FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Producció II (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Producció II
Codi: 365763
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.

Objectius

 • Conèixer i poder dur a terme les tasques de desenvolupament de continguts.
 • Conèixer i poder dur a terme els tasques de la producció executiva i el desenvolupament creatiu.
 • Entendre i ser capaç d’aplicar les estratègies fonamentals del màrqueting.
 • Tenir un coneixement de les tècniques específiques del màrqueting audiovisual i ser capaç d’aplicar-les.
 • Ser capaç de dissenyar un pla de llançament d’una obra audiovisual.

Blocs temàtics

La producció executiva audiovisual. El desenvolupament de continguts. Dret audiovisual i propietat intel·lectual. Anàlisi i evolució del contingut. La producció executiva i el desenvolupament creatiu. Indústria, mercat i adaptació dels atributs del projecte al mercat global.

El pla de llançament del producte. El màrqueting com a disciplina. Aplicacions de les seves eines al sector audiovisual. Elaboració dels materials promocionals. Conceptes bàsics de planificació i disseny de campanya. Preparació del packaging del projectes, documentació i teaser.

El circuit de festivals i les vendes internacionals.

 

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit i exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada, reavaluació i avaluació única: treballs realitzats per l’estudiant (100%).

 

Fonts d'informació bàsica

BOSKO, M.S.The complete independent movie marketing handbook: promote distribute & sell your film or video. United States of America: Michael Wiese Productions, 2003.

HONTHANER, E. L.The Complete Film Production Handbook, Fourth Edition. USA: American Film Market.

LIEBERMAN, A.Definitive Guide to Entertainment Marketing, The: Bringing the Moguls, the Media, and the Magic to the World.2nd Edition. USA: American Film Market.

MATAMOROS, D. (Coordinador).Distribución y Marketing Cinematográfico: Manual de primeros auxilios.España: Universidad de Barcelona, 2009

MOORE, S.M.The Biz: The basic business, legal and financial aspects of the film industry.

NEIRA, E (Coordinadora).Marketing Cinematográfico: Cómo promocionar una película en el entorno digital.España: Editorial UOC, 2015.

REISS, J.Think Outside the Box Office: The ultimate guide to film distribution and marketing for the digital era. United States of America: Hybrid Cinema LLC, 2010.

RYAN, Maureen.Producer to Producer.

SCHWARTZ, R., MACDONALD, K.The Marketing Edge for Filmmakers: Developing a Marketing Mindset from Concept to Release.First Edition. USA: American Film Market. Focal Press Book.

ULIN, J. C.The Business of Media Distribution. 3rd Edition. USA:American Film Market.

WIESE, M.The Independent Film and Videomaker’s Guide 2nd Edition.United States of America: Michael Wiese Productions,1998.

 

Popupcontent

Acceptar