FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Cinema, àudio i vídeo digitals (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Cinema, àudio i vídeo digitals
Codi: 365752
Curs: Segon
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Conèixer les últimes tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

 • Tenir capacitat per captar imatges i sons de màxima qualitat.
 • Conèixer la forma en què es generen i codifiquen els senyals d’àudio i de vídeo, tant en format analògic com digital.
 • Conèixer els paràmetres de qualitat dels senyals d’àudio i vídeo, per poder valorar-los i maximitzar-los, així com escollir els equips més adequats per a cada producció.
 • Conèixer amb profunditat els senyals d’àudio i vídeo digitals per a la seva aplicació en tasques de postproducció.
 • Conèixer les eines de producció, postproducció i distribució d’àudio i vídeo.
 • Conèixer tècniques avançades de producció: escenografia virtual, produccions 3D, imatges de síntesi, etc.

Blocs temàtics

Anàlisi del senyal de vídeo. Els components del color i el vector del color. Vectorscopi. Monitor de forma d’ona. Parade. Histograma. Procés de digitalització d’un senyal. Analògic vs. Digital. Introducció als senyals i circuits digitals. Mostreig-resolució i resposta en freqüència. Normes de mostreig. Relació d’aspecte de píxel. Quantificació i codificació. Càlcul d’ample de banda. La UHD (resolucions, HDR, HFR, WCG, etc.). Tècniques de compressió d’àudio i vídeo. Introducció a la redundància i a la entropia. Submostreig. Sistemes de compressió estadístics (RLC i VLC). Sistemes de compressió espacial i temporal (DPCM i ADPCM). Sistemes de compressió transformats (DCT i Wavelets). Tècniques de compressió de vídeo. Estimació i compensació del moviment. Tècniques de compressió d’àudio. Codificació en subbandes. Sistemes de codificació. Imatges fixes: JEPG, PSD, BMP, RAW, TGA, TIFF, PNG. Imatges en moviment: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-HEVC, MPEG DASH i equivalents segons la ITU. Encapsulats Quick Time, AVI, MXF i presentació de formats en streaming. Interfícies digitals. USB, Thunderbolt, HDMI, SDI, HD-SDI, protocols IP. Projectors i displays. Característiques tècniques: resolució, contrast, angle de visió, temps de resposta, durabilitat. Dispositius: LCD, LED, etc. Àudio multicanal: DTS, Dolby Digital, Dolby Atmos.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals. Exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: proves escrites (100%).

Reavaluació: proves escrites (100%).

Avaluació única: proves escrites (100%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

BROWN, B. THE FILMAKER’S GUIDE TO DIGITAL IMAGING. Focal Press

CHALMERS, A., CAMPISI, P. HIGH DYNAMIC RANGE VIDEO. (From Acquisition, to Display and Applications). Academic Press

JACK, K. VIDEO DEMYSTIFIED. Newnes

LABRADA, J. EL SENTIDO DEL SONIDO. Alba.

POHLMANN, K.C. PRINCIPLES OF DIGITAL AUDIO. Mc. Graw Hill

ROGINSKA, A., GELUSO, P. IMMERSIVE SOUND. (The art and science of binaural and multichannel audio). Focal Press

SIMPSON, W. VIDEO OVER IP. Focal Press

WELLS, N., MORGAN, O. THE MXF BOOK. (An Introduction to the Material EXchange Format). Taylor & Francis.

Popupcontent

Acceptar