FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Estudis Fílmics I (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Estudis Fílmics I
Codi: 356743
Curs: Primer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per explicar històries.
 • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tot tipus de discursos fílmics.

Objectius

 • Comprendre conceptes relacionats amb el context històric i sociocultural en què s’han desenvolupat el cinema clàssic, modern i contemporani.
 • Realitzar treballs d’investigació a partir de la consulta i lectura de fonts bibliogràfiques i el visionat de material audiovisual.
 • Realitzar assajos audiovisuals que sintetitzin temes i motius apuntats a classe.
 • Comprendre conceptes relacionats amb el llenguatge audiovisual i l’anàlisi fílmica.
 • Desenvolupar la perspectiva crítica i creativa en relació a l’anàlisi de les imatges.

Blocs temàtics

El cinema clàssic i el seu context sociocultural.

El Model de Representació Primitiu. La institucionalització del llenguatge cinematogràfic. Avenços en altres cinematografies: l’espiritualitat nòrdica. El perfeccionament en la posada en escena: revolucions a la llum, l’espai i els moviments de càmera. La consolidació del Model de Representació Institucional fora dels EUA. Les potencialitats del muntatge cinematogràfic més enllà del relat causal del classicisme. Les avantguardes: quan el cinema s’allunya de teatre i de la novel.la. El naixement d’una mitologia a partir d’un model de producció industrial. L’esplendor del relat clàssic. Mutacions del relat clàssic. Cos i moviment: alternatives i paròdies del relat clàssic de Hollywood. Evolucions del realisme poètic francès i la teatralitat de Jean Renoir. Anticipació de l’esgotament del relat clàssic: Orson Welles. L’esgotament del relat clàssic: el manierisme. Recapitulació: què és el cinema clàssic? Anàlisi fílmica. La posada en escena. El fora de camp. L’enquadrament. La llum. El muntatge. La narrativa fílmica. La banda sonora.

Anàlisi fílmica.

Dialèctiques de la posada en escena: equilibri-desequilibri; atzar-control; gest significant-gest ambigu. Dialèctiques del fora de camp: explícit-suggerit (concret-imaginari). Dialèctiques de l’enquadrament: buit-decorat; macro-micro (èpic-íntim). Dialèctiques de la llum: cromàtic-monocromàtic; llum-ombra. Dialèctiques del muntatge: transparència-evidència; accelerat-alentit (moviment-estasi). Dialèctiques de la narrativa fílmica: continuïtat-discontinuïtat; presència-absència; velocitat-lentitud (convergència-divergència). Dialèctiques de la banda de so: dialèctiques del so; dialèctiques de la música.

 

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals. Classes expositives. Treball en grup. Treball escrit. Recerca d’informació.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: proves escrites (35%); treballs realitzats per l’estudiant (65%).

Reavaluació: proves escrites (35%); treballs realitzats per l’estudiant (65%).

Avaluació única: proves escrites (35%). Treballs realitzats per l’estudiant (65%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

Cinema clàssic

BURCH, N. El tragaluz del infinito.

EISENSTEIN, S. “Dickens, Griffith y el cine en la actualidad” a La forma del cine.

DREYER, C.T. Reflexiones sobre mi oficio.

EISNER, L. La pantalla demoníaca.

KRACAUER, S. De Caligari a Hitler.

BERRIATÚA, L. Los proverbios chinos de F. W. Murnau.

EISNER, L. Fritz Lang.

EISENSTEIN, S. El sentido del cine.

VERTOV, D. El cine-ojo.

BUÑUEL, L. Mi último sospiro.

EPSTEIN, J. La esencia del cine.

DE LUCAS, G. Vida secreta de las sombras.

BOU, N. I PÉREZ, X. El temps de l’heroi. Èpica i masculinitat en el cinema de Hollywood.

BORDWELL, D. El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960

WERNBERG, G. El toque Lubitsch.

TRUFFAUT, F. El cine según Hitchcock.

PETRIE, G. Hollywood destinies: European directors in America (1922-1931)

KOSZARSKI, R. Erich Von Stroheim y Hollywood

VIDOR, K. Un árbol es un árbol

BAZIN, A. Jean Renoir

BAZIN, A. Orson Welles

LOSILLA, C. La invención de Hollywood.

 

Anàlisi fílmic

Andrew, Dudley J; Las principales teorías cinematográficas, Gustavo Gili, 1978.

Aumont, Jacques; Michel, Marie; Análisis del film, Ediciones Cátedra, 1990.

Aumont, Jacques; Estética del lenguaje: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Ediciones Cátedra, 1985.

Bordwell, David; El arte cinematográfico, Ediciones Paidós, 1995.

Bordwell, David; La narración en el cine de ficción, Ediciones Paidós, 1996.

Burch, Noël; Praxis del cine, Editorial Fundamentos, 2003.

Carmona, Ramón; Cómo se comenta un texto fílmico, Ediciones Cátedra, 1993.

Deleuze, Gilles; La imagen-movimiento, Ediciones Paidós, 1983.

Deleuze, Gilles; La imagen-tiempo, Ediciones Paidós, 1987.

Martin, Adrian; Mise en Scène and Film Style, Macmillan, 2014.

Zunzunegui, Santos; Paisajes de la forma, Editorial Cátedra, 1994.

Zunzunegui, Santos; La mirada cercana – microanálisis fílmico, Ed. Paidós Papeles de comunicación 15, 1996.

Popupcontent

Acceptar