FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Taller de producció (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Taller de producció
Codi: 212011
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics.
 • Conèixer les darreres tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

Que l’estudiant sigui capaç d’aplicar les eines apreses en els seus TFG i projectes futurs pel que fa a:

 • Desglossar un guió
 • Fer un pla de rodatge
 • Plantejar un calendari de producció
 • Fer el pressupost
 • Abordar les necessitats de rodatge

Blocs temàtics

L’equip de producció i les diferents funcions dels equips. La lectura del guió des del procés de desglossament. El paper del temps en el projecte a través del calendari i el pla de rodatge. El pressupost. Les necessitats del rodatge.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, classes expositives, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació contínua. Exercicis fets a classe i en els quals es duen a la pràctica els conceptes treballats: 50%. Lliurament d’un treball amb tots els apartats treballats en relació a un curtmetratge: 50%.

Reavaluació i avaluació única. Lliurament d’un treball amb tots els apartats treballats en relació a un curtmetratge: 50%.

Fonts d'informació bàsica

Recursos de la web de Barcelona Film Commission:

https://www.bcncatfilmcommission.com/ca/directori-empreses

Popupcontent

Acceptar