Afectacions covid-19

ACTUALITZACIÓ – 1 de setembre de 2021

Actualitzem el PLA DE CONTINGÈNCIA DE L’ESCAC, CENTRE ADSCRIT A LA UB, DAVANT LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19 per al curs 2021-2022.

Aquest Pla de contingència té per objecte establir les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 per al curs 2021-2022. Serà vigent fins que es modifiquin les condicions i normatives en què es basa.

Si es considera necessari, s’aniran incorporant, com a annexos al Pla, fitxes descriptives per a activitats específiques o modificacions de les existents.

Les mesures establertes en el Pla són d’aplicació, amb les especificitats que escaiguin, al conjunt de la comunitat  universitària:  alumnat,  professorat, personal d’administració i serveis i, en general, a les persones que accedeixin a les instal·lacions de l’ESCAC.