Plans docents

Consulta els plans docents de les assignatures del Grau Oficial en Cinematografia.

Pla docent Pràctiques de Narració Audiovisual III
Assignatura: Pràctiques de Narració Audiovisual III
Codi: 365756
Titulació: Grau en Cinematografia
Curs: Segon
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 75 / Tutelades 75/ Autònomes 75

Competències

 1. Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 2. Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 3. Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 4. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 5. Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 7. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 8. Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 9. Conèixer les últimes tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.
 10. Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la producció d’obres audiovisuals, al llarg dels processos d’ideació, desenvolupament i explotació de les mateixes.
 11. Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la direcció d’obres audiovisuals i poder dur a terme la planificació, realització i supervisió d’una producció audiovisual.
 12. Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.
 13. Tenir capacitat per concebre, dissenyar i materialitzar el tractament lumínic, cromàtic i visual en general en el marc d’una obra audiovisual.
 14. Tenir capacitat per concebre, dissenyar i desenvolupar l’espai, el vestuari i l’attrezzo implicats en la producció d’una obra audiovisual.
 15. Demostrar capacitat per dur a terme els processos involucrats en el registre, el disseny i la postproducció sonora d’una obra audiovisual.
 16. Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.
 17. Ser capaç d’assumir la gestió dels processos de preproducció, producció i postproducció dels efectes digitals en una obra audiovisual

 

Objectius

 1. Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual.
 2. Utilitzar de manera adequada els instruments i eines necessaris per a la producció d’obres audiovisuals.
 3. Aplicar de forma creativa els coneixements de llenguatge i de tècnica audiovisuals en la creació d’obres audiovisuals de ficció.
 4. Ser capaç de treballar en equip.
 5. Ser capaç d’analitzar el treball realitzat i avaluar-ne el resultat, tant a nivell individual com col·lectiu.

 

Blocs temàtics

Desenvolupament, rodatge i muntatge d’escenes. Escenes de descripció de personatge. Relats amb estructura clàssica. L’arc dramàtic de transformació del personatge. Escenes de diàleg amb subtext. El recurs del gir final en històries breus. La composició i la mida del pla. Els angles de càmera. Les estratègies de l’enquadrament. El punt de vista. La relació d’aspecte. La dinàmica de la imatge en moviment. Les lleis de continuïtat. L’eix. El fora de camp. La profunditat de camp. Els moviments de l’enquadrament. Simbolisme i metàfora. Importància i possibilitats del so. La banda sonora. Planificació amb actors. La direcció de l’actor.

 

Medotologia i activitats formatives

Classes expositives, treball en grup i pràctiques.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: instruments basats en l’observació (30%); pràctiques (70%).

Reavaluació: pràctiques (100%).

Avaluació única: no es contempla la possibilitat d’avaluació única.

 

Fonts d’informació bàsica

LANDAU, N. 101 Cosas que aprendí en la escuela de cine. ABADA.

LAVANDIER, I (2001). La dramaturgia. Barcelona: Alba Editorial. (La dramaturgie. Le clown et l’enfant, Paris, 1994).

LUMET, S.  Así se hacen las películas. RIALP (1999).

ROBERT EDGAR-HUNT; JOHN MARLAND, JAMES RICHARDS (2014). Bases del cine: Guion. Barcelona: Parramón Paidotribo. (AVA Publishing, UK 2009).

SÁNCHEZ-MAGALLÓN, A. Cuéntalo Bien. PLOT EDICIONES (2007).

TIRARD, L. Lecciones de cine. Paidós (2003).

TIRARD, L. Más lecciones de cine. Paidós (2008).

TRUFFAUT, F. El cine según Hitchcock. Varias editoriales. (1966).