Formació / Grau oficial
Formació / Grau oficial

Grau Oficial en Cinematografia

Més informació

Grau Oficial en Cinematografia

Presentació Objectius i competències Accés, preinscripció i matrícula Beques Calendari Pla d'estudis Plans docents Professorat Suport a l'estudiant Treball Final de Grau – TFG Pràctiques Sistema de qualitat Sol·licitud del títol FAQ Més informació
Dades bàsiques
Estat: Títol en extinció
Branca de coneixement: Art i humanitats
Àmbit: Cinema i Audiovisuals
Modalitat: Presencial
Idioma docència: Català, Castellà
Crèdits: 180 ECTS
Cap d'estudis: Jaume Macià
Coordinador: Yago Alcover
Notes de tall: 9,442 (juliol 2021, inici procés, vía PAU i FP)
Preu orientatiu per crèdit : 21,46 € (curs 2021-2022)

Presentació

El Grau en Cinematografia de l’ESCAC, de 180 crèdits i tres cursos de durada, verificat en sentit positiu pel Consell d’Universitats de l’11 de juliol de 2017, està actualment en extinció. El curs 2024-2025 finalitzarà els estudis l’última promoció d’aquest títol.

A partir del curs 2023-2024 ESCAC oferirà el Grau en Cinematografia, de 240 crèdits i quatre cursos de durada.

Amb una metodologia pròpia basada en el learning by doing, el treball per projectes i 900 hores de pràctica, l’alumnes aprendrà la tècnica i la narrativa cinematogràfica per poder aplicar-la a qualsevol mitjà audiovisual.

Aquesta formació bàsica, de tres anys comuns per a tot l’alumnat, es completa amb el Màster Superior d’Especialitat (a triar entre una de les 7 disciplines que s’imparteixen a l’escola: Producció, Direcció, Direcció d’Art, Direcció de Fotografia, Guió, Muntatge, Producció, So) o amb el Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals.

 

Fins el curs 2017-2018 l’ESCAC ha impartit el Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals, de 240 crèdits ECTS crèdits i quatre cursos de durada. El curs 2020-2021 ha finalitzat els estudis l’última promoció d’aquest títol.

Objectius i competències

Objectius de la titulació

El Grau en Cinematografia pretén formar els estudiants perquè puguin incorporar-se al sector cinematogràfic i audiovisual en general. El Grau ofereix als estudiants la formació teòrica i pràctica necessària per a l’exercici professional de nivell universitari en els àmbits de treball de la titulació.

En el Grau s’imparteix una formació bàsica i polivalent que proporciona a l’estudiant capacitat narrativa a través del llenguatge audiovisual i també coneixements i habilitats bàsiques en els diferents oficis del sector. Els estudiants han de poder expressar-se a través del llenguatge audiovisual així com conèixer i ser capaços d’exercir de manera creativa els seus diferents oficis: direcció de ficció, direcció de documental, direcció d’art, direcció de fotografia, guió, muntatge, producció, producció digital i so.

És important que qualsevol persona que vulgui desenvolupar-se professionalment en l’àmbit cinematogràfic tingui uns sòlids coneixements en les àrees de la narració audiovisual, els oficis cinematogràfics, els estudis fílmic i la tecnologia, ja que els coneixements i competències en aquests àmbits són necessaris sigui quina sigui la posterior especialització de l’estudiant i futur professional.

El Grau ofereix una formació en aquestes quatre grans àrees bàsiques de coneixement i proporciona la base necessària per poder accedir al Màster Superior d’Especialitat, impartit per l’ESCAC i que proporciona una formació ja especialitzada en l’ofici cinematogràfic escollit.

 • Perfil d’ingrés
  • Els futurs estudiants d’aquesta titulació haurien de posseir un base formativa, ja sigui de caràcter artístic, humanístic o cientificotècnic, que els situï en disposició d’afrontar els estudis plantejats des d’uns pilars sòlids en els àmbits de la comunicació, l’expressió, les actituds socials, la investigació i la tecnologia, que haurien d’estar constituïts per un conjunt de coneixements, competències i habilitats, entre les quals podem destacar:
   1. Domini correcte i fluït de l’expressió, tant a nivell oral com escrit, en llengua castellana i catalana.
   2. Capacitat de sostenir una relació comunicativa en llengua anglesa.
   3. Aptituds analítiques i crítiques respecte del llenguatge corporal, plàstic i audiovisual.
   4. Capacitat d’expressar amb correcció idees, experiències o sentiments a través de la comunicació no verbal.
   5. Capacitat per valorar la pertinença de la informació obtinguda en funció dels objectius proposats.
   6. Capacitat de conversió de la informació localitzada en coneixement apte per a la seva assimilació.
   7. Capacitat d’estructurar i sintetitzar informació, així com d’extreure conclusions.
   8. Capacitat de recerca d’informació a través de fonts diverses (bibliogràfiques, plàstiques, hemerogràfiques, videogràfiques…).
   9. Capacitat per gestionar la informació i aprofitar les possibilitats comunicatives de les xarxes virtuals.
   10. Capacitat per utilitzar els entorns no presencials de la comunicació digital, per a la interacció, la cooperació i l’autoaprenentatge.
   11. Capacitat per treballar amb eines ofimàtiques i de producció audiovisual.
   12. Capacitat creativa i emprenedora.
   13. Capacitat de compromís ètic i social.
   14. Disposició de relacionar-se adequadament dins del seu propi entorn sociocultural, així com de posseir una actitud respectuosa i receptiva davant d’altres.
  • L’avaluació dels valors i capacitats que es demanen als futurs estudiants es durà a terme a través d’una Prova d’Aptitud Personal (PAP), la superació de la qual serà necessària per accedir al Grau en Cinematografia. Veure secció Accés, preinscripció i matrícula.
 • Perfil de sortida
  • Competències bàsiques i generals
   • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
   • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
   • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
   • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
   • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
   • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
   • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
   • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
   • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
    Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
  • Competències específiques
   • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
   • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tot tipus de discursos fílmics.
   • Conèixer les últimes tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.
   • Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la producció d’obres audiovisuals, al llarg dels processos d’ideació, desenvolupament i explotació de les mateixes.
   • Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la direcció d’obres audiovisuals i poder dur a terme la planificació, realització i supervisió d’una producció audiovisual.
   • Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.
   • Tenir capacitat per concebre, dissenyar i materialitzar el tractament lumínic, cromàtic i visual en general en el marc de una obra audiovisual.
   • Tenir capacitat per concebre, dissenyar i desenvolupar l’espai, el vestuari i l’atrezzo implicats en la producció d’una obra audiovisual.
   • Demostrar capacitat per dur a terme els processos involucrats en el registre, el disseny i la postproducció sonora d’una obra audiovisual.
   • Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.
   • Ser capaç d’assumir la gestió dels processos de preproducció, producció i postproducció dels efectes digitals en una producció audiovisual.

Accés, preinscripció i matrícula

Informació general sobre preinscripció i admissió

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de Grau de la UB. Es pot consultar aquesta informació, que està permanentment actualitzada, a: Admissions a ensenyaments de grau de la UB.

 • Estudis a l’estranger
 • Proves d’accés a la universitat (PAU) o cicle formatiu de grau superior (CFGS)
  • En el cas que s’accedeixi des de les proves d’accés a la universitat (PAU) o des d’un cicle formatiu de grau superior (CFGS), cal visitar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya on hi ha, permanentment actualitzades, les especificitats per a l’accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.

Els estudiants procedents de PAU, de Cicles formatius i de la prova de majors de 25 anys, per accedir al primer curs d’un estudi universitari en qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, han de realitzar la preinscripció universitària. Cal visitar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya on hi ha, permanentment actualitzada, la informació sobre la preinscripció: Preinscripció universitària.

Informació específica d’accés corresponent al Grau en Cinematografia

L’avaluació dels valors i capacitats que es demanen als futurs estudiants es durà a terme a través d’una Prova d’Aptitud Personal (PAP), la superació de la qual serà necessària per accedir al Grau en Cinematografia. Els elements que formen la PAP són:

 • el portfoli,
 • una prova pràctica de creació audiovisual i
 • una entrevista personal.

Els candidats lliuraran el seu portfolio en les dates establertes. La prova de creació audiovisual es durà a terme un dia concret i en base a unes premisses determinades. L’entrevista personal tindrà lloc davant un tribunal en una data posterior a la de la prova de creació audiovisual.

Les dates de la PAP s’establiran cada curs d’acord amb les indicacions de l’Oficina d’Accés a la Universitat. El resultat de la PAP serà apte/a o no apte/a.

Veure calendari i especificitats de l’accés al Grau per el curs 2022-2023.

Normativa de trasllats

L’ESCAC es regeix per la normativa de trasllats de la UB.

Període i procediment de matriculació

La matriculació es du a terme una vegada s’han assignat les places des de l’Oficina d’Accés Universitari i durant el mes de juliol. El centre es posa en contacte amb cada alumne per donar-li dia i hora de matrícula.

Sessions d’acollida

 

L’ESCAC du a terme diferents accions d’informació prèvia als futurs estudiants:

  • Jornades de Portes Obertes.
  • Presència al Saló de l’Ensenyament.
  • Presència a Unitour, Saló d’Orientació Universitària.
  • Entrevistes personals i visites a l’escola a tota persona que ho sol·liciti.
  • Presència de personal de l’escola a centres de formació secundària que ho sol·licitin.
  • Suport a alumnes de batxillerat en la realització dels seus Treballs de Recerca per part de personal del centre.
  • Xerrades i tallers sobre els oficis del cinema per a grups d’alumnes de secundària a les instal·lacions de l’escola.
  • Cursos d’estiu per a alumnes de secundària i batxillerat.
  • Curs de estiu per a professors de secundària i batxillerat.

Beques

La ESCAC convoca cada curs beques de caràcter ordinari de formació de Grau en Cinematografia, en règim de concurrència competitiva.

Veure les especificitats i el calendari de la convocatòria de beques del curs 2022-2023.

A més a més, l’alumne també pot sol·licitar:

Calendari

Calendari de docència i avaluació curs 2022-2023

Docència
Primer semestre: 12/09/22 a 03/02/23
Segon semestre: 13/02/23 a 30/06/23

Avaluació continuada
Primer semestre: 12/09/22 a 3/2/23
Segon semestre: 13/02/23 a 30/06/23

Avaluació única
Primer semestre: 09/01/23 a 03/02/23
Segon semestre: 01/06/23 a 30/06/23

Reavaluació
Primer semestre: 26/06/23 a 7/07/23
Segon semestre: 10/07/23 a 20/07/23

Calendari de vacances i festius curs 22-23

Festius: 12 d’octubre, 31 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre de 2022, 1 de maig de 2023

Vacances de Nadal: del 26 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023

Vacances de Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril de 2023

Pla d'estudis

Denominació dels estudis: Grau en Cinematografia

Títol en superar els estudis de Grau: Graduat o Graduada en Cinematografia per la Universitat de Barcelona

Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS: Tres cursos acadèmics i 180 crèdits ECTS

Pla d’estudis Grau en Cinematografia

Professorat

 • Maria Adell
  • Doctora en Comunicació Audiovisual per la UPF. Professora de diverses assignatures d’història del cinema i d’història del cinema espanyol a l’ESCAC i a la UB. Investigadora sobre estrelles femenines de cinema del franquisme i sobre actrius i cineastes espanyoles contemporànies.
   Contacte: maria.adell@escac.es
 • Yago Alcover
  • Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC (2007) en l’especialitat de Documental. Membre del departament de pedagogia i coordinador dels estudis de Grau de l’ESCAC. Des del 2019, membre del col·lectiu de cinema de creació CraterLab. Ha col·laborat en les revistes Contrapicado, Mondo Sonoro i Rockdelux. Ha publicat com a músic i editor més d’una desena de referències a Espanya, França i Països Baixos. Autor de les peces documentals Loop Film i Si al menos recuerdo el olor a tu ceniza.
   Contacte: yago.alcover@escac.es
 • Carlos Alonso
  • Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC (2012). Autor dels curtmetratges Hogar, hogar (2013) i Pequeña silenciosa (2016). Coautor del llargmetratge col·lectiu Los inocentes (2013).Responsable dels continguts de vídeo de l’ESCAC. Director del llargmetratge Share, en desenvolupament.
   Contacte: carlos.alonso@escac.es
 • Jordi Bransuela
  • Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC (1998). Director de fotografia de Hijo de Caín (Jesús Monllaó, 2012), La rosa de foc (Manel Huerga, 2012) i nombrosos projectes rodats en 3D. Etalonador de la sèrie televisiva Merlí i dels llargmetratges La corona partida (Jordi Frades, 2016) i La vida lliure (Marc Recha, 2017).
   Contacte:jordi.bransuela@escac.es
 • Diego Calderón
  • Titulat superior en música moderna; Màster en Música com a Art Interdisciplinari; Màster en Docència Universitària; Doctor en Història de l’Art; Doctor en Tecnologia Educativa. Autor de més de 60 articles en revistes indexades. Autor de 4 llibres i prop de 20 capítols de llibre. Les seves principals línies de recerca giren entorn el so i la música i la seva implicació amb diferents arts.
   Contacte: diego.calderon@escac.es
 • Margarida Carnicé
  • Doctora en Comunicació amb la tesi doctoral La política de l’actriu en l’obra d’Anna Magnani. Docent a l’ESCAC i a la UB. Membre del grup de recerca consolidat CINEMA (UPF). Ha participat en els projectes de recerca El cos eròtic de l’actriu sota els feixismes (Espanya, Itàlia, Alemanya 1939-1945) i El desig femení en el cinema espanyol del franquisme: evolució gestual de l’actriu sota la coacció censora.
   Contacte: margarida.carnice@escac.es
 • Christian Checa
  • Graduat en Cinema i Audiovisuals per l’ESCAC (2006); Llicenciat en Filosofia per la UB (2009); Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani per la UPF (2009), i Doctor en Comunicació Social per la UPF (2016). Professor d’Estudis Fílmics I i Pensament i Creació del Grau en Cinematografia. Autor del llibre No trespassing. De los cuerpos del cine a la conspiración contemporánea.
   Contacte:christian.checa@escac.es
 • Geoffrey Cowper
  • Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC en l’especialitat de direcció. Director del curtmetratge Cargols i del llargmetratge Tercer grado, així com de nombrosos videoclips i espots publicitaris.
   Contacte: geoffrey.cowper@escac.es
 • Jaume Duran
  • Doctor en Comunicació Audiovisual amb la tesi Narrativa audiovisual i cinema d’animació per ordinador. Els llargmetratges de Pixar Animation Studios; Llicenciat en Filologia; Llicenciat en Lingüística; DEA en Història de l’Art. Professor de cinema a la UB, la URL, l’ENTI i l’ESCAC. Autor de La muerte en el cine. 50 películas sobre el deceso.
   Contacte:jaume.duran@escac.es
 • Virginia García de Pino
  • LLlicenciada en Belles Arts i Màster en Documental Creatiu per la UAB. Professora a l’ESCAC i a la UAB. Directora de cinema i artista visual. Autora, entre altres, del llargmetratge La 10ª carta (2014) i del curtmetratge Improvisaciones de una ardilla (2017), premi al millor curt documental al Festival de Málaga.
   Contacte: virginia.garcia@escac.es
 • Roger Guaus
  • Enginyer Tècnic de Telecomunicació especialitzat en Imatge i So per la URL (1994), Enginyer Superior de Telecomunicació especialitzat en Comunicacions per la UPC (2000), Màster en Televisió Digital per la URL (2002).
   Contacte: roger.guaus@escac.es
 • Josep Gustems
  • Doctor en Pedagogia; titulat superior de Música; llicenciat en Antropologia Cultural. Professor titular de Didàctica de l’Expressió Musical a la UB i director del Departament.
   Contacte:josep.gustems@escac.es
 • Ramon Herrero
  • Doctor en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1995. Professor a la Universitat Politècnica de Catalunya on imparteix física i fotònica. El seu treball de recerca se centra principalment en sistemes dinàmics no lineals, patrons espacials i dinàmiques espaciotemporals, òptica no lineal, dinàmica làser i propagació de la llum en materials estructurats.
   Contacte: ramon.herrero@escac.es
 • Daniel Jariod
  • GGraduat en Cinema i Audiovisuals per l’ESCAC, i especialitzat en Documental. Com a cineasta, ha dirigit Imparables (2013), Jazz, What a Wonderful World (2010) i Amb música ho escoltaries tot millor (2009). És professor a l’ESCAC, a la l’ECIB i a la UB. Paral·lelament, ha fet de programador als festivals DocsBarcelona (2007-2019) i Memorimage (2014-2019).
   Contacte: daniel.jariod@escac.es
 • Carlos Losilla
  • Llicenciat en Filosofia i Lletres per la UAB (1984). Doctor en Comunicació Audiovisual per la UPF (2010). Assagista i professor de la UPF i de l’ESCAC. Membre del consell de redacció de les revistes Caimán Cuadernos de Cine i La Furia Umana. D’entre els seus llibres, es poden esmentar En busca de Ulrich Seidl (2003), La invención de Hollywood (2005), EWl sitio de Viena (2007), La invención de la modernidad (2013), Zona de sombra (2014), Raoul Walsh (2020).
   Contacte:carlos.losilla@escac.es
 • Jaume Macià
  • Doctor en Pedagogia amb la tesi Models estructurals per a la l’escriptura de guions de curtmetratge (2014). Llicenciat en Filologia Catalana per la UB. Director d’estudis de l’ESCAC i professor de diverses assignatures del departament de guió des del curs 1994-95.
   Contacte: jaume.macia@escac.es
 • Joan Marimón Padrosa
  • Llicenciat en Història de l’Art per la UB. Productor de cinema, gerent de Marimon Padrosa SL (Mar & Mon Produccions). Guionista i director. Autor dels llibres El montaje cinematográfico i Diccionario incompleto del guion audiovisual.
   Contacte: joan.marimon@escac.es
 • José Enrique Monterde
  • Doctor en Història de l’Art. Professor de Teoria de l’Art i d’Història del cinema a la UB i a l’ESCAC. Crític cinematogràfic i autor de nombrosos llibres i articles sobre cinema.
   Contacte: joseenrique.monterde@escac.es
 • Xavier Parache
  • Graduat en Negocis i Màrqueting Internacional per ESCI, centre adscrit a la UPF. Màster en Direcció Financera i Comptable per la UPF. Executive MBA per l’Instituto de Empresa. Soci/Propietari de Gate Media, consultora independent que ha treballat per a múltiples empreses de producció, distribució i exhibició cinematogràfica i audiovisual.
   Contacte: Xavier.parache@escac.es
 • Marta Piñol Lloret
  • Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, professora en aquesta mateixa universitat, a ESCAC, a la UIC i la UOC. Imparteix classes d’Història del Cinema, d’Història i Teoria del Fotografia, de Cinema Documental, de Cine i Cultura Visual o de Cinema i Arts Visuals.
   Contacte: marta.pinol@escac.es
 • Marta Rodríguez
  • GGraduada en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC en l’especialitat de producció. Productora del llargmetratge The Girl from the Song. Cocreadora de N.E.S.A., on s’especialitza a explicar històries en diferents formats i explorar el potencial narratiu de les experiències immersives i de la tecnologia XR.
   Contacte: marta.rodriguez@escac.es
 • Gerard Rosich
  • Doctor en Filosofia per la UB (2015), premi extraordinari de doctorat. Investigador postdoctoral a la Universitat de Hèlsinki. Membre del Centre d’Estudis sobre Cultura, Política i Societat (CECUPS) de la UB.
   Contacte: gerard.rosich@escac.es
 • Sergi Sánchez
  • Doctor en Comunicació Audiovisual per la UPF. Professor de l’ESCAC i de la UPF. Crític cinematogràfic de Fotogramas y La Razón. Col·laborador a diverses publicacions especialitzades en cinema i autor de llibres com Hacia una imagen no-tiempo: Deleuze y el cine contemporáneo.
   Contacte: sergi.sanchez@escac.es
 • Vanesa Sola
  • Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de València. Graduada en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC, en l’especialitat de Direcció de fotografia. Directora de fotografia del llargmetratge Mi querida cofradía i de diversos curtmetratges, espots publicitaris i videoclips.
   Contacte: vanesa.sola@escac.es
 • Nina Solà
  • Graduada en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC en l’especialitat de documental (2014). Directora dels documentals Cartes al meu fill, El temps després de la pluja i La passió segons Pep Amores. Cofundadora del col·lectiu artístic Mambo Project i directora de l’obra teatral La festa.
   Contacte: nina.sola@escac.es
 • Liliana Torres
  • Graduada en Cinema i Audiovisuals per l’ESCAC (2003). Estudis de l’especialitat de documental al Centro de Capacitación Cinematográfica de Mèxic. Guionista, directora i productora del llargmetratge Family Tour (2012). Premi a la millor directora novell per part del col·legi de directors de Catalunya (2015). Codirectora del documental Hayati (2019). Directora del llargmetratge ¿Qué hicimos mal? (2020).
   Contacte: liliana.torres@escac.es
 • José Francisco Trull
  • Llicenciat en Física per la Universitat de València (1991). Doctor en Física per la UPC (1999). Professor del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC. Membre del grup d’investigació Dinàmica no lineal, òptica no lineal i làsers (DONLL).
   Contacte: josef.trull@escac.es
 • Adriana Vila
  • Doctora en Antropologia per la UB. Cineasta, artista i antropòloga dedicada a la docència i a la creació cinematogràfica de peces monocanal, instal·lacions i performances fílmiques. Cofundadora del laboratori de cinema analògic Crater-Lab.
   Contacte: Adriana.vila@escac.es
 • Gerard Vila
  • Graduat en cinema i audiovisuals per l’ESCAC en l’especialitat de muntatge. Màster Òpera Prima en l’especialitat de muntatge. Muntador de llargmetratges com The Girl from the Song (Ibai Abad, 2017) i I’ve Always Wanted to Direct (Steve Jacobs, 2020).
   Contacte: gerard.vila@escac.es

Suport a l'estudiant

Recursos d’aprenentatge

 • Aules i equipaments informàtics
  • Aules teòriques equipades amb equips de projecció audiovisual: Aula 1.1: 102,48 m2, 95 places. Aula 1.2: 75,41 m2, 65 places. Aula 1.3: 75,41 m2, 65 places. Aula 1.4: 102,48 m2, 105 places. Aula 1.5: 61,64 m2, 30 places. Aula 1.6: 52,79 m2, 30 places. Aula 1.7: 50,86 m2, 30 places. Aula 2.2: 39,13 m2, 12 places. Aula 2.3: 40,97 m2, 12 places. Aula 2.4: 38,16 m2, 12 places. Aula 2.5: 44,92 m2, 12 places. Aula 2.6: 41,77 m2, 30 places. Aula 1: 65,90 m2, 30 places. Aula 2: 73,31 m2, 30 places.
  • Aules d’ordinadors: Aula 1.8: 42,01 m2, 13 ordinadors. Aula 1.9: 74,38 m2, 30 ordinadors. Aula 2.1: 39,76 m2, 13 ordinadors. Aula 3: 67,93 m2, 30 ordinadors. Aula 4: 67,93 m2, 13 ordinadors. Aula 5: 67,94 m2, 13 ordinadors. Aula 6: 65,90 m2, 30 ordinadors.
  • Programes informàtics: Avid, Final Cut, Suite Adobe, Davinci Resolve, Movie Magic Scheduling, Movie Magic Budgetting, Autocad, Compressor, Cinema Tools, Autodesk Maya 2017, Arnold Render, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Nuke X, Mari, Hierro, 3D equalizer, HOUDINI 15, UvLayout, Adobe flash, Zbrush 4 v 7, Mocha pro, Nuke Studio, Deadline 6, PF track, Ftrack, Mudbox, Reial Flow, Shave & Hirecut, Dragon frame.
  • Aula de dibuix: 80 m2 i 25 taules de dibuix.
 • Equipaments especials
  • Laboratori de fotografia: 34 m2, 10 ampliadores format universal, 3 ampliadores de format mitjà.
  • Equipaments especials: Plató 1: 258,63 m2. Plató 2: 111,63 m2. Sala d’edició de so protools 1: 15 m2 (1 taula). Sala d’edició de so protools 2: 14 m2 (1 taula). Sala d’edició de so protools 3: 51,09 m2 (1 taula). Sala de mescles 5.1 / 7.1: 51 m2 (1 taula). Locutori: 12 m2. Sala de muntatge i visionat 1: 10 m2. Sala de muntatge i visionat 2: 10 m2. Sala de colorimetria: 20 m2. Magatzem de material d’il·luminació: 300 m2, amb més de 100.000 watts de llum (incandescència, fluorescència, HDMI, LED). Equips d’enregistrament de so directe: Sound Devices, Tascam, Sensheisser, etc.
 • Material de gravació
  • Càmeres de cinema i de vídeo: ARRI BL IV. ARRI III. ARRI ST. ARRI SR II. ARRI SR I. KRASNOKORGKS. ALEXA. RED ONE. JVC 700. JVC 100. PANASONIC 151. SONY FS5. CANON C300. CANON LEGRIA G25. SONY 537. CANON MARK II. CANON 7D. CANON C100.
 • Mediateca de 125m2 amb 40 places i 8 ordinadors.

Pla d’acción tutorial

 • Objetius del PAT (Pla d’Acció Tutorial) del Grau
  • Acollir, integrar i orientar als alumnes de primer curs;
  • Proporcionar orientació curricular als alumnes de primer, segon i tercer curs;
  • Proporcionar orientació sobre sortides professionals i acadèmiques (especialment, sobre l’especialitat a escollir en el Màster) als estudiants de tercer curs.
 • Responsable de coordinació
  • El responsable de la coordinació del grup de tutors és el coordinador del Grau, que s’encarrega de dinamitzar l’equip de tutors, participar en la formulació dels programes d’acció tutorial i proporcionar els recursos i les estratègies d’acció perquè els tutors desenvolupin les seves funcions.
 • Funcions dels tutors
  • Els tutors informen als alumnes sobre l’ESCAC i els seus ensenyaments i els ajuden en l’adaptació al nou entorn d’estudis, els orienten en aspectes curriculars, intervenen en la seva formació, optimitzen el seu itinerari curricular, complementen la seva formació amb altres activitats i els orienten professionalment.

PLA D’ACCIO TUTORIAL GRAU EN Cinematografia

Treball Final de Grau – TFG

NORMATIVA DEL TREBALL DE FI DE GRAU DE L’ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA CENTRE ADSCRIT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aquesta és la normativa per la qual es regula el Treball de Fi de Grau (TFG) de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, segons el marcat pel RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol, així com pel marc normatiu aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, amb data de 7 de juny de 2011.
En aquesta normativa s’implementa tot el que es refereix a la naturalesa, concreció i característiques del TFG que correspon al Grau en Cinematografia.

 • Naturalesa i característiques
  • El TFG es defineix com un projecte audiovisual desenvolupat de forma col·lectiva, destinat a posar en pràctica i acreditar coneixements i competències apresos en les assignatures del Grau. Els crèdits ECTS que integren el TFG són 12. La responsabilitat de l’establiment de les puntuals modificacions que puguin tenir lloc de les condicions pròpies del TFG recau sobre la Comissió del TFG.
 • Estructura organizativa
  • Comissió del TFG. Tal com s’ha dit, el Grau en Cinematografia ha de disposar d’una Comissió específica, nomenada per la Junta Acadèmica del centre, que haurà d’estar integrada pel cap d’estudis (com a màxim responsable acadèmic), per la responsable de producció de l’ESCAC Films (com a persona encarregada del control organitzatiu i logístic en el desenvolupament del TGF) i pels caps de departament. Les funcions d’aquesta Comissió es concreten en:
   1. Elaborar el pla docent del TFG.
   2. Fixar els criteris i el protocol d’actuació perquè es pugui portar a terme el desenvolupament de les propostes i la seva presentació a través del lliurament d’un dossier que haurà de ser aprovat per la Comissió per poder ser dut a terme amb les condicions i en el calendari que li siguin assignats.
   3. Assignar la figura d’un tutor per a cada TFG per efectuar l’oportú seguiment del mateix i vetllar per la seva adequada concreció.
   4. Preveure i programar les condicions segons les quals haurà de ser defensat públicament el TFG, perquè pugui ser avaluat per part de la Comissió a aquest efecte designada.
   5. Qualsevol altra funció que li pugui ser assignada per part de la Junta Acadèmica.
  • Coordinador de la Comissió del TFG. Competències seves són presidir la Comissió, així com introduir les qualificacions derivades i signar les actes corresponents.
   Tutor del TFG. El desenvolupament del projecte ha de ser supervisat i tutoritzat, perquè el procés d’aprenentatge sigui el més dinàmic i enriquidor possible. Les persones sobre les que recau aquesta responsabilitat seran designades per part de la Junta Acadèmica del centre. Les seves funcions seran:

   1. Vetllar pel correcte desenvolupament del procés de preproducció i planificació previs al projecte.
   2. Orientar i fer els comentaris que consideri oportuns per a afavorir la correcta materialització del projecte.
   3. Lliurar un informe final sobre totes les circumstàncies que han concorregut al llarg del treball desenvolupat per part de l’alumnat.
   4. Formar part de la Comissió avaluadora del TFG.
  • Junta Acadèmica del Centre. Ha d’aprovar preceptivament el pla docent de l’assignatura TFG.
 • Matriculació i procés d’evaluació
  • El TFG es localitza segons el pla d’estudis del Grau en Cinematografia en el tercer curs.
  • La defensa i la qualificació del TFG hauran de tenir lloc dins del període oficial d’avaluació, tot i que, donat el grau de complexitat d’alguns TFG, i sempre que es doni alguna causa de força major que pugui ser acreditada per l’equip i contrastada pel tutor, la Comissió del TFG podrà concedir una pròrroga per a procedir al seu lliurament final.
 • Mecanisme de sol·licitud i encàrrec docent
  • Qualsevol alumne que matriculi el TFG ha de integrar-se i prendre part en la preparació i / o posterior desenvolupament d’un projecte col·lectiu, on haurà d’acreditar el seu grau de maduresa en l’exercici de les competències adquirides en el desenvolupament de l’aprenentatge.
  • La responsabilitat de l’assignació d’un tutor al TFG recau sobre els caps de departament i ha de comptar amb l’aprovació de la Comissió del TFG.
 • Assignació del TFG
  • La Comissió del TFG realitza l’assignació definitiva de l’alumnat als TFG en funció del resultat de l’avaluació dels dossiers lliurats amb les propostes.
  • A tots els alumnes que matriculin els crèdits corresponents a l’assignatura els serà assignat un TFG.
 • Desenvolupament del TFG
  • La realització del TFG comptarà amb el preceptiu seguiment per part d’un tutor, que haurà de retre comptes del mateix a través d’un informe final on s’haurà de concretar descriptivament el procés evolutiu seguit pel projecte, així com una avaluació dels resultats obtinguts en el mateix.
  • La primera fase del TFG consisteix en la formació dels grups de treball que duran a terme les produccions audiovisuals. Un cop formats aquests grups, el tutor coordina l’assignació d’un rol per a cada alumne integrant en funció dels seus interessos i capacitats: director, director de fotografia, director d’art, guionista, muntador, productor, dissenyador producció digital i dissenyador de so. Un cop establert el calendari de preproducció, producció i postproducció del TFG, cada alumne és tutelat en l’ofici que exerceix de forma específica.
   1. L’alumne de direcció és tutelat en les fases de preproducció (planificació, càsting), producció (rodatge), postproducció (muntatge, so i vfx) i en la coordinació de tots els processos.
   2. El de direcció de fotografia es tutelat en les etapes de preproducció (preparació del rodatge), producció i postproducció.
   3. El de direcció d’art, en les etapes de preproducció (disseny i construcció d’espais, vestuari, atrezzo) i rodatge.
   4. El de guió, en la fase inicial, la de l’escriptura de guió.
   5. El de muntatge, a la fase de postproducció d’imatge.
   6. El de so, en les etapes de producció (so directe) i postproducció (postproducció de so).
   7. El de producció, en les etapes de preproducció, producció, postproducció i en la coordinació global del projecte.
   8. El de producció digital, en les etapes de producció (rodatge) i postproducció.
  • L’entrega del TFG per part de l’alumnat anirà acompanyada d’una memòria final, que ha de complir amb les normes fixades a aquest efecte per part de la Comissió del TFG i amb els criteris marc publicats per la UB.
 • Avaluació i qualificació del TFG
  • Els paràmetres avaluats contemplen:
   1. La memòria escrita de l’estudiant .
   2. L’informe final del tutor.
   3. L’informe i la qualificació atorgada per la Comissió avaluadora constituïda a fi i efecte de jutjar la defensa pública del TFG.
  • L’avaluació es realitza de forma individualitzada i en funció de l’ofici desenvolupat durant el procés de creació de la producció audiovisual: així, l’alumne de direcció és avaluat sobre la base de la posada en escena, la planificació, la direcció d’actors i el resultat global; el de direcció de fotografia, en base a la qualitat de la composició de la imatge; el de direcció d’art, en base a la correcta adequació al relat dels espais, el vestuari i l’atrezzo; el de guió, en funció de la qualitat de l’argument i els diàlegs; el de muntatge, en funció del correcte ritme de la narració i de la puntuació emocional dels seus moments clau; el de producció, en funció de l’ajustament a calendari i pressupost i de l’organització general del projecte en totes les seves fases; el de producció digital, en funció de la qualitat dels efectes digitals de la producció, i el de so, en funció de la qualitat dels diàlegs i dels efectes de so.
 • Les Comissions avaluadores
  • Seran nomenades per la Comissió del TFG. Cada comissió avaluadora estarà constituïda per un mínim de tres membres titulars, un dels quals serà designat com a president de la mateixa, així como per un parell de suplents, escollits entre el cos docent dels diferents departaments implicats. · El tutor del TFG ha de ser un dels membres d’aquesta Comissió avaluadora.
 • Qualificació final
  • La qualificació final és competència de la Comissió avaluadora.
  • El coordinador del TFG és la persona que assumeix la signatura de l’acta acadèmica corresponent en finalitzar el procés avaluatiu.
  • La Junta acadèmica és l’òrgan competent per atendre i resoldre el recurs que pugui ser elevat al director del centre en relació a qualsevol reclamació o no conformitat manifesta amb la qualificació obtinguda per l’estudiant.

Normativa general de la UB. 

Pràctiques

L’ESCAC, a través del departament d’Escola-Empresa, estableix al llarg del curs convenis que regulen les pràctiques de l’alumnat en centres col·laboradors (empreses i institucions). Estem en contacte amb les principals empreses del sector audiovisual i cada curs es formalitzen prop de 300 convenis de pràctiques remunerades. Les podeu veure aquí.

Sistema de qualitat

El sistema de qualitat del centre pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat del centre integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a l’instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l’assoliment dels objectius associats a la formació, la seva modificació, si escau, i la seva acreditació (VSMA).

Veure més sobre el Sistema de Qualitat

Sol·licitud del títol

Aquest procediment és exclusiu per aquells graduats/graduades que ja tenen l’expedient acadèmic tancat i tots els crèdits necessaris superats.

 1. Accedir a la URL específica per la titulació que vols sol·licitar i efectuar el pagament del títol corresponent (import establert pel Decret de Taxes Universitàries de l’any acadèmic vigent)
  Sol·licitud títol i SET de Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol oficial) – curs a partir de 2009/2010
  Sol·licitud Títol Propi de Graduat Superior en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol propi) – curs des de 1994 a 2013
 2. Emplenar les dades del formulari de sol·licitud del títol (document per descarregar al final d’aquesta pàgina), signar-lo i enviar-lo per email a marta.figueras@escac.es
 3. L’alumne/a haurà d’entregar a Secretaria Acadèmica: (es pot enviar online)
  Formulari de sol·licitud del títol
  Comprovant de pagament
  Còpia del document d’identitat (DNI/NIE/Passaport)

En aquest moment, podrem emetre a l’alumne/a el resguard del títol i tramitar la seva expedició.

Contacte: Marta Figueras marta.figueras@escac.es

Sol·licitud títol oficial

Sol·lcitud títol propi

FAQ

Preguntes més freqüents sobre Accés

 • Des de quin batxillerat puc accedir?
  • Des de qualsevol. Pots consultar les ponderacions 2022-2023 en la secció d’accés.
 • Des de quins Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) puc accedir?
  • Des de qualsevol. Sempre és millor però si accedeixes des d’algun cicle relacionat amb l’audiovisual (Imatge i So, Realització, etc.), ja que et pot donar una bona base pels nostres estudis.
 • Puc accedir des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)?
  • No. El CFGM et dóna accés a un CFGS, des del qual sí que pots accedir al Grau.
 • Què necessito per accedir al Grau en Cinematografia?
  • Necessites superar la nostra Prova d’Aptitud Personal i tenir la nota de tall requerida per aquest any segons la teva via d’accés.
 • Què és la nota de tall?
  • La nota de tall és la qualificació més baixa amb la qual pots aconseguir l’admissió al grau per mitjà del procés d’adjudicació de places (preinscripció universitària). Dependrà de la relació entre l’oferta de places i la demanda de sol·licitants i no hi ha una nota mínima preestablerta, sinó que l’últim alumne/a admès/a marca la nota de tall. Al peu d’aquesta pàgina trobaràs els indicadors amb les notes de tall dels últims anys així com les assignatures que ponderen per a nota. Consell: Si véns de batxillerat o de CFGS presenta’t a les matèries específiques de la selectivitat per poder anar amb la nota més alta possible.
 • Quines han sigut les últimes notes de tall?
  • 2014-2015 7,91; 2015-2016 6,5; 2016-2017 6,45; 2017-2018 7,333; 2018-2019 9,264; 2019-2020 9,762; 2020-2021 9,650; 2021-2022 9,442
 • Com funciona la Preinscripció Universitària?
  • Pots trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària al Canal Universitats .
 • Quan sabré si tinc plaça al Grau?
  • Si has superat la PAP i has fet tots els tràmits de Preinscripció Universitària i pagament de la prova correctament, només hauràs d’esperar-te a que l’Oficina d’Accés a la Universitat t’assigni una plaça al nostre Grau (segons la nota de tall). La primera assignació de places la realitzen durant la segona setmana de juliol (dates a determinar)
 • Si finalment m’assignen plaça, què haig de fer?
  • Nosaltres ens posarem en contacte amb tu via correu electrònic per donar-te tota la informació sobre el procés de matrícula.
 • I si supero la PAP però no m’assignen plaça?
  • Si tens la nota de tall requerida i la no assignació de plaça és a causa d’alguna incidència de documentació/via d’accés, etc. et recomanem que et posis en contacte amb l’Oficina d’Accés a la Universitat per fer la reclamació pertinent per poder entrar en les reassignacions següents de juliol/agost/setembre. • Si no tens la nota de tall requerida per aquest curs, hauràs d’intentar pujar nota de cara al curs que ve o bé intentar esperar que la nota sigui més baixa. Pots aprofitar per entrar ja a l’ESCAC cursant el FOUNDATION el que et permetrà, apart d’adquirir coneixements que segur són un plus a la teva formació, conèixer a fons el funcionament de l’escola i accedir a la comunitat ESCAC participant i ajudant en projectes de cursos de Grau. A més, t’ajudarem a preparar matèries de la selectivitat específica perquè puguis pujar la teva nota d’accés al grau de cara al següent curs.
 • Si ja he començat una carrera universitària, puc reconèixer alguns crèdits/assignatures?
  • Sí, en el moment de la matrícula pots sol·licitar el tràmit de reconeixement de crèdits a Secretaria Acadèmica del centre. Si has començat un grau dins de la mateixa branca de coneixement que el nostre grau (Arts i Humanitats) hauràs de reconèixer un mínim de 27 crèdits de Formació Bàsica directament. Si el grau que has iniciat pertany a una altra branca de coneixement pots demanar l’estudi de reconeixement d’aquelles matèries de formació bàsica del nostre grau que consideris que coincideixen en continguts i competències. El director d’estudis del centre farà l’avaluació corresponent emeten una resolució al respecte. S’ha de mantenir el mínim de 27 crèdits objecte de reconeixement. A les matèries reconegudes se’ls hi posarà la mateixa nota que tenies a l’antic expedient.
 • Si vinc d’un CFGS, ¿puc reconèixer alguns crèdits/assignatures?
  • Pel Grau en Cinematografia no tenim cap correspondència entre matèries de Cicle Formatiu i matèries del grau. De totes maneres, si consideres que hi ha alguna matèria que coincideix en competències i continguts, pots sol·licitar un estudi de reconeixement a la Secretaria Acadèmica en el moment de la matrícula per que el Director d’estudis pugui valorar el cas. Si la resolució fos positiva, a la matèria reconeguda se’t posaria un 6 (AP).

Preguntes més freqüents sobre sistema de pagaments i descomptes

 • S’ha de pagar per fer la Prova d’Aptitud Personal (PAP)?
  • Sí. En el moment de fer la Preinscripció Universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat, l’últim pas és fer el pagament que et dóna dret a examen. Recorda que sense el pagament no podrem avaluar-te i per tant, perdries totes les opcions a poder accedir al grau. Té un cost aproximat d’uns 95 € i es pot fer el pagament online directament a través del portal una vegada realitzat el tràmit de la preinscripció.
 • Quin és el preu del crèdit?
  • Cada any cap a principis de juliol la Generalitat publica el Decret de Taxes on es determina el preu del crèdit universitari i altres taxes universitàries pel curs vinent. A tall informatiu, el preu del crèdit del curs 2021/2022 va ser de 21,46 €.
 • Com es desglossa el preu de la matrícula ordinària (sense descomptes, bonificacions i/o recàrrecs)?
  • Una part de FUNDACIÓ, una part de CRÈDITS i l’altra de DESPESES DE MATRICULACIÓ.
   Exemple import desglossat matrícula ordinària = 11.350€, 60 CRÈDITS = 1.287,60 €, DESPESES MATRICULACIÓ = 69,80 € , FUNDACIÓ* = 9.992,60 € *(*)INCLOU: Assegurança escolar per accidents en període lectiu / Assegurança de Responsabilitat Civil / Taxes que es paguen a la UB per serveis específics i de suport a l’aprenentatge / Quantia destinada al desenvolupament íntegre dels estudis (instal·lacions, professorat, material, etc.)
 • Desgrava la Fundació?
  • Al pagar la matrícula no estàs fent una donació sinó pagant un servei, amb la qual cosa no és desgravable.
 • Tinc una carrera universitària, he de pagar el mateix?
  • No. Segons el Decret de Taxes de la Generalitat el preu del crèdit el pagaràs amb un recàrrec del 40 %. És a dir, si agafem d’exemple el preu del crèdit del curs passat, enlloc de pagar-lo a 21,46 €, pagaries el crèdit a 30,04 €. Això es traduiria en uns 500 € aproximats més de matrícula.
 • Sóc família nombrosa, tinc descompte?
  • Sí, se t’aplicarà una bonificació sobre el preu del crèdit i les despeses de matriculació, depenent de la categoria de família nombrosa que siguis:
   FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL: Descompte del 50% (uns 600 € aproximats preus 20/21)
   FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL : Descompte total (uns 1.300 € aproximats preus 20/21)
 • Si sóc família monoparental, tinc descompte?
  • Segons el Decret de Taxes del 20/21, no.
 • Si he tret matrícula d’honor al batxillerat, tinc descompte?
  • Sí, tindràs un descompte total de la part de crèdits.
 • Si tinc una discapacitat reconeguda del 33% tinc descompte? I si pertanyo a un col·lectiu especial (víctimes violència de gènere, víctimes terrorisme, etc)?
  • També tindràs descompte total de la part de crèdits més despeses de matriculació.
 • Puc pagar la matrícula a terminis?
  • No, el pagament a l’escola és ÚNIC. Pots buscar el finançament a alguna entitat bancària. Nosaltres treballem amb el BBVA, pots acollir-te a un dels seus mètodes de finançament d’estudis. Si hi estàs interessat/da pots demanar-nos informació.
 • Quan hauré de fer el pagament?
  • A partir del dia en el que es formalitza la matrícula es donen 15 dies per realitzar el pagament. Les matrícules de 1er curs es paguen abans del 31 de juliol, i les dels altres cursos (2on i 3er) es paguen al setembre.
 • Haig de pagar la matrícula encara que hagi demanat la Beca General del Ministeri?
  • Sí, el pagament de la matrícula no està condicionat a la concessió o no de la Beca General.
 • El preu del crèdit ordinari és el mateix que el crèdit reconegut?
  • No, el preu del crèdit reconegut, segons el Decret de Taxes de la Generalitat, és un 20% del preu del crèdit ordinari. Al curs 2020/2021 per exemple, el preu del crèdit ordinari va ser de 21,46 € i el preu del crèdit reconegut per tant de 4,29 €.
 • Quan puc sol·licitar la Beca General del Ministeri d’Educació?
  • Del 30 de març al 12 de maig de 2022.
 • Hi ha altres beques que pugui demanar?
  • Sí, les beques internes, les de col·laboració de la UB, etc. Més informació a l’apartat ‘Beques’

 

Per a qualsevol aclariment, consulta o dubte podeu contactar amb Secretaria Acadèmica:

Marta Figueras
marta.figueras@escac.es
937 361 555 ext. 104

També et pot interessar

Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals

Máster Oficial en estudios fílmicos: investigación sobre la cultura audiovisual contemporánea y la historia y evolución de las imágenes en movimiento.

Estudios fílmicos  

Màster Superior d’Especialitat

Especialitza't en una de les set disciplines cinematogràfiques que s'imparteixen a l'escola: Direcció, Art, Fotografia, Guió, Muntatge, Producció o So.

Arte  

Curs Foundation

Curs preuniversitari d'introducció a les arts audiovisuals.

Generalista  
Popupcontent

Acceptar