Plans docents

Consulta els plans docents de les assignatures del Grau Oficial en Cinematografia.

Pla docent Guió I
Assignatura:: Guió I
Codi:: 365747
Titulació:: Grau en Cinematografia
Curs:: Primer
Semestre:: Anual
Hores de dedicació:: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

  1. Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
  2. Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
  3. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
  4. Desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
  5. Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.

 

Objectius

  1. Conèixer els elements bàsics de la dramatúrgia.
  2. Conèixer les estructures del relat més habituals.
  3. Conèixer les aplicacions i el funcionament dels principals mecanismes dramàtics.
  4. Ser capaç d’aplicar de manera creativa els coneixements en l’escriptura d’exercicis.

 

Blocs temàtics

Funcions de la dramatúrgia. Gèneres literaris: lírica, drama i narrativa. Els mecanismes fonamentals del drama: conflicte, protagonista, objectiu, obstacles. L’estructura del relat aristotèlic: els tres actes. Durada del primer acte. El crescendo d’obstacles i la relació causa-efecte del segon acte. Durada del tercer acte. Característiques i mecanismes dels  arguments no aristotèlics: procés cap a la intimitat, procés cap a la separació, serpentejant, descriptiu. Característiques i funcionament dels principals recursos dramàtics: sembrats d’informació, ironia dramàtica, misteri, sorpresa.  Caracterització: l’art de crear personatges.

 

Medotologia i activitats formatives

Classes magistrals, roda d’intervencions, treball escrit, exercicis pràctics.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: prova escrita (40%); treballs realitzats per l’estudiant (60%).

Reavaluació: prova escrita (40%); treballs realitzats per l’estudiant (60%).

Avaluació única: prova escrita (40%). Treballs realitzats per l’estudiant (60%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

 

Fonts d’informació bàsica

ARISTÒTIL (1998). Retòrica. Poètica. Barcelona: Edicions 62.

BENTLEY, E. La vida del drama. Barcelona: Paidós, 1981

CHION, MICHEL (1989). Cómo se escribe un guion. Madrid: Cátedra.  (Ecrire un scénario. Cahiers du Cinéma, Paris, 1985).

FIELD, SYD (1995). El manual del guionista. Madrid: Plot Ediciones. (The Screenwriter’s Workbook. Bantam Dell, Nova York, 1984).

LAVANDIER, I (2001). La dramaturgia. Barcelona: Alba Editorial. (La dramaturgie. Le clown et l’enfant, Paris, 1994).

MCKEE, ROBERT (2002). El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Barcelona: Alba Editorial.  (Story: Substance, Structure, Style and Principles of Screenwriting. Regan Books, Nova York, 1997).

PARENT ALTIER, DOMINIQUE (2005). Sobre el guión. Buenos Aires: La marca editora. (Approche du scénario, Nathan, Paris, 1997).

SÁNCHEZ ESCALONILLA, ANTONIO (2001). Estrategias de guion cinematográfico. Barcelona: Ariel.

SEGER, LINDA (2007). Cómo convertir un buen guion en un guion excelente. Madrid: Rialp. (Making a Good Script Great. Dodd, Mead & Company inc, Nova York, 1987).

VOGLER, CHRISTOPHER (1992). The Writer’s Journey. Studio City: Michael Wiese Productions.

VORHAUS, JOHN (2005). Cómo orquestar una comedia. Barcelona: Alba editorial. (The Comic Toolbox. Silman-James Press, Los Angeles, 1994).