Formació / Màster Universitari / Plans docents

Comunicació i gènere (Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals)

Presentació Competències Continguts Avaluació Bibliografia Torna a la pàgina del Màster
Dades bàsiques
Assignatura: Comunicació i gènere
Curs: Primer
Semestre: 1
Modalitat: Optativa
Professora: Violeta Kovacsics

Presentació

Aquesta assignatura ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’endinsar-se en el camp dels estudis de gènere, especialment en la seva intersecció amb els estudis audiovisuals. A través de les diferents lectures teoritzarem sobre els mitjans de comunicació com a aparells ideològics on es creen i recreen discursos sobre les nostres identitats de gènere i sexualitats.

Els mitjans, i els artefactes culturals que d’ells es deriven, seran analitzats mitjançant pensament crític a través de la perspectiva de diferents autors: des del liberalisme o el marxisme més clàssics als feminismes radicals o la teoria queer. Es tracta d’entendre la complexitat d’aquests discursos mediàtics per a entendre el pensament hegemònic (i també les subcultures) que coexisteixen en els nostres sistemes ideològics, donant forma a la nostra identitat i tot allò que l’envolta: gènere, sexe, raça, pàtria, religió, cos, malaltia, etc.

Mitjançant la lectura d’articles, el visionat de pel·lícules/sèries i el posterior debat en classe es buscarà com aquests textos audiovisuals construeixen les nostres maneres d’entendre el món, especialment en temes com la diversitat sexe-afectiva o la identitat de gènere.

Competències

L’alumnat adquirirà eines de pensament crític i d’anàlisi audiovisual. Millorarà les seves habilitats de treball en grup i individual.
L’alumnat aprendrà a pensar el cinema i l’audiovisual com a aparells ideològics que (re)produeixen ideologies de gènere, sexe i sexualitat.

Continguts

TEMA 1
Estudis Culturals: els mitjans com a Cultura i Ideologia.

TEMA 2
Estudis de Gènere: Sexe, Gènere i Sexualitat.

TEMA 3
Estudis Feministes: Masculinitat, Feminitat, Hegemonia, Masclisme i Misogínia.

TEMA 4
Estudis de Sexualitat: Representació de Gais i Lesbianes en els mitjans.

TEMA 5
Estudis Queer: més enllà de la identitat, Transfeminismos, Feminisme Radical i les TERF.

TEMA 6
Estudis Interseccionales: Crítica de Color Queer, Crip Studies.

TEMA 7
Futur del Camp: postfeminisme, transhumanismo, nous formats, la fi de la identitat.

Avaluació

Projecte final (50%): Consisteix en una anàlisi crítica d’un o més textos audiovisuals pactats amb el professor. Aquest projecte pot ser un treball escrit o un vídeo-assajo amb una memòria. S’espera que l’alumnat apliqui les idees dels articles llegits en classe en la seva anàlisi/vídeo assajo.

Activitats Dirigides (50%): L’alumnat tindrà diverses activitats curtes al llarg del semestre que inclouen un debat, anàlisi d’escenes i una presentació oral.
Un 20% d’aquesta nota es donarà a la participació en classe i la preparació de les sessions en el cas que la docència no sigui virtual.

Bibliografia

ANZALDÚA, G. (1987) ‘Borderlands/La Frontera: The New Mestiza’, San Francisco: Spinsters.

BUTLER, J. (2011) Gender trouble: Feminism and the subversion of identity.

FAUSTO-STERLING, A. (2000) ‘Sexing the Body: How Biologists Construct Human Sexuality’, International Journal of Transgenderism.

FERGUSON, R.A. (2004) ‘Aberrations in Black: Toward A Queer of Color Critique’, Minneapolis: University of Minnesota Press.

GAMSON, J. (1995) ‘Must Identity Movements Self-Destruct? A Queer Dilemma’, Social Problems.

GOULD, L., & CHWAST, J. (1978). X, a fabulous child’s story. New York, Daughters Pub. Co.

HALPERIN, D. M. (2000) ‘How to do the history of male homosexuality’, GLQ.

HARAWAY, D. J., Wolfe, C. and Haraway, D. J. (2017) ‘A Cyborg Manifesto’, in Manifestly Haraway.

HOLMES, M. M. (2008) ‘Mind the Gaps: Intersex and (Re-productive) Spaces in Disability Studies and Bioethics’, Journal of Bioethical Inquiry.

JAGGAR A. M. and RICH, A. (2019) ‘Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence’, in Living with Contradictions.

McRUER, R. and BERUBE, M. (2006) Crip theory: Cultural signs of queerness and disability. New York: NYU Press

RUBIN, G. S. (2002) ‘Thinking Sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality’, in Sexualities: Some elements for an account of the social organisation of sexualties.

SPADE, D. (2015) ‘Trans Law and Politics on a Neoliberal Landscape’, in Normal Life. New York: South End Press.

WITTIG, M. (1980) ‘The straight mind’, Feminist Issues.

WITTMAN, C. (1970). A Gay Manifesto. New York: Red Butterfly.

 

A més es treballaran els següents textos inclosos en:

DURHAM, M. G., and KELLNER, D. (2006). Media and cultural studies: Keyworks.

Malden, MA: Blackwell

“The Concept of “Ideology”” (Antonio Gramsci)

“The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” (Walter

Benjamin)

“Ideology and Ideological State Apparatuses” (Louis Althusser)

“Myth Today” (Roland Barthes)

“The Commodity as Spectacle” (Guy Debord)

“Subculture” (Dick Hebdige)

“Encoding/Decoding” (Stuart Hall)

“The Aristocracy of Culture” (Pierre Bordieu)

“Stereotyping” (Richard Dyer)

“Eating the Other: Desire and Resistance” (bell hooks)

“The Precession of Simulacra” (Jean Baudrillard)

“Feminism, Postmodernism and the “Real Me”” (Angela McRobbie)

Popupcontent

Acceptar