Màster Superior d'Especialitat

El Màster que t'especialitza en una de les 9 disciplines cinematogràfiques que s'imparteixen a l'escola.

Presentació

El Màster Superior d’Especialitat de l’ESCAC, de 120 crèdits i dos cursos de durada, ofereix a l’alumne especialitzar-se en una de les nou disciplines cinematogràfiques que s’imparteixen a l’escola: Direcció, Direcció d’art, Direcció de fotografia, Documental, Guió, Muntatge, Producció, Producció digital i So.

Seguint amb la metodologia pròpia basada en el learning by doing i el treball per projectes, el programa del màster inclou 960 hores d’especialitat, de les quals més d’un 75% són pràctiques o de formació teoricopràctica. Els rodatges col·lectius són conjunts i transversals a totes les especialitats, permetent a l’alumne posar en pràctica i experimentar les tècniques i coneixements adquirits en la seva especialitat.

El Màster Superior d’Especialitat completa la formació bàsica, de tres anys comuns per a tot l’alumnat, rebuda al Grau Oficial en Cinematografia de l’ESCAC.

Accés

Durant el mes de març del curs anterior a l’inici de Màster Superior d’Especialitat, els estudiants del Grau en Cinematografia realitzaran una preinscripció a les especialitats a les quals vulguin optar, per ordre de preferència i fins a un màxim de tres.

L’accés a les especialitats vindrà determinat per la puntuació obtinguda en els elements següents:

  1. Expedient acadèmic de la titulació de Grau: 2 punts.
  2. Portfoli: 2 punts.
  3. Entrevista personal: 2 punts.

Les qualificacions del portfoli i de l’entrevista personal les atorgarà un Tribunal específic d’accés per a cada especialitat. El Tribunal d’accés al Màster, format per un representant de cada tribunal específic i la coordinadora de la titulació, determinarà finalment l’accés dels candidats a les especialitats.

El nombre màxim de places a cada especialitat és de 10.

Beques

Es preveu que entre un 10% i un 15% dels estudiants del Màster puguin cursar els estudis havent obtingut una beca interna que cobreixi totalment o parcialment el cost de la matrícula.

La sol·licitud de la beca es durà a terme al mateix moment que la preinscripció a les especialitats.

Els factors que determinaran l’obtenció de les beques seran la situació econòmica, el portfoli, l’entrevista personal i l’expedient acadèmic.

Calendari curs 2021-2022
  • Preinscripció: del 15 al 19 de març de 2021.
  • Modificació de la preinscripció (si escau): 31 de maig de 2021 com a molt tard.
  • Presentació del portfoli: 13 de setembre de 2021.
  • Avaluació dels portfolis per part del Tribunal específic: del 14 de setembre a l’1 d’octubre de 2021.
  • Entrevistes personals: del 4 al 22 d’octubre 2021.
  • Publicació del veredicte del Tribunal d’accés: 26 d’octubre de 2021.
  • Inici de les classes: 8 de novembre de 2021.
Pla d'estudis

Denominació dels estudis: Màster Superior d’Especialitat

Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS: Dos cursos acadèmics i 120 crèdits ECTS

Crèdits de primer curs: 60 ECTS

Crèdits de segon curs: 60 ECTS

Especialitats

Les especialitats son: Direcció, Direcció d’art, Direcció de fotografia, Documental, Guió, Muntatge, Producció, Producció digital i So.

Assignatures d’especialitat

Els crèdits destinats a la formació específica en l’especialitat escollida son 48 a cada un dels cursos, cosa que equival a unes 960 hores de classe en total. Per tal de potenciar la interconnexió entre estudiants i el treball en equip, algunes assignatures son conjuntes, per a alumnes de diferents especialitats.

A les matèries Fonaments i Teoria, els estudiants reben formació sobre els fonaments conceptuals i teòrics de la seva especialitat.

A la matèria Tècniques, i a través de la realització continuada d’exercicis pràctics, els estudiants reben formació especialitzada en els instruments i les habilitats propis del seu ofici.

L’eix central de la formació específica és el Taller, una matèria que té com a característica principal un alt grau d’experimentalitat: en el Taller, els estudiants aprenen l’ofici a través de la realització ininterrompuda al llarg dels dos cursos de pràctiques reals de caràcter professionalitzador.

Pràctiques (primer curs)

Les pràctiques de primer curs tenen com a objectiu potenciar el treball en equip i consolidar l’aprenentatge de les tècniques pròpies de cada especialitat a través de la participació en pràctiques conjuntes.

Dividits en grups, i tutoritzats en totes les fases pel professorat de l’assignatura, els estudiants desenvolupen fins a cinc llargmetratges o episodis pilot de sèrie (de ficció i documentals).

Els grups estan integrats per estudiants de diferents especialitats per tal que cada un pugui desenvolupar les tasques pròpies de la seva especialitat i aprengui a col·laborar amb els estudiants de les altres. Cada alumne exerceix el càrrec de cap d’equip en una part d’una de les pràctiques i col·labora amb els seus companys, en càrrecs diferents del de cap d’equip, en les altres.

De manera periòdica i al llarg del curs, els estudiants realitzen presentacions públiques dels projectes. Aquests pitchings son un element fonamental en el desenvolupament i avaluació de les propostes.

Els rodatges es duen a terme entre els mesos de juliol i setembre de 2022. Una vegada determinat el pressupost per a cada projecte per part dels responsables del centre, els estudiants de l’especialitat de producció s’encarreguen de la gestió del projecte (calendari, equipament, pressupost, etc.).

En el marc d’aquesta assignatura, i abans del rodatge de les pràctiques, cada grup d’estudiants realitza dos exercicis de caràcter preparatori.

Treball de Fi de Màster (segon curs)

El Treball de Fi de Màster té com a objectiu que els estudiants puguin desenvolupar la seva creativitat posant en pràctica els coneixements i habilitats propis de la seva especialitat.

Dividits en grups, i assessorats en totes les fases pel professorat de cada especialitat, els estudiants desenvolupen i produeixen tants curtmetratges com alumnes hi hagi en les especialitats de direcció i documental.

Els equips de rodatge estan formats per estudiants de les diferents especialitats, de manera que tots exerceixen el càrrec de cap d’equip en un TFM i participen amb un altre càrrec en la resta.

De manera periòdica i al llarg del curs, els estudiants realitzen presentacions públiques dels projectes. Aquests pitchings son un element fonamental en el desenvolupament i avaluació de les propostes.

Els rodatges es duen a terme entre els mesos de setembre i desembre de 2023. Una vegada determinada la dotació econòmica per a cada curtmetratge per part dels responsables del centre, els estudiants de l’especialitat de producció s’encarreguen de la gestió del projecte (calendari, equipament, pressupost, etc.).

Escac Films, la productora acadèmica de l’ESCAC, tutoritza i coordina els TFM’s en cadascuna de les seves fases, des del desenvolupament fins a l’explotació i promoció.

En el marc d’aquesta assignatura, i abans del rodatge dels curtmetratges, cada grup d’estudiants realitza dos exercicis de caràcter preparatori.

En funció de la qualitat de les propostes i prèvia aprovació per part d’un tribunal específic, es podran dur a terme un màxim de dos curtmetratges extra, que podran ser dirigits per alumnes que no pertanyin a les especialitats de direcció o documental. La resta de caps d’equip, però, hauran de ser de l’especialitat cursada.

Professorat

La plantilla de professorat del Màster està formada en la seva totalitat per professionals en actiu que dediquen una part del seu temps a la docència.

Espais i instal·lacions

L’escola disposa dels espais i equipaments necessaris per dur a terme un ensenyament totalment professionalitzador i adequat a les necessitats de formació actuals del sector audiovisual.

Sala de correcció de color per projecció amb calibratge per estàndard DCI-P3 (Barco DP 2k-8s) i workstation HP Z8 a 40Gb/s.

Sala d’edició de so Protools1

Sala de muntatge de so 5.1 Nearfield amb Pro Tools Ultimate i connexió a locutori. Controladora C|24 i altaveus Genelec 8330 A (x3) 8320 A (x2) 7350 A (x1).

Sala d’edició de so Protools2

Sala de muntatge de so 2.0 Nearfiled amb Pro Tools Ultimate i connexió a locutori. Controladora Command 8 i altaveus Dynaudio BM5A MkII (x2)

Sala d’edició de so Protools 3

Sala de muntatge de so 5.1 amb Pro Tools Ultimate. Controladora D Command i altaveus Genelec 1032 A (x3), 1031 A (x2) i 1094 A (x1). També hi ha una petita escolta stereo nearfiled amb altaveus Genelec 1029 A (x2). El projector de la sala és un BenQ MX631ST.

Sala de Mescles:

Sala de mescles 7.1 amb Pro Tools Ultimate. Controladora D Control i altaveus Dynaudio Air Series BD/02 (x6), Dynaudio Air Series UL6500 (x3) i Dynaudio Air Serie LFE (x2). El projector de la sala és un Optoma de 4k.

Locutori:

Locutori de gravació insonoritzat connectat a PT1 i PT2.

Equipament per a l’enregistrament de so

Sound Devices 664

Sound Devices 788

Sound Devices MixPre6

Zoom F8

Microfonia

Sennheiser 416

Sennheiser Mkh60

Sennheiser Mkh70

Sennheiser G3 amb càpsules Sennheiser MKE2 EW Gold

Sony UWP-D amb dau per perxa i càpsules Sanken Cos11

Pack de microfonia  Zaxcom

Muntatge.

Disposem de 2 aules per la docència del muntatge d’imatges, amb un total de més de 40 ordinadors amb els softwares professionals més habituals de muntatge (Avid i Adobe Premiere)

Enregistrament d’imatges:

Diverses càmeres, analògiques (cinema) i digitals, entre les quals es poden destacar Arri ST 35mm i ArriIII (Cinema), Alexa Classic (4) Alexa SXT(2) Alexa Mini (1). Totes elles amb els accessoris corresponents i diversos tipus d’òptiques fixes i variables.

4 platós amb un total de més de 800 m2

Laboratori de fotografia analògica amb més de 10 ampliadores