Sistema de calidad

Consulta el sistema que garantiza la calidad del grado oficial.

Presentació

El sistema de qualitat del centre pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat del centre integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a l’instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l’assoliment dels objectius associats a la formació, la seva modificació, si escau, i la seva acreditació (VSMA).

SAIQU

El SAIQU és el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials del centre.

El SAIQU intervé en tots els processos que es relacionen amb l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de les titulacions, d’acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l’assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB parteix d’un marc de referencia comú, que pren en consideració els criteris següents:

1. Política i objectius de qualitat
El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.

2. Disseny de l’oferta formativa
El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.

3. Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants
El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.

4. Personal acadèmic i d’administració i serveis
El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.

5. Serveis i recursos materials
El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.

6. Resultats de la formació
El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.

7. Informació pública
El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.

El SAIQU s’articula principalment al voltant de dos eixos: la tasca de la Comissió de Qualitat i els procediments de qualitat que elabora i implanta per tal de sistematitzar i optimitzar la gestió dels processos.

Política i objectius de qualitat

El 12 de febrer de 2010 la Junta de Facultat va aprobar un document de Política i objectius de qualitat on es fa constar el compromís del centre a utilizar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a l’abast per complir les normatives legals i els requisits que afavoreixin la qualitat dels seus ensenyaments i serveis en el marc de la convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior. El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

-Proporcionar una formació orientada a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats de les nostres disciplines i amb les expectatives d’estudiants i professors, i de la societat en general.

-Aconseguir un compromís permanent de millora continuada, aprofitant tots els recursos disponibles, tècnics, econòmics i humans, per a l’òptim desenvolupament de la tasca docent.

-Establir mecanismes per a la detecció de problemes administratius, acadèmics i de gestió per tal de poder proposar les accions correctives i preventives necessàries.

-Procurar que els procediments que s’estableixin s’adeqüin a la natura dels nostres ensenyaments i als objectius del nostre centre.

-Fomentar la formació continuada del personal del centre.

-Incentivar les mesures necessàries per optimitzar les condicions laborals del personal del centre.

-Assegurar que tot el personal del centre tingui coneixement d’aquesta política pública de qualitat.

-Vetllar per l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat, revisant-lo i actualitzant-lo en funció de les necessitats del centre.

En el mateix document, la Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficiència del sistema d’assegurament intern de la qualitat, i que el revisi periòdicament per tal de mantenir-ne l’adequació contínua a les necessitats canviants.

En aquest sentit, el centre disposa del PEQ 10 , que té com a objectiu «establir la sistemàtica que s’ha de seguir per definir, aprovar, revisar i millorar la política i els objectius de qualitat del centre, seguint sempre l’orientació marcada per la política i els objectius de qualitat establerts per la UB».

Comissió de qualitat

Composició

Són membres de la Comissió de Qualitat:

  • a) Un membre de l’equip de direcció, que actuarà com a President de la Comissió: Jaume Macià Viles
  • b) El coordinador de curs: Yago Alcover Pujol
  • c) Una representant de la Secretaria acadèmica: Marta Figueras Geli
  • d) Un representant de l’Administració del centre: Marc López Ribes
  • e) Dos representants del professorat: Maria Adell Carmona, Christian Checa Bañuz
  • f) Dos representants dels estudiants: Pau Ballesté Aguirre, Laia Martín Duque

Funcions

La Comissió de Qualitat té les funcions següents:

a) elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,

b) elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre,

c) elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,

d) donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d’acord amb la legislació vigent,

e) informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d’Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre,

f) elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per a la seva implantació real i efectiva,

g) facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,

h) facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes,

i) facilitar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

Gestió de processos

El centre controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, com també que es genera informació pública suficient i actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s’assoleixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

Mapa de processos

Mapa de processos

Per definir com es duen a terme tots aquests processos, la Comissió de Qualitat del centre elabora els Procediments Específics de Qualitat (PEQ) i vetlla per la seva implantació en la gestió diària de les titulacions del centre.

 

Procediments de qualitat

Els procediments específics de qualitat (PEQ) d esenvolupats per la Comissió de Qualitat del centre estableixen el «què», el «qui», el «com» i el «quan» de les diferents accions de gestió i millora que afecten als processos de les titulacions en el marc del VSMA. Els PEQ permeten optimitzar-ne la gestió i recollir les evidències que permeten posteriorment el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments.

 

PEQ vigents 

VMSA

VSMA és la denominació amb què es fa referència al conjunt de processos pels que passen els ensenyaments universitaris oficials. Les sigles corresponen a les inicials dels quatre processos bàsics de la vida de les titulacions:

  • Verificació
  • Seguiment
  • Modificació
  • Acreditació

Informació sobre el marc VSMA a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
El centre gestiona aquests procesos interns i en garanteix la coherència a través del SAIQU.

 

Verificació / Modificació

Verificació

Les propostes de noves titulacions oficials s’han de sotmetre a un procés d’avaluació prèvia: la verificació. Els centres elaboren una memoria de verificació amb el disseny de la nova proposta, que, un cop aprobada per la Junta del centre, per l’APQUB (Agència de Polítiques i Qualitat de la UB) i pel Consell de Govern, és enviada a AQU, que elabora un informe d’avaluació. A partir d’aquesta avaluació, el Consell d’Universitats (CU), emet un informe final verificant el títol.

Modificació

Fruit del desplegament dels ensenyaments i del seu seguiment es poden generar tres tipus de proposta de modificació:

a. propostes de millora que no cal incorporar a la informació pública de la titulació,

b. propostes de modificació no substancial del títol que s’incorporaran a la informació pública de la titulació,

c. propostes de modificació substancial del títol que s’han de sotmetre a avaluació abans de ser aplicades.

Les modificacions que es consideren substancials són aquelles que afecten tant els aspectes de definició administrativa del títol com les seves característiques acadèmiques essencials i comportaran iniciar un nou procés de verificació del títol. En cas de modificacions de menor importància, AQU té la competència per emetre l’informe final favorable a les modificacions proposades.  El resultat del procés de modificació es tradueix en la memòria de verificació modificada amb la introducció dels canvis.

 

Podeu consultar les memòries dels dos Graus en aquest enllaç 

Dades i indicadors