Màster Superior d’Especialitat

Presentació

El Màster Superior d’Especialitat de l’ESCAC, de 90 crèdits, té com a objectiu formar els professionals que, des de les diferents branques del sector, s’encarreguen de la creació de continguts audiovisuals: cinema de ficció, sèries televisives, etc.

 

La revolució digital, la multiplicació del nombre de pantalles i la irrupció de les plataformes televisives, són alguns dels factors que expliquen la demanda creixent de productes audiovisuals i la necessitat que té la indústria de professionals ben formats que siguin capaços de realitzar-los amb creativitat, coneixement dels mecanismes narratius i un domini imprescindible de la tècnica.

 

El Màster Superior d’Especialitat ofereix a l’alumne especialitzar-se en una de les set disciplines cinematogràfiques que s’imparteixen a l’escola: Direcció, Direcció d’Art, Direcció de fotografia, Guió, Muntatge, Producció, So. Dels 90 crèdits de la titulació, 60 es dediquen a proporcionar als estudiants una formació exhaustiva i altament especialitzada en la professió escollida, per tal que es puguin incorporar al mercat laboral com a caps d’equip en finalitzar els seus estudis. Una àmplia plantilla de professorat, formada per professionals en actiu de totes les branques del sector, i uns equipaments i instal·lacions privilegiats (més de 30.000 m2 dedicats a l’ensenyament dels oficis audiovisuals) fan possible que els estudiants rebin una formació totalment actualitzada i ajustada a les característiques presents de la indústria audiovisual.

 

Un element clau i diferenciador del Màster Superior d’Especialitat és la interacció entre els estudiants de diverses especialitats. D’una banda, el pla d’estudis inclou assignatures adreçades a dues o més especialitats, cosa que permet la realització de pràctiques més ambicioses i l’establiment de les imprescindibles dinàmiques positives de treball en equip. D’altra banda, els alumnes de totes les especialitats col·laboren en les dues assignatures comunes, que suposen 30 crèdits: Pràctiques col·lectives  i Treball Final de Màster.  Treballant-hi de manera conjunta i cadascú des de la seva especialitat, els alumnes formen equips per tal de dur a terme, des de la idea inicial fins a l’explotació final, diversos productes audiovisuals. Sota la tutela d’Escac Films, la productora acadèmica, les produccions dels alumnes de l’escola han aconseguit fins al moment més de 500 premis, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

 

Per tal de facilitar la incorporació dels alumnes al mercat laboral, l’ESCAC compta amb el departament Escola-Empresa, que fa possible que els estudiants realitzin pràctiques extracurriculars a les principals empreses del sector.

El Màster Superior d’Especialitat completa la formació bàsica, de tres anys comuns per a tot l’alumnat, rebuda al Grau Oficial en Cinematografia de l’ESCAC.

 

Dades bàsiques

Titulació: Màster Propi Superior d’Especialitat
Modalitat: Presencial
Especialitats: Direcció, direcció d’art, direcció de fotografia, guió, muntatge, producció, so.
Inici del curs: Setembre 2022
Crèdits: 90
Idioma: Català, castellà, anglès
Places per especialitat: 10
Coordinadora del Màster: Laura Diego

Competències

Competències generals

En finalitzar els estudis, l’estudiant ha de ser capaç de:

 • Treballar en equip per col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú en col·lectius interdisciplinaris i/o interculturals.
 • Liderar equips de treball en entorns creatius.
 • Dissenyar un procés autoavaluador del treball desenvolupat, tant a nivell personal com del conjunt de l’equip.
 • Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu camp.
 • Seguir amb el seu aprenentatge de manera autònoma per tal de poder-se adaptar als canvis en el sector audiovisual, en especial pel que fa als avenços tecnològics.
 • Resoldre aspectes creatius i tècnics en qualsevol fase de la creació d’una obra audiovisual, des de la preproducció fins a la postproducció i distribució.
 • Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sostenen a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees.

Competències específiques

Es poden consultar les competències específiques així com les sortides professionals de les diferents disciplines a la pàgina de cada una de les especialitats. (veure apartat Especialitats)

A qui es dirigeix

Graduats universitaris en Cinematografia (ESCAC-UB), títol propi de Postgrau o Màster d’ESCAC.

Graduats en Comunicació Audiovisual, Belles Arts i altres Màsters o titulacions relaciones amb l’audiovisual.

Professionals del sector amb experiència demostrable.

Accés, preinscripció i matrícula curs 2022-2023

Preinscripció

Calendari de preinscripció:

 • Del 2 de maig al 27 de juny de 2022 a través d’aquest formulari online.  Recorda que si vols sol·licitar beca hauràs de marcar la casella i adjuntar tota la documentació econòmica en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció.

Documentació necessària per fer la preinscripció:

 1. Sol·licitud de preinscripció.
 2. Portfoli: selecció de documents o creacions que defineixen el candidat/a.
 3. Expedient acadèmic. Els alumnes del Grau de l’ESCAC no caldrà que l’adjuntin.
 4. Documentació econòmica en cas de sol·licitar beca.

Criteris de selecció:

 1. Expedient acadèmic: 2 punts.
 2. Portfoli: 2 punts.
 3. Entrevista personal: 2 punts.

Resolució

La resolució serà no més tard del 29 de juliol del 2022.

Matrícula

Calendari de matrícula: del 1 al 9 de setembre de 2022.

Beques

Es preveu que entre un 10% i un 15% dels estudiants del Màster puguin cursar els estudis havent obtingut una beca interna que cobreixi fins al 60% del cost de la matrícula.

La sol·licitud de la beca es durà a terme al mateix moment que la preinscripció a les especialitats.
Els factors que determinaran l’obtenció de les beques seran la situació econòmica, el portfoli, l’entrevista personal i l’expedient acadèmic.
Consulteu les bases  per al Màster Superior d’Especialitat per a més informació.

Calendari i horaris

Horaris de classe

De 10h a 14h.

Calendari acadèmic

Docència: del 12 de setemebre de 2022 al 9 de gener de 2023.

Calendari de vacances i festius

Vacances de Nadal: del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.

Vacances de Setmana Santa: del 1 al 10 d’abril de 2023.

Festius: 12 d’octubre, 31 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 desembre, 1 maig

 

Pla d’estudis

Denominació dels estudis: Màster Superior d’Especialitat

Durada mínima dels estudis i crèdits: 90 crèdits

Les assignatures d’especialitat suposen 60 crèdits i les comunes, una d’elles el TFG, 30 crèdits.

Es pot consultar el pla d’estudis específic i les matèries de cada especialitat en la pàgina de cada especialitat.

Especialitats

Pràctiques col·lectives

L’assignatura Pràctiques col·lectives, té com a objectius potenciar el treball en equip i consolidar l’aprenentatge de les tècniques pròpies de cada especialitat a través de la participació en pràctiques conjuntes.

 

Dividits en grups, i tutoritzats en totes les fases pel professorat de l’assignatura, els estudiants desenvolupen diferents projectes en format curtmetratge.

Els grups estan integrats per estudiants de diferents especialitats per tal que cada un pugui desenvolupar les tasques pròpies de la seva especialitat i aprengui a col·laborar amb els estudiants de les altres. Cada alumne exerceix el càrrec de cap d’equip en una part d’una de les pràctiques i col·labora amb els seus companys, en càrrecs diferents del de cap d’equip, en les altres.

 

De manera periòdica i al llarg del curs, els estudiants realitzen presentacions públiques de les pràctiques. Aquests pitchings son un element fonamental en el desenvolupament i avaluació de les propostes.

Treball de Fi de Màster

L’assignatura Treball de Fi de Màster, té com a objectiu que els estudiants puguin desenvolupar la seva creativitat posant en pràctica els coneixements i habilitats propis de la seva especialitat.

Dividits en grups, i assessorats en totes les fases pel professorat de cada especialitat, els estudiants desenvolupen i produeixen tants curtmetratges com alumnes hi hagi en l’especialitat de direcció.

Els equips de rodatge estan formats per estudiants de les diferents especialitats, de manera que tots exerceixen el càrrec de cap d’equip en un TFM i participen amb un altre càrrec en la resta.

De manera periòdica i al llarg del curs, els estudiants realitzen presentacions públiques dels projectes. Aquests pitchings son un element fonamental en el desenvolupament i avaluació de les propostes.

Els rodatges es duen a terme entre els mesos de setembre i març de l’any següent a l’inici del curs. Una vegada determinada la dotació econòmica per a cada curtmetratge per part dels responsables del centre, els estudiants de l’especialitat de producció s’encarreguen de la gestió del projecte (calendari, equipament, pressupost, etc.).

Escac Films, la productora acadèmica de l’ESCAC, tutoritza i coordina els TFM’s en cadascuna de les seves fases, des del desenvolupament fins a l’explotació i promoció.

En el marc d’aquesta assignatura, i abans del rodatge dels curtmetratges, cada grup d’estudiants realitza dos exercicis de caràcter preparatori.

En funció de la qualitat de les propostes i prèvia aprovació per part d’un tribunal específic, es podran dur a terme un màxim de dos curtmetratges extra, que podran ser dirigits per alumnes que no pertanyin a l’especialitat de direcció.

Professorat

La plantilla de professorat del Màster està formada en la seva totalitat per professionals en actiu que dediquen una part del seu temps a la docència.

Es pot consultar el professorat de les diferents disciplines a la pàgina de cada una de les especialitats. (veure apartat Especialitats)

Metodologia i sistema d’avaluació

Organització i metodologia docent

L’ensenyament és presencial i la modalitat de dedicació a l’estudi és a temps complet. La docència des du a terme al llarg d’entre trenta i quaranta setmanes i la dedicació setmanal suposa al voltant de vint hores de presencialitat dels estudiants.

El sistema d’aprenentatge de l’escola és el learnig by doing. Els estudiants aprenen l’ofici a través de la pràctica continuada en escenaris i amb instruments que simulen la realització de productes audiovisuals de característiques totalment professionals. En aquest sentit, és fonamental la interacció entre els estudiants de diferents departaments, que es dona no solament a les matèries de Pràctiques col·lectives i TFM sinó també en els Tallers d’especialitat i altres assignatures compartides.


Sistema d’avaluació

Com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i del calendari marc aprovat pel centre.  L’avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el pla docent, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge i que constitueixen indicadors significatius i periòdics per a l’alumnat i el professorat sobre l’evolució i el progrés en l’assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors  que són objecte d’aprenentatge en l’assignatura.

L’avaluació única és un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada. Perquè un estudiant s’hi pugui acollir, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts pel centre. L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l’assignatura.

Després de la publicació de les qualificacions, els centres obren un període de reavaluació, que consisteix a valorar el grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura -competències i objectius formatius- i s’adapta a les característiques de les competències i activitats formatives programades.

Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben als plans docents.

Recursos i instal·lacions

L’escola disposa dels espais i equipaments necessaris per dur a terme un ensenyament totalment professionalitzador i adequat a les necessitats de formació actuals del sector audiovisual.

1 Laboratori d’imatge:

 • Sala de correcció de color en projecció amb calibratge per a estàndard DCI-P3 (Barco DP 2k-8s) i workstation HP Z8 a 40Gb/s, sobre la base de DaVinci Resolve Studio.
 • Sala de conformat i masterizació, permetent cobrir tots els processos de tractament de la imatge, des de rodatge fins al tiratge de còpia final en DCP.

1 Sala de correcció de color amb calibratge per a estàndard Rec709, monitor Eizo 2K i workstation MacPro, sobre la base de DaVinci Resolve Studio, per a la correcció de color de projectes/pràctiques més enllà de les hores lectives.

Laboratori de fotografia analògica amb més de 10 ampliadores

3 Sales d’edició de so Protools Ultimate

 • Sala de so 5.1 Nearfield amb Pro Tools Ultimate i connexió a locutori. Controladora C|24 i altaveus Genelec 8330 A (x3) 8320 A (x2) 7350 A (x1).
 • Sala de muntatge de so 2.0 Nearfiledcon Pro Tools Ultimate i connexió a locutori. Controladora Command 8 i altaveus Dynaudio BM5A MkII (x2)
 • Sala de muntatge de so 5.1 amb Pro Tools Ultimate. Controladora D Command i altaveus Genelec 1032 A (x3), 1031 A (x2) i 1094 A (x1). També hi ha una petita escorta stereo nearfiled amb altaveus Genelec 1029 A (x2). El projector de la sala és un BenQ MX631ST.

1 Sala de Mescles 7.1 amb Pro Tools Ultimate. Controladora D Control i altaveus Dynaudio Air Sèries BD/02 (x6), Dynaudio Air Sèries UL6500 (x3) i Dynaudio Air Sèrie LFE (x2). El projector de la sala és un Optoma de 4k.

1 Locutori d’enregistrament insonoritzat connectat a PT1 i PT2.

Equipament per a l’enregistrament d’imatge:

 • Diverses càmeres per al rodatge en 35mm i 16mm (Arri LT, Arri III, Arri 435ES, Arri BL4, Arri SR3 Advanced, SR2, SR)
 • Diverses càmeres d’enregistrament de cinema digital (2 Alexa SXT, 4 Alexa Classic, 1 Alex Mini, diverses Cànon C300 MKII, Cànon C100 MKII, Sony FS5, Blackmagic Pocket 4K.
 • Diversos jocs d’òptiques fixes i variables (Zeiss Superspeed 1.4 MKI, Zeiss Superspeed 1.3 MKII, Zeiss Standard 2.1, Atles Orion Anamorphic, Kowa Cinema Prominar, Cooke Speed Pancro S2 TLS, Schneider Xenar, Schneider Xenon, Sigma Prevalgui.
 • Tot tipus d’accessoris per a completar els equips de càmera.
 • Travelling Western Dolly, Easy Rig, Steady Bag, Grua de càmera Tulip 5m

Equipament per a l’enregistrament de so:

 • Diverses gravadores Sound Devices (664, 788, MixPre6) i Zoom F8
 • Ampli catàleg de microfonia per a cobrir tot tipus de captació sonora de rodatge: Sennheiser (416, Mkh60, Mkh70, G3 amb càpsules Sennheiser MKE2 EW Golg) Sony UWP-D amb dau per a càrrega i càpsules Sanken Cos11), Pack de micorfonia Zaxcom, etc

2 Aules de Muntatge completament equipades, amb més de 40 ordinadors amb llicències dels softwares professionals més utilitzats per a l’edició d’imatge (Avid, Premiere, Da Vinci Resolve)

4 Boxs de Muntatge completament equipats per a edició de projectes/pràctiques més enllà de les hores lectives.

2 Aules de Postproducció digital d’imatge, amb més de 40 ordinadors equipats amb les principals eines de VFX (Autodesk Maya, Arnold, Nuke, ZBrush, Houdini, Substance Designer/Painter, Mocha, Adobe Creative Suite, etc)

2 Aules de Producció equipades amb més de 40 ordinadors amb els softwares de gestió Movie Magic Scheduling i EP Budgeting.

4 platós amb un total de més de 800 m²

Sol·licita Informació

Si vols rebre el document informatiu del Màster, omple el següent formulari.

Sol·licita
Informació

Si vols rebre el document informatiu del Màster, omple el següent formulari.