FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Taller de direcció de fotografia (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Taller de direcció de fotografia
Codi: 212011
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics.
 • Conèixer les darreres tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

 • Conèixer els mecanismes i procediments que s’han de seguir en la configuració d’una càmera de cinema digital per rodar un pla.
 • Identificar les funcions i obligacions que tenen els diferents membres de l’equip de càmera tant a rodatge com a les fases de preproducció.
 • Ser capaç d’identificar les diferents eines de què disposa l’equip de càmera per poder iniciar la gravació d’una escena.
 • Desenvolupar els criteris estètics que permetin una execució correcta de la posada en escena i la dinàmica de càmera establerta pel director i pel director de fotografia.
 • Saber resoldre els inconvenients i problemes tècnics bàsics que es poden donar al voltant de l’ús de la càmera al set de rodatge.

Blocs temàtics

L’equip humà. Rols i funcions del departament de càmera. Protocols a set. Eines de treball bàsiques.

Configuracions de càmera. El cos de càmera. Operativitat i menús de navegació. Connexions i cablejat. Configuració per al rodatge a plató. Configuració càmera en mà i rodatge en exteriors.

Accessoris. Porta filtres (matte box). Filtres. Trípodes i capçals. Alimentació. Comandament de focus.

Flux de treball Arri Alexa. Introducció a la família de càmeres Arri. Imatge Raw i imatge logarítmica. Arri look management. Revelat Raw i senyal processat. Formats i resolucions. Suports de gravació.

Càmera i exposició. Tècniques d’exposició i sistemes de monitorització en càmera per a cinema digital. Interacció càmera i il·luminació. ISO, ND i Rang dinàmic.

Càmera i posada en escena. Moviments i dinàmica de càmera. Rodatge a exteriors. Rodatge a interiors.

Òptiques. Paràmetres d’un objectiu. Classificació dels objectius. Llenguatge expressiu de l’òptica. Profunditat de focus. Profunditat de camp. Tipus de muntures.

Test i revisions de càmera.

Pràctica. Configuració i preparació del material de rodatge. Rodatge d’escena a plató. Rodatge d’escena a exteriors. Rodatge multicàmera. Test, cheking i elecció de material.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, classes expositives, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada. L’assignatura està formada per uns exercicis pràctics individuals i grupals que serviran per establir la nota final de l’assignatura. D’aquesta manera l’assistència és obligatòria. La nota de les diferents pràctiques faran mitjana entre elles.

Reavaluació. La recuperació  podrà ser  un treball curt de recerca al voltant de les característiques de la càmera Arri Alexa clàssic en relació a alguna altra càmera de cinema digital de característiques semblants o  un examen teòric tipus test.

Avaluació única. No es preveu la possibilitat de l’avaluació única, ja que és imprescindible la realització de la part pràctica per assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura.

Fonts d'informació bàsica

BROWN, B. Cinematografía teoría y práctica, Barcelona, (Omega, 2008).

STUMP, D. Fundamentals, tools, techniques and workflows. (Focal Press 2014)

HART, D.C. El ayudante de cámara (IORTV,1996)

MERCADO, G. La visión del cineasta (Anaya Multimedia, Focal Press  2011)

Popupcontent

Acceptar