Formació / Grau oficial
Formació / Grau oficial

Grau Oficial en Cinematografia

Més informació

Grau Oficial en Cinematografia

PRESENTACIÓ ACCÉS OBJECTIUS I COMPETÈNCIES PLA D'ESTUDIS PLANS DOCENTS TREBALL FINAL DE GRAU - TFG PRÀCTIQUES PROFESSORAT SUPORT A L'ESTUDIANT SISTEMA DE QUALITAT FAQ SOL.LICITUD DE TÍTOL Més informació
Dades bàsiques
Branca de coneixement: Art i humanitats
Àmbit: Cinema i Audiovisuals
Data d'inici del curs: Setembre de 2024
Modalitat: Presencial
Idioma docència: Català, Castellà
Crèdits: 240 ECTS
Cap d'estudis: Jaume Macià
Coordinadora: Laura Diego
Preu orientatiu per any acadèmic: 11.950€
Preu orientatiu per crèdit : 18,46€ (curs 2023-2024)

PRESENTACIÓ

El Grau en Cinematografia de l’ESCAC, de 240 crèdits i 4 cursos de durada, ofereix una formació universitària oficial (Universitat de Barcelona) adequada als nous estàndards europeus.

Amb una metodologia pròpia basada en 5 eixos (learning by doing, challenge-based learning, el treball per projectes, l’autor-espectador i l’aprenentatge acadèmic) l’alumne aprendrà la tècnica i la narrativa cinematogràfica per poder aplicar-la a qualsevol mitjà audiovisual.

A partir del 3r curs i a través de les assignatures optatives, l’alumne s’especialitza en una les vuit disciplines que s’imparteixen a la escola: Producció, Direcció, Direcció de Fotografia, Direcció d’Art, Guió, Muntatge, So, Documental. A 4rt curs, l’alumne desenvolupa la seva especialitat a través dels TFGs.

 

ACCÉS

Per a accedir al GRAU EN CINEMATOGRAFIA de l’ESCAC, necessites complir 2 requisits:

1. Ser APTE de les PAP (Prova Aptitud Personal) ESCAC

2. Tramitar la preinscripció universitària

 

1. PAP: Prova d’Aptitud Personal

La Prova d’Aptitud Personal (PAP) de l’ESCAC és l’avaluació d’aptitud i actitud que es demanden als futurs alumnes. El resultat de la PAP serà apte/a o no apte/a.

Els elements que formen la PAP són:

 • el portfolio
 • un videopitch
 • una prova pràctica de creació audiovisual.

Les dates de la PAP s’establiran cada curs d’acord amb les indicacions de l’Oficina d’Accés a la Universitat. Més detalls sobre la prova i el calendari de la PAP d’Accés al Grau en el següent enllaç.

Si has obtingut l’Apte de la PAP, hauràs de realitzar la Preinscripció Universitària. En cas de no que no facis aquest tràmit, no podràs accedir a l’estudi oficial del Grau en Cinematografia.

 

2. Preinscripció Universitària

Per a accedir al primer curs d’un grau oficial a Catalunya has de fer la preinscripció universitària. Per a poder tramitar la preinscripció universitària has de complir amb algun dels requisits que trobaràs en els links que hi ha a continuació:

El tràmit de Preinscripció Universitària oficial el podràs realitzar del 4 al 28 de juny a través del PORTAL D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT com es mostra en aquest vídeo. El tràmit consisteix a reflectir la teva llista de preferències de graus universitaris a Catalunya als quals t’agradaria accedir. A nosaltres ens trobaràs com a Grau en Cinematografia, centro Universitat de Barcelona.

Una vegada has realitzat la preinscripció universitària podràs consultar l’assignació de plaça en els estudis de Cinematografia en el PORTAL D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. La primera assignació de places serà el 10 de juliol. En cas que hagis estat assignat, l’ESCAC es posarà en contacte amb tu via correu electrònic per a donar-te tota la informació sobre el procés de matriculació que es durà a terme durant el mes de juliol.

Per a consultes relacionades dels requisits acadèmics, pots posar-te en contacte amb:

Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 – 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120

 

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

Objectius de la titulació

Proporcionar als estudiants la capacitat d’expressar-se a través del llenguatge audiovisual gràcies al domini dels seus mecanismes narratius, així com subministrar-los els coneixements i les habilitats perquè coneguin i puguin exercir de forma creativa els seus diferents oficis (producció, guió, direcció, direcció d’art, direcció de fotografia, muntatge i so), tot tenint un coneixement sòlid en l’àmbit dels estudis fílmics que els permeti l’anàlisi i la valoració de tot tipus de discursos audiovisuals.

 • En l’àmbit de la producció, se’ls proporcionaran el domini de les tècniques i els mecanismes de la producció d’obres audiovisuals, al llarg dels processos d’ideació, desenvolupament i explotació de les mateixes.
 • Al del guió, se’ls formarà perquè tinguin capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.
 • En el de la direcció, se’ls proporcionaran els coneixements i les habilitats per dur a terme la planificació, la realització i la supervisió de tota mena de produccions audiovisuals.
 • Al de la direcció d’art, se’ls ensenyarà a concebre, dissenyar i desenvolupar l’espai, el vestuari i l’atrezzo d’una obra audiovisual.
 • Al de la direcció de fotografia, se’ls formarà perquè puguin concebre, dissenyar i materialitzar el tractament lumínic, cromàtic i visual en general d’una obra audiovisual.
 • Al del muntatge, se’ls explicarà com estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual d’una producció a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.
 • Al de so, se’ls proporcionaran el domini de les tècniques i mecanismes per dur a terme els processos involucrats en el registre, el disseny i la postproducció sonora d’una obra audiovisual.

 

Resultats d’aprenentatge

 • Coneixements o continguts
  • En acabar l’aprenentatge, l’estudiant serà capaç d’analitzar un text fílmic, des d’un punt de vista personal, crític i creatiu, gràcies al domini dels paràmetres bàsics de l’anàlisi iconogràfica i narrativa de les peces audiovisuals.
  • Reconèixer conceptes relacionats amb el context històric i sociocultural en què s’han desenvolupat el cinema i l’audiovisual en les diferents etapes.
  • Articular un discurs teòric sobre les darreres tendències cinematogràfiques i audiovisuals que s’estan desenvolupant a la contemporaneïtat.
  • Situar la creació cinematogràfica i audiovisual en l’evolució històrica de la cultura visual.
  • Avaluar l’ús que es fa del muntatge com a element narratiu i expressiu de la creació fílmica.
  • Avaluar l’ús dels elements sonors i musicals en una obra audiovisual atenent els seus valors expressius i comunicatius.
  • Avaluar els recursos expressius i narratius de la direcció de la fotografia d’una obra audiovisual.
  • Relacionar arguments i personatges d’obres audiovisuals modernes amb les fonts mitològiques i literàries.
  • Situar en el seu context històric les obres i els autors més rellevants del cinema documental, reconeixent la importància que aquest ha tingut com a mitjà de creació en la formació dels codis de les obres audiovisuals contemporànies, tant de ficció com de no ficció.
 • Habilitats o destreses
  • En acabar l’aprenentatge, l’estudiant serà capaç de generar treballs de recerca a partir de la consulta de fonts bibliogràfiques i el visionat de material audiovisual.
  • Idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques, formats i gèneres.
  • Aplicar les tècniques i els mecanismes de la producció d’obres audiovisuals per a la presa de decisions al llarg dels processos d’ideació, desenvolupament i explotació.
  • Dur a terme els processos relacionats amb la concepció, el disseny i el desenvolupament de l’espai, el vestuari i l’atrezzo implicats en la producció d’una obra audiovisual, adequant-los a les necessitats narratives de la història i del personatge.
  • Aplicar els mecanismes del llenguatge audiovisual a la realització de relats fílmics, tant de ficció com de no ficció.
  • Dur a terme, de manera creativa i gràcies al domini dels elements tècnics necessaris, els processos involucrats en el disseny, l’enregistrament i la postproducció del so d’una obra audiovisual.
  • Dur a terme els processos relacionats amb l’estructuració, la gestió i el tractament del material audiovisual rodat a través del domini dels recursos, les estratègies i els elements tècnics del muntatge i la postproducció.
  • Dur a terme la planificació, la realització i la supervisió d’una producció audiovisual, tant de ficció com de documental, aplicant les tècniques i els mecanismes de la direcció d’obres audiovisuals.
  • Aplicar amb creativitat els coneixements de llenguatge i tècnica fotogràfica a l’ús de càmeres analògiques i digitals.
  • Dur a terme els processos relacionats amb la concepció, disseny i materialització del tractament lumínic, cromàtic i visual en general en el marc d’una obra audiovisual.
  • Comunicar-se amb els actors a l’hora de dirigir-los i fer servir l’espai escènic com a mitjà d’expressió en la posada en escena d’una obra dramàtica.
 • Competències 
  • En finalitzar l’aprenentatge, l’estudiant serà capaç de posar en context la posició desigual d’homes i dones en l’àmbit professional, per buscar solucions que permetin avançar en la igualtat, tant en els àmbits més creatius com en aquells més tècnics.
  • Demostrar maduresa i rigor analític en el desenvolupament del procés autoavaluador del treball desenvolupat tant a nivell personal com pel conjunt de l’equip.
  • Aplicar de manera autònoma les metodologies de recerca i les capacitats per crear textos fílmics en estudis d’un nivell superior.
  • Conèixer i ser capaç d’aplicar els requisits perquè un rodatge sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient.
  • Comportar-se d’acord amb els principis ètics de la professió, no donant cabuda a discriminacions ideològiques que portin l’ofensa o el menyscapte de persones.
  • Demostrar capacitat creativa i emprenedora, per formular, dissenyar i gestionar projectes i cercar i integrar nous coneixements i actituds.
  • Treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les situacions noves.

PLA D'ESTUDIS

Denominació dels estudis: Grau en Cinematografia

Títol en superar els estudis de Grau: Graduat o Graduada en Cinematografia per la Universitat de Barcelona

Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS: Quatre cursos acadèmics i 240 crèdits ECTS

Pla_estudis_cinematografia 

TREBALL FINAL DE GRAU - TFG

Es plantegen dos tipus de Treball de Final de Grau: col·lectiu i individual.

El TFG col·lectiu és una obra audiovisual creada per grups d’estudiants, cadascun dels quals exerceix de cap d’equip en una de les tasques o funcions tècniques i creatives que han format part del seu aprenentatge, en funció dels seus interessos i aptituds i de l’optativa cursada. Els càrrecs que exerciran els estudiants que integrin els grups de treball seran: guionista, productor, director, director d’art, director de fotografia, muntador i dissenyador de so.
Els TFG són produccions audiovisuals completes (generalment, curtmetratges) que es desenvolupen en totes les seves fases: preproducció, producció i postproducció, comptant amb el material i les instal·lacions del centre, i sota la supervisió de la productora de l’escola, ESCAC Films. Cada alumne és tutelat de forma específica a l’ofici que exerceix en la creació de l’obra audiovisual.

El centre compta amb una Comissió de TFG, els membres de la qual son nomenats per la Junta de Centre, que té les funcions següents:

 • Elaborar el pla docent del TFG.
 • Determinar les condicions sota les quals s’han de dur a terme els TFG: equipament, calendari, dotació econòmica i altres aspectes referents a la seva producció.
 • Aprovar els dossiers de projecte presentats pels estudiants.
 • Atorgar a cada estudiant un càrrec de cap d’equip en un dels projectes aprovats.
 • Assignar un tutor a cada estudiant matriculat a l’assignatura.
 • Preveure i programar les condicions en què tindrà lloc la defensa pública del TFG.
 • Qualsevol altra funció que li pugui ser assignada per la Junta de Centre.

El TFG individual és un projecte de recerca, un estudi o memòria que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Comporta que els estudiants apliquin els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirits al llarg del grau. Els treballs es poden presentar en dues modalitats diferents:

1) treball escrit sobre una de les matèries del programa;
2) peça audiovisual que desenvolupi qualsevol matèria del programa, acompanyada per una memòria.

Les propostes de TFG presentades pels estudiants seran avaluades per la Comissió de TFG. Un cop acceptades, la Comissió assignarà a cada alumne un tutor. El tutor és el responsable de l’orientació i la supervisió del TFG. La designació com a tutor comportarà inicialment l’encàrrec d’ajudar l’estudiant a definir la proposta de TFG que haurà d’aprovar la Comissió de TFG.

Posteriorment, l’orientació i supervisió del tutor anirà dirigida a:

 • Delimitació del tema i definició dels objectius.
 • Confecció del pla de treball.
 • Orientació documental i metodològica.
 • Seguiment del desenvolupament del treball.
 • Obtenció de conclusions.
 • Facilitació de pautes per a la defensa.
 • Valoració del procés desenvolupat i dels resultats obtinguts.

El sistema d’avaluació forma part del pla docent de l’assignatura. Correspon a la Comissió del TFG:

 • Determinar el calendari i el procediment de lliurament dels TFG.
 • Determinar les condicions de la defensa, que ha de ser pública i oral.
 • Anomenar els tribunals que hauran d’avaluar els TFG, que estaran formats per tres docents, un dels quals pot ser el que ha actuat de tutor.

PRÀCTIQUES

Les pràctiques externes són activitats de pràctiques professionals a empreses i institucions públiques que els estudiants del centre duen a terme durant la seva formació universitària. Els alumnes duran a terme funcions relacionades amb el seu aprenentatge a empreses del sector audiovisual, principalment a productores audiovisuals, amb les quals el centre té convenis de col·laboració.

El coordinador de pràctiques s’ocupa de revisar i actualitzar els convenis, incorporar nous centres, fer un seguiment del desenvolupament dels projectes de pràctiques a cada entitat i recollir l’avaluació que es fa des del centre.

El tutor acadèmic s’encarrega d’informar l’alumne sobre les característiques de les pràctiques i de fer el seguiment de l’activitat, entrevistant-s’hi periòdicament per valorar-ne el desenvolupament.

El tutor professional s’encarrega d’orientar i formar l’estudiant al centre de treball durant el període de pràctiques. També elabora una valoració de com ha desenvolupat les competències, les actituds i els coneixements durant el període de pràctiques.

La finalització de les pràctiques comporta la presentació d’una memòria per part de l’estudiant.

PROFESSORAT

 • Maria Adell
  • Doctora en Comunicació Audiovisual per la UPF. Professora de diverses assignatures d’història del cinema i d’història del cinema espanyol a l’ESCAC i a la UB. Investigadora sobre estrelles femenines de cinema del franquisme i sobre actrius i cineastes espanyoles contemporànies.
   Contacte: maria.adell@escac.es
 • Yago Alcover
  • Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC (2007) en l’especialitat de Documental. Membre del departament de pedagogia i coordinador dels estudis de Grau de l’ESCAC. Des del 2019, membre del col·lectiu de cinema de creació CraterLab. Ha col·laborat en les revistes Contrapicado, Mondo Sonoro i Rockdelux. Ha publicat com a músic i editor més d’una desena de referències a Espanya, França i Països Baixos. Autor de les peces documentals Loop Film i Si al menos recuerdo el olor a tu ceniza.
   Contacte: yago.alcover@escac.es
 • Carlos Alonso
  • Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC (2012). Autor dels curtmetratges Hogar, hogar (2013) i Pequeña silenciosa (2016). Coautor del llargmetratge col·lectiu Los inocentes (2013).Responsable dels continguts de vídeo de l’ESCAC. Director del llargmetratge Share, en desenvolupament.
   Contacte: carlos.alonso@escac.es
 • Jordi Bransuela
  • Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC (1998). Director de fotografia de Hijo de Caín (Jesús Monllaó, 2012), La rosa de foc (Manel Huerga, 2012) i nombrosos projectes rodats en 3D. Etalonador de la sèrie televisiva Merlí i dels llargmetratges La corona partida (Jordi Frades, 2016) i La vida lliure (Marc Recha, 2017).
   Contacte:jordi.bransuela@escac.es
 • Diego Calderón
  • Titulat superior en música moderna; Màster en Música com a Art Interdisciplinari; Màster en Docència Universitària; Doctor en Història de l’Art; Doctor en Tecnologia Educativa. Autor de més de 60 articles en revistes indexades. Autor de 4 llibres i prop de 20 capítols de llibre. Les seves principals línies de recerca giren entorn el so i la música i la seva implicació amb diferents arts.
   Contacte: diego.calderon@escac.es
 • Christian Checa
  • Graduat en Cinema i Audiovisuals per l’ESCAC (2006); Llicenciat en Filosofia per la UB (2009); Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani per la UPF (2009), i Doctor en Comunicació Social per la UPF (2016). Professor d’Estudis Fílmics I i Pensament i Creació del Grau en Cinematografia. Autor del llibre No trespassing. De los cuerpos del cine a la conspiración contemporánea.
   Contacte:christian.checa@escac.es
 • Geoffrey Cowper
  • Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC en l’especialitat de direcció. Director del curtmetratge Cargols i del llargmetratge Tercer grado, així com de nombrosos videoclips i espots publicitaris.
   Contacte: geoffrey.cowper@escac.es
 • Jaume Duran
  • Doctor en Comunicació Audiovisual amb la tesi Narrativa audiovisual i cinema d’animació per ordinador. Els llargmetratges de Pixar Animation Studios; Llicenciat en Filologia; Llicenciat en Lingüística; DEA en Història de l’Art. Professor de cinema a la UB, la URL, l’ENTI i l’ESCAC. Autor de La muerte en el cine. 50 películas sobre el deceso.
   Contacte:jaume.duran@escac.es
 • Virginia García de Pino
  • LLlicenciada en Belles Arts i Màster en Documental Creatiu per la UAB. Professora a l’ESCAC i a la UAB. Directora de cinema i artista visual. Autora, entre altres, del llargmetratge La 10ª carta (2014) i del curtmetratge Improvisaciones de una ardilla (2017), premi al millor curt documental al Festival de Málaga.
   Contacte: virginia.garcia@escac.es
 • Josep Gustems
  • Doctor en Pedagogia; titulat superior de Música; llicenciat en Antropologia Cultural. Professor titular de Didàctica de l’Expressió Musical a la UB i director del Departament.
   Contacte:josep.gustems@escac.es
 • Daniel Jariod
  • GGraduat en Cinema i Audiovisuals per l’ESCAC, i especialitzat en Documental. Com a cineasta, ha dirigit Imparables (2013), Jazz, What a Wonderful World (2010) i Amb música ho escoltaries tot millor (2009). És professor a l’ESCAC, a la l’ECIB i a la UB. Paral·lelament, ha fet de programador als festivals DocsBarcelona (2007-2019) i Memorimage (2014-2019).
   Contacte: daniel.jariod@escac.es
 • Carlos Losilla
  • Llicenciat en Filosofia i Lletres per la UAB (1984). Doctor en Comunicació Audiovisual per la UPF (2010). Assagista i professor de la UPF i de l’ESCAC. Membre del consell de redacció de les revistes Caimán Cuadernos de Cine i La Furia Umana. D’entre els seus llibres, es poden esmentar En busca de Ulrich Seidl (2003), La invención de Hollywood (2005), EWl sitio de Viena (2007), La invención de la modernidad (2013), Zona de sombra (2014), Raoul Walsh (2020).
   Contacte:carlos.losilla@escac.es
 • Jaume Macià
  • Doctor en Pedagogia amb la tesi Models estructurals per a la l’escriptura de guions de curtmetratge (2014). Llicenciat en Filologia Catalana per la UB. Director d’estudis de l’ESCAC i professor de diverses assignatures del departament de guió des del curs 1994-95.
   Contacte: jaume.macia@escac.es
 • Joan Marimón Padrosa
  • Llicenciat en Història de l’Art per la UB. Productor de cinema, gerent de Marimon Padrosa SL (Mar & Mon Produccions). Guionista i director. Autor dels llibres El montaje cinematográfico i Diccionario incompleto del guion audiovisual.
   Contacte: joan.marimon@escac.es
 • Sergi Sánchez
  • Doctor en Comunicació Audiovisual per la UPF. Professor de l’ESCAC i de la UPF. Crític cinematogràfic de Fotogramas y La Razón. Col·laborador a diverses publicacions especialitzades en cinema i autor de llibres com Hacia una imagen no-tiempo: Deleuze y el cine contemporáneo.
   Contacte: sergi.sanchez@escac.es
 • Vanesa Sola
  • Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de València. Graduada en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC, en l’especialitat de Direcció de fotografia. Directora de fotografia del llargmetratge Mi querida cofradía i de diversos curtmetratges, espots publicitaris i videoclips.
   Contacte: vanesa.sola@escac.es
 • Nina Solà
  • Graduada en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC en l’especialitat de documental (2014). Directora dels documentals Cartes al meu fill, El temps després de la pluja i La passió segons Pep Amores. Cofundadora del col·lectiu artístic Mambo Project i directora de l’obra teatral La festa.
   Contacte: nina.sola@escac.es
 • Adriana Vila
  • Doctora en Antropologia per la UB. Cineasta, artista i antropòloga dedicada a la docència i a la creació cinematogràfica de peces monocanal, instal·lacions i performances fílmiques. Cofundadora del laboratori de cinema analògic Crater-Lab.
   Contacte: Adriana.vila@escac.es
 • Gerard Vila
  • Graduat en cinema i audiovisuals per l’ESCAC en l’especialitat de muntatge. Màster Òpera Prima en l’especialitat de muntatge. Muntador de llargmetratges com The Girl from the Song (Ibai Abad, 2017) i I’ve Always Wanted to Direct (Steve Jacobs, 2020).
   Contacte: gerard.vila@escac.es

SUPORT A L'ESTUDIANT

Recursos d’aprenentatge

 • Aules i equipaments informàtics
  • Aules teòriques equipades amb equips de projecció audiovisual: Aula 1.1: 102,48 m2, 95 places. Aula 1.2: 75,41 m2, 65 places. Aula 1.3: 75,41 m2, 65 places. Aula 1.4: 102,48 m2, 105 places. Aula 1.5: 61,64 m2, 30 places. Aula 1.6: 52,79 m2, 30 places. Aula 1.7: 50,86 m2, 30 places. Aula 2.2: 39,13 m2, 12 places. Aula 2.3: 40,97 m2, 12 places. Aula 2.4: 38,16 m2, 12 places. Aula 2.5: 44,92 m2, 12 places. Aula 2.6: 41,77 m2, 30 places. Aula 1: 65,90 m2, 30 places. Aula 2: 73,31 m2, 30 places.
  • Aules d’ordinadors: Aula 1.8: 42,01 m2, 13 ordinadors. Aula 1.9: 74,38 m2, 30 ordinadors. Aula 2.1: 39,76 m2, 13 ordinadors. Aula 3: 67,93 m2, 30 ordinadors. Aula 4: 67,93 m2, 13 ordinadors. Aula 5: 67,94 m2, 13 ordinadors. Aula 6: 65,90 m2, 30 ordinadors.
  • Programes informàtics: Avid, Final Cut, Suite Adobe, Davinci Resolve, Movie Magic Scheduling, Movie Magic Budgetting, Autocad, Compressor, Cinema Tools, Autodesk Maya 2017, Arnold Render, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Nuke X, Mari, Hierro, 3D equalizer, HOUDINI 15, UvLayout, Adobe flash, Zbrush 4 v 7, Mocha pro, Nuke Studio, Deadline 6, PF track, Ftrack, Mudbox, Reial Flow, Shave & Hirecut, Dragon frame.
  • Aula de dibuix: 80 m2 i 25 taules de dibuix.
 • Equipaments especials
  • Laboratori de fotografia: 34 m2, 10 ampliadores format universal, 3 ampliadores de format mitjà.
  • Equipaments especials: Plató 1: 258,63 m2. Plató 2: 111,63 m2. Sala d’edició de so protools 1: 15 m2 (1 taula). Sala d’edició de so protools 2: 14 m2 (1 taula). Sala d’edició de so protools 3: 51,09 m2 (1 taula). Sala de mescles 5.1 / 7.1: 51 m2 (1 taula). Locutori: 12 m2. Sala de muntatge i visionat 1: 10 m2. Sala de muntatge i visionat 2: 10 m2. Sala de colorimetria: 20 m2. Magatzem de material d’il·luminació: 300 m2, amb més de 100.000 watts de llum (incandescència, fluorescència, HDMI, LED). Equips d’enregistrament de so directe: Sound Devices, Tascam, Sensheisser, etc.
 • Material de gravació
  • Càmeres de cinema i de vídeo: ARRI BL IV. ARRI III. ARRI ST. ARRI SR II. ARRI SR I. KRASNOKORGKS. ALEXA. RED ONE. JVC 700. JVC 100. PANASONIC 151. SONY FS5. CANON C300. CANON LEGRIA G25. SONY 537. CANON MARK II. CANON 7D. CANON C100.
 • Mediateca de 125m2 amb 40 places i 8 ordinadors.

Pla d’acció tutorial

 • Objetius del PAT (Pla d’Acció Tutorial) del Grau
  • Acollir, integrar i orientar l’alumnat de primer curs. Proporcionar orientació curricular a l’alumnat de primer, segon i tercer curs. Proporcionar orientació sobre sortides professionals i acadèmiques als estudiants de quart curs.
 • Responsable de coordinació
  • El responsable de la coordinació del grup de tutors és el coordinador del Grau, que s’encarrega de dinamitzar l’equip de tutors, participar en la formulació dels programes d’acció tutorial i proporcionar els recursos i les estratègies d’acció perquè els tutors desenvolupin les seves funcions.
 • Funcions dels tutors
  • Els tutors informen als alumnes sobre l’ESCAC i els seus ensenyaments i els ajuden en l’adaptació al nou entorn d’estudis, els orienten en aspectes curriculars, intervenen en la seva formació, optimitzen el seu itinerari curricular, complementen la seva formació amb altres activitats i els orienten professionalment.

PLA D’ACCIO TUTORIAL GRAU EN Cinematografia

SISTEMA DE QUALITAT

El sistema de qualitat del centre pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat del centre integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema de Gestió Intern de Qualitat (SGIQ) com a l’instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l’assoliment dels objectius associats a la formació, la seva modificació, si escau, i la seva acreditació (VSMA).

Veure més sobre el Sistema de Qualitat

FAQ

Preguntes més freqüents sobre Accés

 • Des de quin batxillerat puc accedir?
  • Des de qualsevol. Pots consultar les ponderacions 2023-2024 en la secció d’accés.
 • Des de quins Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) puc accedir?
  • Des de qualsevol. Sempre és millor però si accedeixes des d’algun cicle relacionat amb l’audiovisual (Imatge i So, Realització, etc.), ja que et pot donar una bona base pels nostres estudis.
 • Puc accedir des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)?
  • No. El CFGM et dóna accés a un CFGS, des del qual sí que pots accedir al Grau.
 • Què necessito per accedir al Grau en Cinematografia?
  • Necessites superar la nostra Prova d’Aptitud Personal i tenir la nota de tall requerida per aquest any segons la teva via d’accés.
 • Què és la nota de tall?
  • La nota de tall és la qualificació més baixa amb la qual pots aconseguir l’admissió al grau per mitjà del procés d’adjudicació de places (preinscripció universitària). Dependrà de la relació entre l’oferta de places i la demanda de sol·licitants i no hi ha una nota mínima preestablerta, sinó que l’últim alumne/a admès/a marca la nota de tall. Al peu d’aquesta pàgina trobaràs els indicadors amb les notes de tall dels últims anys així com les assignatures que ponderen per a nota. Consell: Si véns de batxillerat o de CFGS presenta’t a les matèries específiques de la selectivitat per poder anar amb la nota més alta possible.
 • Quines han sigut les últimes notes de tall?
  • 2014-2015 7,91; 2015-2016 6,5; 2016-2017 6,45; 2017-2018 7,333; 2018-2019 9,264; 2019-2020 9,762; 2020-2021 9,650; 2021-2022 9,442
 • Com funciona la Preinscripció Universitària?
  • Pots trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària al Canal Universitats .
 • Quan sabré si tinc plaça al Grau?
  • Si has superat la PAP i has fet tots els tràmits de Preinscripció Universitària i pagament de la prova correctament, només hauràs d’esperar-te a que l’Oficina d’Accés a la Universitat t’assigni una plaça al nostre Grau (segons la nota de tall). La primera assignació de places la realitzen durant la segona setmana de juliol (dates a determinar)
 • Si finalment m’assignen plaça, què haig de fer?
  • Nosaltres ens posarem en contacte amb tu via correu electrònic per donar-te tota la informació sobre el procés de matrícula.
 • I si supero la PAP però no m’assignen plaça?
  • Si tens la nota de tall requerida i la no assignació de plaça és a causa d’alguna incidència de documentació/via d’accés, etc. et recomanem que et posis en contacte amb l’Oficina d’Accés a la Universitat per fer la reclamació pertinent per poder entrar en les reassignacions següents de juliol/agost/setembre.
  • Si no tens la nota de tall requerida per aquest curs, hauràs d’intentar pujar nota de cara al curs que ve o bé intentar esperar que la nota sigui més baixa. Pots aprofitar per entrar ja a l’ESCAC cursant el FOUNDATION el que et permetrà, apart d’adquirir coneixements que segur són un plus a la teva formació, conèixer a fons el funcionament de l’escola i accedir a la comunitat ESCAC participant i ajudant en projectes de cursos de Grau.
 • Si ja he començat una carrera universitària, puc reconèixer alguns crèdits/assignatures?
  • Sí, en el moment de la matrícula pots sol·licitar el tràmit de reconeixement de crèdits a Secretaria Acadèmica del centre. Si has començat un grau dins de la mateixa branca de coneixement que el nostre grau (Arts i Humanitats) hauràs de reconèixer un mínim de 36 crèdits de Formació Bàsica directament. Si el grau que has iniciat pertany a una altra branca de coneixement pots demanar l’estudi de reconeixement d’aquelles matèries de formació bàsica del nostre grau que consideris que coincideixen en continguts i competències. El director d’estudis del centre farà l’avaluació corresponent emeten una resolució al respecte. S’ha de mantenir el mínim de 36 crèdits objecte de reconeixement. A les matèries reconegudes se’ls hi posarà la mateixa nota que tenies a l’antic expedient.
 • Si vinc d’un CFGS, ¿puc reconèixer alguns crèdits/assignatures?
  • En aquests moments no hi ha cap taula d’equivalències entre matèries del nostre Grau amb cap Cicle Formatiu de Grau Superior. En el cas que creguis que en el teu cicle hi ha matèries que podrien ser susceptibles de reconeixement, posa’t en contacte amb Secretaria Acadèmica i t’expliquem com procedir.

Preguntes més freqüents sobre sistema de pagaments i descomptes

 • S’ha de pagar per fer la Prova d’Aptitud Personal (PAP)?
  • Sí. En el moment de fer la Preinscripció Universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat, l’últim pas és fer el pagament que et dóna dret a examen. Recorda que sense el pagament no podrem avaluar-te i per tant, perdries totes les opcions a poder accedir al grau. Té un cost aproximat d’uns 110 € i es pot fer el pagament online directament a través del portal una vegada realitzat el tràmit de la preinscripció.
 • Quin és el preu del crèdit?
  • Cada any cap a principis de juliol la Generalitat publica el Decret de Taxes on es determina el preu del crèdit universitari i altres taxes universitàries pel curs vinent. A tall informatiu, el preu del crèdit del curs 2022/2023 va ser de 21,46 €.
 • Com es desglossa el preu de la matrícula ordinària (sense descomptes, bonificacions i/o recàrrecs)?
  • Una part de FUNDACIÓ, una part de CRÈDITS i l’altra de DESPESES DE MATRICULACIÓ.
   Exemple import desglossat matrícula ordinària = 11.350€, 60 CRÈDITS = 1.287,60 €, DESPESES MATRICULACIÓ = 69,80 € , FUNDACIÓ* = 9.992,60 € *(*)INCLOU: Assegurança escolar per accidents en període lectiu / Assegurança de Responsabilitat Civil / Taxes que es paguen a la UB per serveis específics i de suport a l’aprenentatge / Quantia destinada al desenvolupament íntegre dels estudis (instal·lacions, professorat, material, etc.)
 • Desgrava la Fundació?
  • Al pagar la matrícula no estàs fent una donació sinó pagant un servei, amb la qual cosa no és desgravable.
 • Tinc una carrera universitària, he de pagar el mateix?
  • No. Segons el Decret de Taxes de la Generalitat el preu del crèdit el pagaràs amb un recàrrec del 40 %. És a dir, si agafem d’exemple el preu del crèdit del curs passat, enlloc de pagar-lo a 21,46 €, pagaries el crèdit a 30,04 €. Això es traduiria en uns 500 € aproximats més de matrícula.
 • Sóc família nombrosa, tinc descompte?
  • Sí, se t’aplicarà una bonificació sobre el preu del crèdit i les despeses de matriculació, depenent de la categoria de família nombrosa que siguis:
   FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL: Descompte del 50% (uns 600 € aproximats preus 22/23)
   FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL : Descompte total (uns 1.300 € aproximats preus 22/23)
 • Si sóc família monoparental, tinc descompte?
  • Segons el Decret de Taxes del 22/23, no.
 • Si he tret matrícula d’honor al batxillerat, tinc descompte?
  • Sí, tindràs un descompte total de la part de crèdits.
 • Si tinc una discapacitat reconeguda del 33% tinc descompte? I si pertanyo a un col·lectiu especial (víctimes violència de gènere, víctimes terrorisme, etc)?
  • També tindràs descompte total de la part de crèdits més despeses de matriculació.
 • Puc pagar la matrícula a terminis?
  • No, el pagament a l’escola és ÚNIC. Pots buscar el finançament a alguna entitat bancària. Nosaltres treballem amb el BBVA, pots acollir-te a un dels seus mètodes de finançament d’estudis. Si hi estàs interessat/da pots demanar-nos informació.
 • Quan hauré de fer el pagament?
  • A partir del dia en el que es formalitza la matrícula es donen 15 dies per realitzar el pagament. Les matrícules de 1er curs es paguen abans del 31 de juliol, i les dels altres cursos (2on , 3er i 4t) es paguen al setembre.
 • Haig de pagar la matrícula encara que hagi demanat la Beca General del Ministeri?
  • Sí, el pagament de la matrícula no està condicionat a la concessió o no de la Beca General.
 • El preu del crèdit ordinari és el mateix que el crèdit reconegut?
  • No, el preu del crèdit reconegut, segons el Decret de Taxes de la Generalitat, és un 20% del preu del crèdit ordinari. Al curs 2022/2023 per exemple, el preu del crèdit ordinari va ser de 21,46 € i el preu del crèdit reconegut per tant de 4,29 €.
 • Quan puc sol·licitar la Beca General del Ministeri d’Educació?
  • La convocatòria sol sortir cap a finals del mes de març i es pot demanar fins a principis de maig. Encara que no tinguis confirmació de plaça ni sàpigues segur el que estudiaràs, si compleixes amb els requisits econòmics i el Grau en Cinematografia està entre les teves opcions, et recomanem que la sol·licitis.
 • Hi ha altres beques que pugui demanar?
  • Sí, les beques internes, les de col·laboració de la UB, etc. Més informació a l’apartat ‘Beques’

 

Per a qualsevol aclariment, consulta o dubte podeu contactar amb Secretaria Acadèmica:

Marta Figueras
marta.figueras@escac.es
937 361 555 ext. 104

SOL.LICITUD DE TÍTOL

Aquest procediment és exclusiu per aquells graduats/graduades que ja tenen l’expedient acadèmic tancat i tots els crèdits necessaris superats.

 1. Accedir a la URL específica per la titulació que vols sol·licitar i efectuar el pagament del títol corresponent (import establert pel Decret de Taxes Universitàries de l’any acadèmic vigent)
  Sol·licitud títol i SET de Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol oficial) – curs a partir de 2009/2010
  Sol·licitud Títol Propi de Graduat Superior en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol propi) – curs des de 1994 a 2013
 2. Emplenar les dades del formulari de sol·licitud del títol (document per descarregar al final d’aquesta pàgina), signar-lo i enviar-lo per email a merce.colomer@escac.es
 3. L’alumne/a haurà d’entregar a Secretaria Acadèmica: (es pot enviar online)
  Formulari de sol·licitud del títol
  Comprovant de pagament
  Còpia del document d’identitat (DNI/NIE/Passaport)

En aquest moment, podrem emetre a l’alumne/a el resguard del títol i tramitar la seva expedició.

Contacte: Mercè Colomer merce.colomer@escac.es

Sol·licitud títol oficial

Sol·lcitud títol propi

També et pot interessar

Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals

Máster Oficial en estudios fílmicos: investigación sobre la cultura audiovisual contemporánea y la historia y evolución de las imágenes en movimiento.

Estudios fílmicos  

Màster Superior d’Especialitat

Especialitza't en una de les set disciplines cinematogràfiques que s'imparteixen a l'escola: Direcció, Art, Fotografia, Guió, Muntatge, Producció o So.

Arte  

Curs Foundation

Curs preuniversitari d'introducció a les arts audiovisuals.

Generalista  
Popupcontent

Acceptar