Especialitat
Documental

El Màster que t'especialitza en una de les 9 disciplines cinematogràfiques que s'imparteixen a l'escola.

Cap del departament de Documental

Diana Toucedo

Competències específiques

En finalitzar els estudis, l’estudiant ha de ser capaç de:

 • Observar, comprendre i tenir una visió crítica del mon que ens envolta, tant en termes passats com presents.
 • Idear, investigar, crear i desenvolupar un projecte documental o de no ficció.
 • Dur a terme estratègies de producció en el terreny documental.
 • Dur a terme estratègies de finançament nacional i internacional a través de la recerca de recursos públics i privats.
 • Reaccionar, improvisar i reescriure el real en qualsevol fase d’una producció.
 • Ser autosuficient en els àmbits de la direcció de fotografia, la producció, el muntatge i el so.
 • Elaborar un dossier professional i dur a terme pitchings industrials.
 • Aprendre i experimentar a partir del coneixement històric del documental i referents previs.
 • Fer recerca, investigar i treballar sobre material d’arxiu.
 • Ampliar els projectes a altres disciplines artístiques o multidisciplinars: arts, espais museístics, vídeo instal·lacions, performances, webdoc, cinema expandit, programació o curadoria, mon editorial, etc.
Sortides professionals
 • Director de documentals o no ficció de projectes propis o d’encàrrec.
 • Productor, guionista, director de fotografia, muntador o dissenyador de so de documentals.
 • Integrant dels equips de desenvolupament de projectes audiovisuals.
 • Creador d’obres vinculades a les arts plàstiques, dansa, música, teatre, reportatges, events, continguts mutimèdia.
 • Programador de festivals.
Pla d'estudis
Matèries

Taller de documental

 • Taller de direcció de documental. Realització de curtmetratges documentals personals, explorant les motivacions, desenvolupant una mirada d’autor i aprenent a construir una narrativa com a assaig preliminar en el procés d’experimentació i desenvolupament dels llenguatges i formes d’expressió. Primer cicle de creació: des de la recerca de la idea fins a la projecció en pantalla del documental.
 • Taller de direcció de no ficció. Un cineasta explorarà i desglossarà el seu mètode de treball. La mirada del cineasta que escriu amb la realitat. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció.
 • Taller de llenguatges híbrids. Documental i cinema com a falsos gèneres excloents. Metodologies pròpies tant del cinema del real com de la narrativa de ficció. La conceptualització i l’escriptura a partir del real. El càsting, la preparació i la direcció de no actors. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció.
 • Taller de guió i treball de camp. Guió documental. Desenvolupament d’una identitat creativa. La documentació i el treball de camp. Els arguments universals en el documental. La sinopsi i l’estructura narrativa. Els recursos narratius de la ficció a el servei del documental.
 • Taller de guió II. Eines de guió avançades per treballar sobre l’experiència i la forma d’una pel·lícula documental.
 • Taller de producció I. Eines de producció documental, des de la part executiva fins al treball de camp i desenvolupament de dossiers professionals.
 • Taller de producció II Producció avançada en finançament nacional i internacional. Les coproduccions europees, les televisions nacionals, broadcasters internacionals, plataformes i preparació de pitchings. Fons alternatius, laboratoris i altres vies de comercialitzar el projecte. Màrqueting i distribució internacional. Assignatura compartida amb l’especialitat de Producció.
 • Taller de fotografia I  Introducció tècnica i creativa a una fotografia aplicada al documental. La sensibilitat del director de fotografia com a creador d’una realitat a través del gest de la càmera.
 • Taller de fotografia II Taller de fotografia híbrida. Exploració de la fotografia a través de l’observació, la intuïció, el saber copsar i crear des d’una imatge un mon fílmic que busca crear un compromís d’autenticitat. Criteris de construcció i planificació en el documental o la no-ficció. Treball de configuració de l’equip, tipus de pel·lícules, rodatges i múltiples formes de treball. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció de Fotografia.
 • Taller de muntatge I Possibilitats expressives del muntatge cinematogràfic a través de l’anàlisi teòrica d’exemples concrets i la pràctica. L’aportació del muntador en la construcció de narratives en el cinema de no ficció i documental. Aspectes creatius i estilístics de el muntatge entès com a un procés d’escriptura i composició.
 • Taller de muntatge II Indagació en el muntatge de somnis i somiadors. Un recorregut per les obres més importants de cinema documental espanyol des de l’anàlisi i les decisions artístiques preses a la sala de muntatge. Assignatura compartida amb l’especialitat de Muntatge.
 • Taller de so. Eines per al treball de captació i tractament del so en el documental i en la no ficció.
 • Taller d’escolta. Filmar des de l’oïda. Optimització de les capacitats de reacció i sensibilitat davant el treball mental i emocional. La sensibilitat auditiva, l’augment de la qualitat de l’escolta, el sentit del ritme, la consciència de les formes i el desenvolupament de la imaginació i el somni. Capacitats creatives i intuïtives.
 • Taller de veu. Transcendir el format cinematogràfic cap a altres disciplines, treballant amb materials propis i aliens, explorant oralitats i textualitats d’allò personal, el llenguatge i el cos.
 • Taller de cos. Filmar des del cos. Acostament al cinema documental a través del cos del mateix cineasta, entès com el lloc on s’originen els moviments essencials dels quals sorgeix una pel·lícula.
 • Taller de cinema experimental. Els orígens fenomenològics del cinema i la seva relació llum / ombra / moviment / experiència. Coneixements teòrics i eines pràctiques que s’han fet servir al llarg de la història de cinema experimental, des les avantguardes fins als nostres dies.

Teoria del documental

 • Història del documental I: llenguatges documentals. Recorregut històric a partir de la tensió generada principalment per dos pols fílmics oposats: l’apropament purament observacional a un fenomen real extern i la construcció d’un discurs audiovisual a partir de la recreació d’una realitat determinada.
 • Història del documental II: cinema del jo. Recorregut pels fonaments històrics, teòrics i estètics del documental autobiogràfic i autorepresentacional. Principals discussions teòriques que travessen les pràctiques del documental autobiogràfic. Estratègies narratives, formals, estètiques i polítiques més recurrents a l’hora de representar la subjectivitat.
 • Història del documental III: antropologia. Antropologia visual i ficcions etnogràfiques. Descobriment i qüestionament dels fonaments de l’etnografia i antropologia visual, entre ells les seves arrels en el colonialisme i les relacions desequilibrades i problemàtiques inherents a una narrativa unilateral de la trobada i representació de l’alteritat.
 • Història del documental IV: genealogies femenines. Aproximació a alguns dels aspectes clau de les propostes de les autores en relació a el cinema documental i de no-ficció. Genealogies fílmiques femenines / feministes. Eines no només per identificar les esquerdes en els discursos universalistes i androcèntrics d’un tipus de crítica cinematogràfica, sinó també per valorar les propostes radicals i les innovacions en el llenguatge cinematogràfic d’algunes cineastes destacades.
 • Història del documental V: teories queer. L’alteritat i el queer. Exploració i qüestionament dels processos d’alterització, les polítiques afectives i el capitalisme cognitiu. Qüestionament de les estructures de poder heretades i les múltiples identitats.
 • Història del documental VI: exploracions. Exploració de les últimes dues dècades de l’anomenat cinema documental, especialment a partir de la revolució que suposa la consolidació de la revolució digital. La seva influència actual en el llenguatge audiovisual, des del cinema de ficció fins als continguts audiovisuals de les xarxes socials o les arts visuals.
 • Del polític al jo. Eines per pensar la relació a tres bandes entre les experiències personals, la pràctica cinematogràfica i les estructures sociopolítiques més àmplies. La idea de subjectivitat com a mirada conscient. La crítica a la narrativa clàssica. El concepte “Coneixement situat”.
 • Del polític a l’art. Diferents formes de producció audiovisual que il·luminen una noció plena de potencial, la de l’assagisme cinematogràfic, antídot contra la subjecció del documental a la idea de representació de la realitat en comptes de proposar-se com el que realment és, un discurs sobre la realitat . Què pot fer el cinema per pensar el món? Què podem fer els cineastes per operar en un sistema-món on l’aparell cinematogràfic i els imaginaris mediàtics semblen estar, més que mai, al servei de les elits, tot i les múltiples esquerdes obertes per on es filtren treballs visuals que contradiuen les lògiques visuals hegemòniques?
 • La construcció de la mirada I Aprendre a dialogar amb la “vida en moviment· de les imatges, a estudiar-les, manipular-les i abordar la seva creació des de l’empatia estètica. Les capes de temps que s’acumulen en les imatges contemporànies. Lògiques de transmissió. Eines que permeten desplegar una arqueologia de la imatge i una configuració d’una diagnosi de la cultura.
 • La construcció de la mirada II. Anàlisi del procés de construcció d’una mirada pròpia a través de l’experiència compartida d’una mirada aliena. Interpretació i articulació crítica de textos des de la consciència, polifònica i profundament històrica, del jo que escriu, pinta, filma, composa.
 • La destrucció de la mirada. Exploració dels films més controvertits, polítics i radicals de l’escena internacional contemporània.
 • Els límits. La fusió entre les arts i els media: teatre modern, dansa, performance, art interdisciplinari i nous mitjans.
 • Desbordaments I La capacitat crítica per a la lectura i el debat d’obres cinematogràfiques contemporànies de caràcter documental, tenint en compte l’especificitat dels seus contextos de creació, l’univers d’investigació artística de cada director, i la complexitat de la ecologia global les imatges en què actuen cada pel·lícula i cada cineasta.
 • Desbordaments II El documental com a una pràctica que té múltiples vides segons el seu context d’exhibició (sales de cinema, festivals, espais expositius) i en relació amb llenguatges no cinematogràfics com la performance, l’art sonor o la fotografia.
 • La nova etnografia sensorial. Experiències immersives cinematogràfiques. Exploracions en les últimes tendències de la nova etnografia sensorial.

Processos i exploracions

 • Escriptura del real I Indagació en el pensament cinematogràfic per oferir eines i ampliar les capacitats en la direcció d’un projecte documental o no-ficció.
 • Escriptura del real II Formació de caràcter pràctic basada en la creació d’una petita obra audiovisual, amb accentuada atenció a la pràctica de rodatge i en particular a la direcció de fotografia. Un director de fotografia compartirà la seva metodologia i coneixements per apropar la mirada del cineasta a la fotografia i a l’inrevés.
 • Escriptures de la no ficció. Tot és escriptura. A la no ficció s’escriu del primer a l’últim dia: amb el cap, amb el bolígraf, amb la càmera i també amb el material rodat. El cineasta a càrrec de l’assignatura compartirà el seu treball i concepció de cinema, una recerca permanent de possibles camins per construir una realitat fílmica.
 • Escriptura de l’arxiu. Aproximació al cinema d’apropiació, basat en el remuntatge d’imatges preexistents per dar-los un nou ús o dotar-les d’un nou significat. Aprofundiment en les possibilitats expressives del muntatge, a partir de l’exercici de repensar les imatges, resignificar-les i enriquir els processos de treball. Assignatura compartida amb l’especialitat de Muntatge.
 • Escriptura autoreferencial. Els impulsos que ens porten a crear, a donar un sentit, un ordre i emocions a una pel·lícula a partir de temes particulars de la vida.
 • Escriptura amb la realitat. Intersubjectivitat i observació interactiva, poètiques de transparència i etnografia sensorial.
 • Escriptura del real i de la no ficció I. La mirada del cineasta que escriu amb la realitat.  Exploració I desglossament d’un mètode de treball.
 • Escriptura del real i de la no ficció II  La mirada del cineasta que escriu amb la realitat.  Exploració I desglossament d’un mètode de treball.
 • Escriptura més enllà del real.  Noves maneres de presentació de la imatge en moviment i formats documentals presentats en contextos expositius, com instal·lacions i / o presentacions en directe (live performances). Interaccions amb la música, el so, i altres modalitats d’actuació en l’espai expositiu.
 • L’assaig fílmic. L’assaig com a gènere que no obeeix a una narració dramàtica o una representació ni registre del mon sinó a una reflexió sobre el medi. Treball i descobriment dels assajos més contemporanis i el documental experimental.
 • Territoris i memòries. Interseccions dels estudis de la memòria cultural i el cinema, entenent la memòria cultural de manera tan àmplia com la “interacció de el present i el passat en contextos socioculturals. Cadres sociaux (marcs socials) de la memòria, memòria social, loci et imaginis, llocs de la memòria, tradicions inventades, mites, herències, memòria comunicativa, postmemòria.
 • Nous horitzons futurs I. L’exploració de la naturalesa de les tradicions, la identitat cultural associada a elles i els seus mecanismes de transmissió.
 • Nous horitzons futurs II. Seminari impartit per un cineasta de reconeixement internacional i punter al cinema de la no ficció i nous horitzons.
Professorat

Formen part del professorat del departament de Documental, entre altres:

Neus Ballús. Directora del llargmetratge La plaga (2013), estrenat a la Berlinale i nominat als European Film Awards, als Goya i als LUX del Parlament Europeu. Va guanyar quatre premis Gaudí i més de vint premis internacionals. El seu segon llargmetratge, El viaje de Marta (2019) es va estrenar a la Berlinale.

Mertixell Colell. Directora de Con el viento (2018), estrenada a la Berlinale. Seleccionada el 2015 a l’Atelier de Cinéfondation de Cannes. Directora de Transoceánicas (2020). Muntadora de nou llargmetratges i més de quaranta migmetratges.

Andrés Duque. Cineasta, autor entre altres de Iván Z (2004), sobre Iván Zulueta; Ensayo final para utopía (2012); Oleg y las raras artes (2016), i Carelia, internacional monumento (2019).

Elena López. Cineasta, programadora i docent. Els seus treballs han estat exposats a festivals com Cannes, Locarno, San Sebastián i en centres d’art com el PS1 MOMA de Nova York. El seu darrer curtmetratge, Los que desean (2018), ha guanyat el Pardino de Oro a Locarno, el gran premi de Zinebi i Vila do Conde i ha estat nominat als European Film Awards. Com a programadora, ha treballat per al festival Entrevues de Belfort, el Festival Europeo de Sevilla i el fetival Visions du réel.

Kumjana Novakova. Cofundadora del Pravo Ljudski Festival a Sarajevo (2006). Directora del Departament de Cinema del Museu d’Arts Contemporànies de Skopje (2018-2021). Com a autora, la seva recerca artística se situa entre el cinema i el videoart contemporani, explorant com les imatges en moviment aborden les identitats, els records i el jo col·lectiu.

Garbiñe Ortega. Curadora de cinema, professora, productora i editora de llibres. La seva tasca com a curadora ha estat mostrada internacionalment en institucions com la Film Society del Lincoln Center, la Tate Modern, el Film Museum de Viena, el Pacific Film Archive i la National Gallery of Art de Washington. Directora artística de Punto de vista (2018-2021) i productora de films de cineastes com Nicolás Pereda, Luiso Berdejo o Virginia García del Pino.

Martín Solá. Autor dels llargmetratges Caja cerrada (2008), Mensajero (2011), Hamdan (2013), La familia chechena (2015) i Metok (2021). Els seus films han estat premiats a festivals com Visions du réel-Nyon, Cinema Verité-Iran, DocsBarcelona, Tandil cine, Documentamadrid i Festival Internacional de Cine de Las Palmas, BAFICI, entre altres.

Alba Sotorra. Fundadora de la productora audiovisual Alba Sotorra SL. Ha dirigit Game Over (2015), premi Gaudí al millor documental, Comandante Arian (2018) i The Return, life after Isis (2021). Productora del llargmetratge de ficció The End will be Espectacular (2020).

Belkis Vega. Directora de més de cinquanta documentals (curtmetratges, migmetratges, llargmetratges i sèries), alguns dels quals amb premis nacionals i internacionals. Professora de la EICTV, ha impartit cursos i taller de documental a Universitats d’Estats Units, Brasil, Colòmbia, Mèxic i Veneçuela.