FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Posada en escena (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Posada en escena
Codi: 366989
Crèdits: 6
Activitats presencials: 50 hores
Treball dirigit: 50 hores
Treball autònom: 50 hores

Resultats d’aprenentatge

Idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques, formats i gèneres.  

Comunicar-se amb els actors en el moment de dirigir-los i utilitzar l’espai escènic com a mitjà d’expressió en la posada en escena d’una obra dramàtica 

Blocs temàtics

 1. Eines de comunicació amb els actors a l’hora de dirigir-los. 
 2. Anàlisi de les escenes d’un guió per entendre què es vol comunicar i com fer-ho.  
 3. La comprensió del recorregut emocional dels personatges protagonistes d’una història: on comencen, per on passen i on acaben).  
 4. Les relacions entre els personatges d’una obra. 
 5. Els components que conformen i configuren una història: context social, època.  
 6. L’ús de l’espai escènic com a mitjà d’expressió.  
 7. L’acció dramàtica com a terreny on té lloc tota l’escenificació: el nexe d’unió entre intèrprets, paraules i plàstica. 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

 1. Classes teòriques presencials 
 2. Classes teoricopràctiques presencials 
 3. Treball tutelat 
 4. Treball autònom 

 

Metodologies docents: 

 1. Classes magistrals: exposició dels continguts de l’assignatura per part del professorat.  
 2. Exercicis pràctics: formulació, anàlisi, resolució o debat d’un problema relacionat amb la temàtica de l’assignatura, que té com a objectiu l’aprenentatge a través de la pràctica de coneixements o habilitats programats.  
 3. Elaboració de projectes: idea, disseny, planificació, execució i avaluació de projectes audiovisuals. 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Projecte de posada en escena 

Popupcontent

Acceptar