FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Dirección (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Direcció
Codi: 365762
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.

Objectius

 • Familiaritzar-se amb la materialització d’un projecte audiovisual, entenent la direcció com una presa de decisions estratègica en un context de limitacions i possibilitats financeres, tècniques i estètiques.
 • Ubicar amb precisió el desig que impulsa un projecte, propi o aliè.
 • Elaborar una traducció d’aquest desig en una proposta audiovisual lligada a un plantejament de producció i de metodologia de treball determinats adaptats al marc existent.
 • Aplicar els aspectes tècnics de la realització i de la posada en escena específics de la direcció.
 • Familiaritzar-se amb els aspectes bàsics de la direcció d’actors.

Blocs temàtics

La figura del director. El paper del director com a comunicador d’una idea, d’una mirada sobre un tema, a través d’una sèrie d’eines narratives i de codis de llenguatge. Decisions narratives i estètiques.

Origen, procés de creació i marques d’autoria. Les diverses fonts d’inspiració a l’origen d’una obra: dibuixos, videoclip, entrevista. L’element comú i la idea/emoció que hi predomina. La idea de tesi com a punt de partida. El desig com a origen de l’obra. Constants autorals, mirada. La carpeta del director com a element de treball. La mirada del director en els projectes d’encàrrec.

Del guió a la pantalla. El valor del guió en funció dels diferents tipus de produccions. Processos de transformació del guió: càsting, assajos, localitzacions, limitacions de pressupost, limitacions físiques reals, eventualitats de rodatge, etc. Diferents departaments i tasques de les quals són responsables. Metodologies de treball. Solapaments i retroalimentació dels diferents processos de preparació a l’hora de materialitzar i transformar el film.

La proposta visual: concreció de la pel·lícula en el to, l’estil i el gènere a partir de referents. Els referents com a eina d’investigació.

Proposta visual i proposta sonora. Recursos plàstics: color, textura, composició, llum. Dispositius narratius: moviments de càmera, fora de camp, pla seqüència, etc.). Recursos sonors. El punt de vista com a vehicle principal del llenguatge.

Planificació i posada en escena. Posada en escena sobre unitats de seqüències. Planificació en base a conceptes de punt de vista, blocking i paper que juga la seqüència dins la globalitat. Muntatge i coreografia entre actors i càmera com a elements essencials del llenguatge cinematogràfic.

Personatges i espais com a matèria primera de la qual es creen els films. El personatge com a conductor de les emocions. Construcció del personatge, procés de càsting i paper de l’actor. Relació entre personatge i espai. Diferents aproximacions a la direcció d’actors.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit i exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

La nota serà el resultat de la mitjana entre la nota de pràctiques (en base als exercicis lliurats) i la nota de teoria (en base al treball realitzat pel taller final).

L’assistència és obligatòria, i la actitud i la participació també seran tingudes en compte pels professors.

La reavaluació es farà en funció de les dues notes obtingudes, adaptada a cada cas.

No hi ha possibilitat d’avaluació única.

Fonts d'informació bàsica

Teoria i pràctica de la direcció:

JUDITH WESTON (1996)  Directing Actors. Michale Wiese Productions.

JUDITH WESTON (2003) The Film Director’s Intuition. Script Analysis and Rehearsal Techniques. Judith Weston. Michael Wiese Prodcutions.

 

Escrits de cineastes:

SIDNEY LUMET (1995) Así se hacen las películas. Rialp. Libros de cine.

ANDREI TARKOVSKI (1988) Esculpir en el tiempo. Rialp. Libros de cine.

ROBERT BRESSON. (1995). Notas sobre el cinematógrafo. Árdora Ediciones.

FRANÇOIS TRUFFAUT (1974) La noche americana, guión. Fairenheit 451, diario de rodaje. Fernando Torres.

LUC DARDENNE (2006) Detrás de nuestras imágenes. Plot Ediciones.

 

Entrevistes:

LAURENT TIRARD. (2002) Lecciones de cine. Entrevistas a cargo de Laurent Tirard. Clases Magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos. Paidós Comunicación.

FRANÇOIS TRUFFAUT (1966)   El cine según Hitchcock. Alianza Editorial.

JEAN-MICHEL FRODON (2000) Conversaciones con Woody Allen. Paidós. La memoria del cine.

PETER BRUNETTE (1999) Martin Scorsese: Interviews. University Press of Mississipi.

LUDVIG HERZBERG (2001) Jim Jarmusch: Interviews. University Press of Mississipi.

MATT SOLLER SEITZ (2013) The Wes Anderson Collection. Abrams.

 

Videos/Podcasts d’interès.

youtube.com/user/BAFTAGuru

IndieWire’s Filmmaker Toolkit (podcast)

Popupcontent

Acceptar