FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Introducció a les tecnologies audiovisuals (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Introducció a les tecnologies audiovisuals
Codi: 365751
Curs: Primer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Conèixer les últimes tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

 • Tenir capacitat per captar imatges i sons de màxima qualitat.
 • Conèixer la forma en què es generen i codifiquen els senyals d’àudio i de vídeo, tant en format analògic com digital.
 • Conèixer els paràmetres de qualitat dels senyals d’àudio i vídeo, per poder valorar-los i maximitzar-los, així com escollir els equips més adequats per a cada producció.
 • Conèixer amb profunditat els senyals d’àudio i vídeo digitals per a la seva aplicació en tasques de postproducció.
 • Conèixer les eines de producció, postproducció i distribució d’àudio i vídeo.
 • Conèixer tècniques avançades de producció: escenografia virtual, produccions 3D, imatges de síntesi, etc.

Blocs temàtics

 • Introducció a les tecnologies audiovisuals
 • Matemàtiques i física
 • Model atòmic
 • Moviment ondulatori
 • Ones electromagnètiques
 • Llum
 • Òptica
 • So
 • Fonaments d’electricitat
 • Percepció visual
 • L’ull
 • Capacitats visuals
 • Estereoscòpia
 • Cervell i visió
 • Fotometria i colorimetria
 • Òptica pràctica
 • Òptica geomètrica
 • Limitacions dels objectius
 • Percepció acústica i micròfons
 • Anatomia de l’oïda
 • Naturalesa del so
 • Paràmetres del so
 • La veu humana
 • Introducció al vídeo i àudio analògics
 • Estructura de temps del senyal analògic
 • Luminància i crominància
 • Mesures de senyal de vídeo
 • Àudio analògic

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals.

Exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: proves escrites (70%); treballs realitzats per l’estudiant (30%).

Reavaluació: proves escrites (70%); treballs realitzats per l’estudiant (30%).

Avaluació única: proves escrites (70%); treballs realitzats per l’estudiant (30%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

Alberti, P. The Anatomy and Physiology of the Hear and Hearing.

Ballou, G. Handbook for Sound Engineers. (Focal, 2008).

Bueche, F. Física General (Serie Schaum´s). McGraw Hill.

Grob, B., Herndon, Ch.- Basic TV and Video Systems. Glencoe/McGraw-Hill, 1999.

Pareja Carrascal, E.- Tecnología actual de televisión. IORTV; Madrid 2005

Pareja Carrascal, E.- Teoría y Práctica de la Cámara de Video; Íxia Llibres; Barcelona 1993

Peters, J.J. A History of Television (EBU)

Rainwater, C. Luz y Color. Ediciones DAIMON

Stone, M. A Field Guide to Digital Color. Ed. A K Peters

Popupcontent

Acceptar