FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Muntatge (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Muntatge
Codi: 365751
Curs: Segon
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.

Objectius

 • Aprendre els mecanismes del muntatge clàssic o invisible (a partir d’un criteri dramatúrgic que relacioni guió, direcció i muntatge).
 • Conèixer opcions de muntatges no clàssics o alternatius, de forma que els alumnes els puguin posar en pràctica en futurs exercicis.
 • Fomentar la creativitat de l’alumne a través del coneixement del muntatge.

Blocs temàtics

Definició de muntatge i criteri de “guió-direcció-muntatge”. L’espectador, l’emoció i els gèneres.  Codis d’intel·ligència de l’estructura clàssica. Fonaments de guió. L’estructura de la seqüència clàssica aplicada al curtmetratge i al llargmetratge. Origen de la seqüència clàssica.   El muntatge clàssic. Lleis de continuïtat clàssica. El muntatge invisible: narració-emoció, moviment i so encavalcat. Llei de l’eix, raccord d’escala i de 30 graus. La funció empàtica del progrés del llenguatge dirigida a la identificació de l’espectador amb el relat. Història del muntatge: les quatre onades principals de creativitat al llarg de la història del cinema. Psicologia del muntatge. Mecanismes de muntatge i percepció de la realitat: identificació de llenguatge i percepció, engany dels sentits, el desig i la fantasia en el llenguatge. El contrapunt audiovisual complementari com a una de les formes més ambicioses de treball creatiu. Apunts de neurocinemàtica aplicada a la gramàtica clàssica del muntatge i opcions de futur. Tipologies de muntatge: diàlegs, acció, thriller, terror, fantàstic, comèdia, dansa i videodansa, sexe, tràilers, videoclips, noticiaris, documentals, reportatges, híbrids, mash-up, experimental. Alguns estils de muntatge: Sergei Eisenstein, Orson Welles, Stanley Kubrick, Luis Buñuel, Andrei Tarkovsky. Anàlisi de seqüències. El muntatge com a escriptura. L’emoció com a horitzó principal. Classificacions de muntatge. Recursos innovadors. Ajudantia de muntatge. Estudi del temps al cinema: la importància de no tallar. El punt de vista. Relació del muntador amb altres oficis del cinema.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit i exercicis pràctics.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Reavaluació: treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Avaluació única: treballs realitzats per l’estudiant (100%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

ARNHEIM, Rudolf. “El cine como arte”. Paidós Ibérica. Barcelona, 1986.

ATIENZA, Pau. “Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola al youtube”. Editorial UOC. Barcelona, 2013.

BÁLAZS, Béla. “El film, evolución y esencia de un artenuevo”. Gustavo Gili. Barcelona, 1978.

BALLÓ, Jordi y PÉREZ, Xavier. “La semillainmortal. Editorial Anagrama. Barcelona, 1997.

BAZIN, André. “¿Qué es el cine?”. Libros de Cine Rialp. Madrid, 1990.

CHION, Michel. “La audiovisión”. Paidós Ibérica. 1993.

CRITTENDEN, Roger. The Thames and Hudson Manual of Film Editing”. Thames and Hudson. Londres, 1981.

CRITTENDEN, Roger. “Fine Cuts. The Art of European Film Editing”. Focal Press. London, 2006.

DMYTRYK, Edward. “On film editing”. Focal Press. Londres. 1984.

EISENSTEIN, Sergei. “Cinematismo”. Domingo Cortizo Editor. Buenos Aires, 1982

EISENSTEIN, Sergei. “Teoría y técnicacinematográficas”. Rialp. Madrid, 1989.

JURGENSON, Albert. “Pratique du montage. FEMIS, París, 1990.

KULESHOV, Lev. “Tratado de la realizacióncinematográfica. Editorial Futuro. Buenos Aires, 1955.

MARIMÓN, Joan. “El muntatge cinematogràfic. Del guió a la pantalla”. Ub-ESCAC. Barcelona, 2015.

MC GRATH, Declan. “Montaje&Postproducción”. Océano. Barcelona, 2001.

MITRY, Jean. “Estética y psicología del cine”. Siglo XXI Editores. Madrid, 1978. (+ Jean Pierre Chartier. “Art et realité au cinema”, La revue du cinema. Journeaux-Collection. 1947)

MORALES MORANTE, Fernando. “Montaje audiovisual. Teoría,técnica y métodos de control”. Editorial UOC. Barcelona, 2013.

MURCH, Walter. “En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montajecinematográfico”. Ocho y Medio. Madrid, 2003.

MURCH, Walter y ONDATJEE, Michael. “El arte del montaje”. Plot Ediciones. Madrid, 2007.

PUDOVKIN, Vsevolod. “Argumento y montaje: bases de un film”. Editorial Futuro. Buenos Aires, 1956.

RAMOS, Jesús. MARIMÓN, Joan. “Diccionarioincompleto del guión audiovisual”. Océano. Barcelona, 2003.

REISZ, Karel. “Técnica del montajecinematográfico”. Taurus Ediciones. Madrid, 1986.

REY, Pedro del. “Montaje. Una profesión de cine”. Ariel Cine. Barcelona, 2002.

SÁNCHEZ, Rafael C. “Montajecinematográfico.Arte de movimiento”. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Editorial Pomaire. Santiago de Chile, 1957.

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente. “Teoría del montajecinematográfico”. Ediciones Textos Filmoteca Generalitat Valenciana. Valencia, 1991.

SANGRO COLÓN, Pedro. “Teoría del montajecinematográfico: textos y textualidad”. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca, 2000.

TARKOVSKY, Andrei. “Esculpir en el tiempo”. Ediciones Rialp. Madrid, 1991.

TRUFFAUT, François. “El cine según Hitchcock”. Alianza. Madrid, 1974.

VILLAIN, Dominique. “El montaje”. Cátedra. Madrid, 1994.

Popupcontent

Acceptar