FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Muntatge (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d’informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Muntatge
Codi: 366986
Crèdits: 6
Activitats presencials: 50 hores
Treball dirigit: 50 hores
Treball autònom: 50 hores

Resultats d’aprenentatge

Avaluar l’ús que es fa del muntatge com a element narratiu i expressiu de la creació fílmica. 

Blocs temàtics

 1. Definició de muntatge i criteri de “guió-direcció-muntatge”.  
 2. L’espectador, l’emoció i els gèneres.   
 3. Codis d’intel·ligència de l’estructura clàssica. Fonaments de guió. L’estructura de la seqüència clàssica aplicada al curtmetratge i al llargmetratge. Origen de la seqüència clàssica.    
 4. El muntatge clàssic. Lleis de continuïtat clàssica. El muntatge invisible: narració-emoció, moviment i so encavalcat.  
 5. Llei de l’eix, ràcord d’escala i de 30 graus.  
 6. La funció empàtica del progrés del llenguatge dirigida a la identificació de l’espectador amb el relat.  
 7. Història del muntatge: les quatre onades principals de creativitat al llarg de la història del cinema.  
 8. Psicologia del muntatge. Mecanismes de muntatge i percepció de la realitat: identificació de llenguatge i percepció, engany dels sentits, el desig i la fantasia en el llenguatge.  
 9. El contrapunt audiovisual complementari com a una de les formes més ambicioses de treball creatiu.  
 10. Apunts de neurocinemàtica aplicada a la gramàtica clàssica del muntatge i opcions de futur.  
 11. Tipologies de muntatge: diàlegs, acció, thriller, terror, fantàstic, comèdia, dansa i videodansa, sexe, tràilers, videoclips, noticiaris, documentals, reportatges, híbrids, mash-up, experimental.  
 12. Alguns estils de muntatge: Sergei Eisenstein, Orson Welles, Stanley Kubrick, Luis Buñuel, Andrei Tarkovsky.  
 13. Anàlisi de seqüències.  
 14. El muntatge com a escriptura. L’emoció com a horitzó principal.  
 15. Ajudantia de muntatge.  
 16. Estudi del temps al cinema: la importància de no tallar.  
 17. El punt de vista.  
 18. Relació del muntador amb altres oficis del cinema. 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

 1. Classes teòriques presencials 
 2. Treball tutelat 
 3. Treball autònom 

 

Metodologies docents: 

 1. Classes magistrals: exposició dels continguts de l’assignatura per part del professorat.  
 2. Recerca d’informació en textos escrits o fílmics de forma activa per part de l’estudiant per a l’adquisició de coneixements de forma directa, però també per a l’adquisició d’habilitats i actituds relacionades amb l’obtenció d’informació.  
 3. Realització de treballs d’investigació escrits i/o audiovisuals per part de l’estudiant. 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Treball d’investigació 

Fonts d’informació bàsica

ARNHEIM, Rudolf. “El cine como arte”. Paidós Ibérica. Barcelona, 1986.   

ATIENZA, Pau. “Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola al youtube”. Editorial UOC. Barcelona, 2013.   

BÁLAZS, Béla. “El film, evolución y esencia de un arte nuevo”. Gustavo Gili. Barcelona, 1978.   

BALLÓ, Jordi y PÉREZ, Xavier. “La semilla inmortal. Editorial Anagrama. Barcelona, 1997.    

BAZIN, André. “¿Qué es el cine?”. Libros de Cine Rialp. Madrid, 1990.   

CHION, Michel. “La audiovisión”. Paidós Ibérica. 1993.    

CRITTENDEN, Roger. The Thames and Hudson Manual of Film Editing”. Thames and Hudson. Londres, 1981.   

CRITTENDEN, Roger. “Fine Cuts. The Art of European Film Editing”. Focal Press. London, 2006.   

DMYTRYK, Edward. “On film editing”. Focal Press. Londres. 1984.   

EISENSTEIN, Sergei. “Cinematismo”. Domingo Cortizo Editor. Buenos Aires, 1982   

EISENSTEIN, Sergei. “Teoría y técnica cinematográficas”. Rialp. Madrid, 1989.   

JURGENSON, Albert. “Pratique du montage. FEMIS, París, 1990.     

KULESHOV, Lev. “Tratado de la realización cinematográfica. Editorial Futuro. Buenos Aires, 1955.   

MARIMÓN, Joan. “El muntatge cinematogràfic. Del guió a la pantalla”. Ub-ESCAC. Barcelona, 2015.   

MC GRATH, Declan. “Montaje & Postproducción”. Océano. Barcelona, 2001.   

MITRY, Jean. “Estética y psicología del cine”. Siglo XXI Editores. Madrid, 1978. (+ Jean Pierre Chartier. “Art et realité au cinema”, La revue du cinema. Journeaux-Collection. 1947)   

MORALES MORANTE, Fernando. “Montaje audiovisual. Teoría, técnica y métodos de control”. Editorial UOC. Barcelona, 2013.   

MURCH, Walter. “En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico”. Ocho y Medio. Madrid, 2003.   

MURCH, Walter y ONDATJEE, Michael. “El arte del montaje”. Plot Ediciones. Madrid, 2007.   

PUDOVKIN, Vsevolod. “Argumento y montaje: bases de un film”. Editorial Futuro. Buenos Aires, 1956.    

RAMOS, Jesús. MARIMÓN, Joan. “Diccionario incompleto del guión audiovisual”. Océano. Barcelona, 2003.   

REISZ, Karel. “Técnica del montaje cinematográfico”. Taurus Ediciones. Madrid, 1986.   

REY, Pedro del. “Montaje. Una profesión de cine”. Ariel Cine. Barcelona, 2002.   

SÁNCHEZ, Rafael C. “Montaje cinematográfico. Arte de movimiento”. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Editorial Pomaire. Santiago de Chile, 1957.   

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente. “Teoría del montaje cinematográfico”. Ediciones Textos Filmoteca Generalitat Valenciana. Valencia, 1991.   

SANGRO COLÓN, Pedro. “Teoría del montaje cinematográfico: textos y textualidad”. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca, 2000.   

TARKOVSKY, Andrei. “Esculpir en el tiempo”. Ediciones Rialp. Madrid, 1991.   

TRUFFAUT, François. “El cine según Hitchcock”. Alianza. Madrid, 1974.   

VILLAIN, Dominique. “El montaje”. Cátedra. Madrid, 1994.  

Popupcontent

Acceptar