Plans docents

Consulta els plans docents de les assignatures del Grau Oficial en Cinematografia.

Pla docent So
Assignatura:: So
Codi:: 365748
Titulació:: Grau en Cinematografia
Curs:: Primer
Semestre:: Anual
Hores de dedicació:: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

  1. Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
  2. Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
  3. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
  4. Desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
  5. Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.

 

Objectius

  1. Comprendre el paper de l’ambientació sonora en la producció cinematogràfica.
  2. Valorar el paper de la banda sonora en els seus aspectes psicoacústics i emocionals en relació a les imatges, atenent els seus valors expressius i comunicatius.
  3. Dominar el llenguatge especialitzat i terminologia de la disciplina.
  4. Analitzar els elements sonors i musicals en el cine i els diferents productes audiovisuals.
  5. Comprendre els principis teòrics per a la utilització del so i la música als productes cinematogràfics i audiovisuals, segons les tècniques, estils, obres, autors i estudis més destacats.

 

Blocs temàtics

El so al cinema i als audiovisuals: funcions, fonaments psicobiològics i emocionals. Qualitats del so. So i silenci. Elements de la banda sonora: música, efectes sonors, diàlegs, ambients i silenci. Els elements de la música en el cinema i els audiovisuals: ritme, melodia, harmonia, tímbrica, dinàmica, mètrica, formes musicals, estils i gèneres. Història del so al cinema. Història de la música i aplicacions pràctiques als audiovisuals. Anàlisi sonora de fragments cinematogràfics i documents audiovisuals: valors expressius, narratius, comunicatius i simbòlics, elements, ús, lectura, eficàcia. L’ambientació sonora al cinema i els audiovisuals. Relacions de la música i la imatge als audiovisuals. Multimodalitat.

L’oïda humana: percepció selectiva i subjectiva del so. Funcions del so en el cinema: emocional, narrativa, conceptual, estilística. Narrativa sonora i recursos: gènere, transicions i ritme, presentació de personatge, creació del punt de vista des del so, subjectivitat, dramatització, conceptualització, altres recursos. Qualitats del so. Conceptes bàsics d’enregistrament i edició. Cadena de treball en una producció. Relació del departament de so amb la resta de departaments.

 

Medotologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit, exercicis pràctics.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Avaluació continuada: treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Reavaluació: treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Avaluació única: treballs realitzats per l’estudiant (100%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

 

Fonts d’informació bàsica

Alcalde, J. (2007) Música y Comunicación. Puntos de encuentro básicos. Madrid: Fragua.

Calderón, D., Gustems, J. y Martin, C. (2017). Multimodalidad, emoción y publicidad. Un estudio empírico sobre Youtube. Icono 14, 15(2), 25-48.

Chion, M. (1990). La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.

Chion, M. (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós.

Colon, C., Infante, F. y Lombardo, M. (1997). Historia y teoría de la música en el cine: presencias afectivas. Sevilla: Alfar.

Cook, N. (2004). Analysing musical multimedia. Oxford: Oxford University Press.

Encabo, E. (ed.) (2018). Más allá de la pantalla: música, sonido e imagen. Sabadell: El Poblet Edicions.

Encabo, E. (ed.). (2018). Sound in Motion: Cinema, Videogames, Technology and Audiences. New Castle: Cambridge Scholars Publishing.

García Jiménez, J. (1996). Narrativa audiovisual. Madrid: Cátedra.

Gértrudix, M. (2003). Música y narración en los medios audiovisuales. Madrid: Laberinto Comunicación.

Guijarro, T. y Muela, C. (2003). La música, la voz, los efectos y el silencio en Publicidad. Madrid: Dossat.

Gustems, J. (2005). Escuchar los anuncios: una aproximación al uso de la música y del sonido en la publicidad televisiva. Eufonia, 34, 91-100.

Gustems, J. (coord.) (2012). Música y Sonido en los audiovisuales. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Gustems, J. (ed.). (2014). Música y Audición en los Géneros Audiovisuales. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Gustems, J. (ed.) (2018). Música y Símbolo. Barcelona: Dinsic.

Gustems, J., Calderón, C. y Calderón, D. (2016). Análisis multimodal: una herramienta al servicio de la educación audiovisual. Harvard Deusto. Learning & Pedagogics, 7, 12-17.

Llinares, F., Calderón, D. y Gustems, J. (2014). Características sonoras en los tráileres cinematográficos. Revista de Comunicación Vivat Academia, 129, 1-9.

Olarte, M. (ed). (2005). La Música en los medios audiovisuales. Algunas aportaciones. Salamanca: Plaza Universitaria.

Porta, A. (2007). Músicas públicas, escuchas privadas. Barcelona: Publicacions de la UAB.

Rodríguez Bravo, M. Á. (1998). La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona: Paidós.

Téllez, E. (1996). La composición musical al servicio de la imagen cinematográfica. Eufonía, 4, 47-58.

Xalabert, C. (2013). El guion musical en el cine. Barcelona: Mundo BSO.