesta resolució, basada en el Reial decret 286/2022 de 19 d’abril, és vigent a partir d’avui.

L’ús de la mascareta continuarà sent obligatori al Servei Mèdic de la Universitat de Barcelona. Per a la resta d’espais, s’estableixen una sèrie de recomanacions per a tota la comunitat universitària. Les més bàsiques, mantenir la màxima ventilació possible dels espais i les mesures d’higiene habituals.

Al mateix temps, es recomana que continuïn fent ús de la mascareta els membres de la comunitat universitària que, segons el sistema de salut, siguin vulnerables a la COVID-19, i també les persones positives de COVID-19 amb simptomatologia lleu que no requereixin baixa laboral.

A l’últim, es recomana també l’ús de la mascareta en aquelles activitats presencials o grupals en què no es garanteixin les condicions de ventilació i de distància mínima de seguretat, i en espais tancats com ara els ascensors.
ACTUALITZACIÓ – 1 de setembre de 2021

Actualitzem el PLA DE CONTINGÈNCIA DE L’ESCAC, CENTRE ADSCRIT A LA UB, DAVANT LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19 per al curs 2021-2022.

Aquest Pla de contingència té per objecte establir les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 per al curs 2021-2022. Serà vigent fins que es modifiquin les condicions i normatives en què es basa.

Si es considera necessari, s’aniran incorporant, com a annexos al Pla, fitxes descriptives per a activitats específiques o modificacions de les existents.

Les mesures establertes en el Pla són d’aplicació, amb les especificitats que escaiguin, al conjunt de la comunitat  universitària:  alumnat,  professorat, personal d’administració i serveis i, en general, a les persones que accedeixin a les instal·lacions de l’ESCAC.2