Sistema de calidad

Consulta el sistema que garantiza la calidad del grado oficial.

Presentació

El sistema de qualitat del centre pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat del centre integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a l’instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l’assoliment dels objectius associats a la formació, la seva modificació, si escau, i la seva acreditació (VSMA).

SAIQU

El SAIQU és el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials del centre.

El SAIQU intervé en tots els processos que es relacionen amb l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de les titulacions, d’acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l’assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB parteix d’un marc de referencia comú, que pren en consideració els criteris següents:

1. Política i objectius de qualitat
El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.

2. Disseny de l’oferta formativa
El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.

3. Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants
El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.

4. Personal acadèmic i d’administració i serveis
El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.

5. Serveis i recursos materials
El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.

6. Resultats de la formació
El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.

7. Informació pública
El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.

El SAIQU s’articula principalment al voltant de dos eixos: la tasca de la Comissió de Qualitat i els procediments de qualitat que elabora i implanta per tal de sistematitzar i optimitzar la gestió dels processos.

Política i objectius de qualitat

El 12 de febrer de 2010 la Junta de Facultat va aprobar un document de Política i objectius de qualitat on es fa constar el compromís del centre a utilizar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a l’abast per complir les normatives legals i els requisits que afavoreixin la qualitat dels seus ensenyaments i serveis en el marc de la convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior. El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

-Proporcionar una formació orientada a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats de les nostres disciplines i amb les expectatives d’estudiants i professors, i de la societat en general.

-Aconseguir un compromís permanent de millora continuada, aprofitant tots els recursos disponibles, tècnics, econòmics i humans, per a l’òptim desenvolupament de la tasca docent.

-Establir mecanismes per a la detecció de problemes administratius, acadèmics i de gestió per tal de poder proposar les accions correctives i preventives necessàries.

-Procurar que els procediments que s’estableixin s’adeqüin a la natura dels nostres ensenyaments i als objectius del nostre centre.

-Fomentar la formació continuada del personal del centre.

-Incentivar les mesures necessàries per optimitzar les condicions laborals del personal del centre.

-Assegurar que tot el personal del centre tingui coneixement d’aquesta política pública de qualitat.

-Vetllar per l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat, revisant-lo i actualitzant-lo en funció de les necessitats del centre.

En el mateix document, la Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficiència del sistema d’assegurament intern de la qualitat, i que el revisi periòdicament per tal de mantenir-ne l’adequació contínua a les necessitats canviants.

En aquest sentit, el centre disposa del PEQ 10 , que té com a objectiu «establir la sistemàtica que s’ha de seguir per definir, aprovar, revisar i millorar la política i els objectius de qualitat del centre, seguint sempre l’orientació marcada per la política i els objectius de qualitat establerts per la UB».

Comissió de qualitat

Composició

Són membres de la Comissió de Qualitat:

  • a) Un membre de l’equip de direcció, que actuarà com a President de la Comissió: Jaume Macià Viles
  • b) El coordinador de curs: Yago Alcover Pujol
  • c) Una representant de la Secretaria acadèmica: Marta Figueras Geli
  • d) Un representant de l’Administració del centre: Marc López Ribes
  • e) Dos representants del professorat: Maria Adell Carmona, Christian Checa Bañuz
  • f) Dos representants dels estudiants: Pau Ballesté Aguirre, Laia Martín Duque

Funcions

La Comissió de Qualitat té les funcions següents:

a) elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,

b) elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre,

c) elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,

d) donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d’acord amb la legislació vigent,

e) informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d’Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre,

f) elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per a la seva implantació real i efectiva,

g) facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,

h) facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes,

i) facilitar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

Gestió de processos

El centre controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, com també que es genera informació pública suficient i actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s’assoleixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

Mapa de processos

Mapa de processos

Per definir com es duen a terme tots aquests processos, la Comissió de Qualitat del centre elabora els Procediments Específics de Qualitat (PEQ) i vetlla per la seva implantació en la gestió diària de les titulacions del centre.

 

Procediments de qualitat

Els procediments específics de qualitat (PEQ) d esenvolupats per la Comissió de Qualitat del centre estableixen el «què», el «qui», el «com» i el «quan» de les diferents accions de gestió i millora que afecten als processos de les titulacions en el marc del VSMA. Els PEQ permeten optimitzar-ne la gestió i recollir les evidències que permeten posteriorment el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments.

 

PEQ vigents 

VMSA

VSMA és la denominació amb què es fa referència al conjunt de processos pels que passen els ensenyaments universitaris oficials. Les sigles corresponen a les inicials dels quatre processos bàsics de la vida de les titulacions:

  • Verificació
  • Seguiment
  • Modificació
  • Acreditació

Informació sobre el marc VSMA a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
El centre gestiona aquests procesos interns i en garanteix la coherència a través del SAIQU.

 

Verificació / Modificació

Verificació

Les propostes de noves titulacions oficials s’han de sotmetre a un procés d’avaluació prèvia: la verificació. Els centres elaboren una memoria de verificació amb el disseny de la nova proposta, que, un cop aprobada per la Junta del centre, per l’APQUB (Agència de Polítiques i Qualitat de la UB) i pel Consell de Govern, és enviada a AQU, que elabora un informe d’avaluació. A partir d’aquesta avaluació, el Consell d’Universitats (CU), emet un informe final verificant el títol.

Modificació

Fruit del desplegament dels ensenyaments i del seu seguiment es poden generar tres tipus de proposta de modificació:

a. propostes de millora que no cal incorporar a la informació pública de la titulació,

b. propostes de modificació no substancial del títol que s’incorporaran a la informació pública de la titulació,

c. propostes de modificació substancial del títol que s’han de sotmetre a avaluació abans de ser aplicades.

Les modificacions que es consideren substancials són aquelles que afecten tant els aspectes de definició administrativa del títol com les seves característiques acadèmiques essencials i comportaran iniciar un nou procés de verificació del títol. En cas de modificacions de menor importància, AQU té la competència per emetre l’informe final favorable a les modificacions proposades.  El resultat del procés de modificació es tradueix en la memòria de verificació modificada amb la introducció dels canvis.

Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals (en extinció)
Grau en Cinematografia (a partir del curs 2018-2019)
Dades i indicadors