FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Guió (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d’informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Guió
Codi: 366987
Crèdits: 6
Activitats presencials: 50 hores
Treball dirigit : 50 hores
Treball autònom : 50 hores

Resultats d’aprenentatge

Idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques, formats i gèneres. 

Blocs temàtics

1.La base de la dramatúrgia: l’atenció humana i el conflicte.

2. L’argument causal: protagonista – objectiu – obstacles.

  • Primer acte – segon acte – tercer acte. 
  • Unitat d’acció i causalitat.
  • Tipus de girs. 
  • Crescendo d’obstacles: com crear-lo i com sortir-ne. 

3. Gestió de la informació: ironia dramàtica / misteri / sorpresa. 

4. El sembrat d’informació: principals funcions. 

5. Altres arguments: 

  • Procés cap a la intimitat 
  • Procés cap a la separació 
  • Serpentejant 
  • Descriptiu 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

 1. Classes teòriques presencials 
 2. Treball tutelat 
 3. Treball autònom 

 

Metodologies docents: 

 1. Classes magistrals: exposició dels continguts de l’assignatura per part del professorat.  
 2. Exercicis pràctics: formulació, anàlisi, resolució o debat d’un problema relacionat amb la temàtica de l’assignatura, que té com a objectiu l’aprenentatge a través de la pràctica de coneixements o habilitats programats.  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Exercicis d’escriptura 

Fonts d’informació bàsica

ARISTÒTIL (1998). Retòrica. Poètica. Barcelona: Edicions 62.   

BENTLEY, E. La vida del drama. Barcelona: Paidós, 1981  

CHION, MICHEL (1989). Cómo se escribe un guion. Madrid: Cátedra.  (Ecrire un scénario. Cahiers du Cinéma, Paris, 1985).  

FIELD, SYD (1995). El manual del guionista. Madrid: Plot Ediciones. (The Screenwriter’s Workbook. Bantam Dell, Nova York, 1984).  

LAVANDIER, I (2001). La dramaturgia. Barcelona: Alba Editorial. (La dramaturgie. Le clown et l’enfant, Paris, 1994).  

MCKEE, ROBERT (2002). El guion. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Barcelona: Alba Editorial.  (Story: Substance, Structure, Style and Principles of Screenwriting. Regan Books, Nova York, 1997). 

PARENT ALTIER, DOMINIQUE (2005). Sobre el guión. Buenos Aires: La marca editora. (Approche du scénario, Nathan, Paris, 1997).  

SÁNCHEZ ESCALONILLA, ANTONIO (2001). Estrategias de guion cinematográfico. Barcelona: Ariel. 

SEGER, LINDA (2007). Cómo convertir un buen guion en un guion excelente. Madrid: Rialp. (Making a Good Script Great. Dodd, Mead & Company inc, Nova York, 1987).  

VOGLER, CHRISTOPHER (1992). The Writer’s Journey. Studio City: Michael Wiese Productions. 

VORHAUS, JOHN (2005). Cómo orquestar una comedia. Barcelona: Alba editorial. (The Comic Toolbox. Silman-James Press, Los Angeles, 1994). 

Popupcontent

Acceptar