FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Pràctiques de narrativa audiovisual I (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d’informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Pràctiques de narrativa audiovisual I
Codi: 366991
Crèdits: 6
Activitats presencials: 50 hores
Treball dirigit : 50 hores
Treball autònom : 50 hores

Resultats d’aprenentatge

 1. Aplicar els mecanismes del llenguatge audiovisual en la realització de relats fílmics, tant de ficció com de no ficció. 
 2. Dur a terme la planificació, la realització i la supervisió d’una producció audiovisual, tant de ficció com documental, aplicant les tècniques i mecanismes de la direcció d’obres audiovisuals.  
 3. Demostrar maduresa i rigor analític en el desenvolupament del procés autoavaulador del treball desenvolupat, tant a nivell personal com pel conjunt de l’equip.  
 4. Conèixer i ser capaç d’aplicar els requisits perquè un rodatge sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient.  
 5. Comportar-se d’acord als principis ètics de la professió, no donant cabuda a discriminacions ideològiques que duguin a l’ofensa o menyspreu de persones.  
 6. Demostrar capacitat creativa i emprenedora, per formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements i actituds.  
 7. Treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions. 

Blocs temàtics

 1. Introducció a la direcció de ficció. 
 2. Composició 
 3. Tipus d’enquadraments 
 4. Regla dels terços 
 5. L’eix 
 6. Quadre dins del quadre 
 7. Simbologia 
 8. Presentació de personatges 
 9. Les varietats focals i la seva influència en la narració cinematogràfica 
 10. El punt de vista 
 11. L’ús de la veu en off 
 12. Protagonista, objectiu i conflicte 
 13. Intenció: com plantejar un missatge i plasmar-lo cinematogràficament 
 14. To 
 15. Gènere 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

 1. Classes teoricopràctiques presencials 
 2. Treball tutelat 
 3. Treball autònom 

 

Metodologies docents: 

 1. Elaboració de projectes: idea, disseny, planificació, execució i avaluació de projectes audiovisuals. 
 2. Classes expositives en què un o més estudiants presenten de forma oral un tema o treball, preparat prèviament, davant de la resta de companys de grup. 
 3. Treball en grup: desenvolupant diferents càrrecs, els estudiants col·laboren per dur a terme la realització de projectes audiovisuals.  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Projectes de narrativa audiovisual. 

Fonts d’informació bàsica

LANDAU, N. 101 Cosas que aprendí en la escuela de cine. ABADA.  

LAVANDIER, I (2001). La dramaturgia. Barcelona: Alba Editorial. (La dramaturgie. Le clown et l’enfant, Paris, 1994).  

LUMET, S.  Así se hacen las películas. RIALP (1999). 

ROBERT EDGAR-HUNT; JOHN MARLAND, JAMES RICHARDS (2014). Bases del cine: Guion. Barcelona: Parramón Paidotribo. (AVA Publishing, UK 2009). 

SÁNCHEZ-MAGALLÓN, A. Cuéntalo Bien. PLOT EDICIONES (2007). 

TIRARD, L. Lecciones de cine. Paidós (2003). 

TIRARD, L. Más lecciones de cine. Paidós (2008). 

TRUFFAUT, F. El cine según Hitchcock. Varias editoriales. (1966). 

 

Popupcontent

Acceptar