FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Anàlisi Fílmica (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d’informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Anàlisi fílmica
Codi: 366985
Crèdits: 6
Activitats presencials: 50 hores
Treball dirigit: 50 hores
Treball autònom: 50 hores

Resultats d’aprenentatge

Analitzar un text fílmic, des d’un punt de vista personal, crític i creatiu, gràcies al domini dels paràmetres bàsics de l’anàlisi iconogràfica i narrativa de les peces audiovisuals.  

Generar treballs d’investigació a partir de la consulta de fonts bibliogràfiques i el visionat de material audiovisual. 

Blocs temàtics

Anàlisi fílmica 

  1. Dialèctiques de la posada en escena: equilibri-desequilibri; atzar-control; gest significant-gest ambigu.  
  2. Dialèctiques del fora de camp: explícit-suggerit (concret-imaginari).  
  3. Dialèctiques de l’enquadrament: buit-decorat; macro-micro (èpic-íntim).  
  4. Dialèctiques de la llum: cromàtic-monocromàtic; llum-ombra.  
  5. Dialèctiques del muntatge: transparència-evidència; accelerat-alentit (moviment-estasi).  
  6. Dialèctiques de la narrativa fílmica: continuïtat-discontinuïtat; presència-absència; velocitat-lentitud (convergència-divergència). 
  7. Dialèctiques de la banda de so: dialèctiques del so; dialèctiques de la música.   

 

Teories del cinema 

Cinema i pensament. Presentació de les principals teories cinematogràfiques, no com a un conjunt de normes i regles immutables que demarquen compartiments estancs dins d’una cosa general anomenat cinema, sinó com a plataformes des d’on interpretar les pel·lícules concretes i que són afectades i relativitzades per aquestes. Per a això, no només ens limitarem a il·lustrar amb seqüències canòniques les teories, sinó que intentarem cercar, en la mesura del possible, exemples marginals que les promoguin però també les posin en qüestió. Entre les teories que es treballen en l’assignatura podem trobar el formalisme rus, la psicoanàlisi, l’estructuralisme, el realisme ontològic i essencial i la política dels autors. 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

  1. Classes teòriques presencials 
  2. Treball tutelat 
  3. Treball autònom 

 

Metodologies docents: 

  1. Classes magistrals: exposició dels continguts de l’assignatura per part del professorat.  
  2. Recerca d’informació en textos escrits o fílmics de forma activa per part de l’estudiant per a l’adquisició de coneixements de forma directa, però també per a l’adquisició d’habilitats i actituds relacionades amb l’obtenció d’informació.  
  3. Realització de treballs d’investigació escrits i/o audiovisuals per part de l’estudiant. 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Treball d’investigació 

Fonts d’informació bàsica

Anàlisi fílmica 

Andrew, Dudley J; Las principales teorías cinematográficas, Gustavo Gili, 1978. 

Aumont, Jacques; Michel, Marie; Análisis del film, Ediciones Cátedra, 1990. 

Aumont, Jacques; Estética del lenguaje: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Ediciones Cátedra, 1985.  

Bordwell, David; El arte cinematográfico, Ediciones Paidós, 1995. 

Bordwell, David; La narración en el cine de ficción, Ediciones Paidós, 1996. 

Burch, Noël; Praxis del cine, Editorial Fundamentos, 2003. 

Carmona, Ramón; Cómo se comenta un texto fílmico, Ediciones Cátedra, 1993. 

Deleuze, Gilles; La imagen-movimiento, Ediciones Paidós, 1983. 

Deleuze, Gilles; La imagen-tiempo, Ediciones Paidós, 1987. 

Martin, Adrian; Mise en Scène and Film Style, Macmillan, 2014. 

Zunzunegui, Santos; Paisajes de la forma, Editorial Cátedra, 1994. 

Zunzunegui, Santos; La mirada cercana – microanálisis fílmico, Ed. Paidós Papeles de comunicación 15, 1996. 

 

Teories del cinema

Andrew, Dudley, Las principales teorías cinematográficas, Madrid, Rialp, 1992. 

Casetti, Francesco, Teorías del cine, Madrid, Cátedra, 2010. 

Elsaesser, Thomas, Hagener, Malte, Introducción a la teoría del cine, Universidad Autónoma de Madrid, 2015. 

Stam, Robert, Teorías del cine: una introducción, Barcelona, Paidós, 2001. 

Stam, Robert, Miller, Toby, A companion to film theory, Blackwell, 2004. 

Stam, Robert, Burgoyne, Robert, Flitterman Lewis, Sandy, Nuevos conceptos de la teoría del cine, Barcelona, Paidós, 1999. 

V.V.A.A., Estética del cine, Buenos Aires, Paidós, 2008. 

Popupcontent

Acceptar