FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Tecnologies de la informació avançades (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Tecnologies de la informació avançades
Codi: 365753
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Objectius

 • Tenir capacitat per captar imatges i sons de màxima qualitat.
 • Conèixer la forma en què es generen i codifiquen els senyals d’àudio i de vídeo.
 • Conèixer els paràmetres de qualitat dels senyals d’àudio i vídeo per poder escollir els equipaments més adequats per a cada producció.
 • Conèixer les eines de producció, postproducció i distribució d’àudio i vídeo.
 • Conèixer tècniques avançades de producció: escenografia virtual, produccions 3D, imatges de síntesi, etc.

Blocs temàtics

Informàtica aplicada. Estructura bàsica d’un ordinador. Televisió sobre ADSL. APIS: DVB-MHP, Open TV, Media Highway, MHEG, DACIV, OCAP, ACAP. DVB-T2, DVB-I. Model OSI i arquitectures CDN. Protocols de transport: UDP, TCP, RTP, IP. Streaming de vídeo en xarxes informàtiques. Difusió de vídeo en xarxes informàtiques. Advanced Streaming Format. Informació de servei. Mètodes d’accés condicional. CMAF, DASH, HLS, ABR.

Sistemes d’emmagatzematge. Gravació sobre disc dur magnètic. Sistemes òptics. Sistemes d’emmagatzematge en estat sòlid. Estructures i configuracions RAID.

Sistemes de visualització. Paràmetres de qualitat. TC convencional amb TRC. LCD, TFT. DPL. LCOS. D-ILA. SXRD. SED. OLED. Projectors. Sistemes en 3D.

Àudio multicanal (NGA). Introducció a la psicoacústica. Estàndards de codificació d’àudio. Interfícies digitals d’àudio. Tècniques de compressió d’àudio. MPEG-2. MPEG-H. Ambisonics. Dolby ATMOS.

Worflow. Dailies, ASC-CDL. DeBayer a 16 bits log o Open EXR. Interpositiu. ACCES-ADX. Gestió de les metadades, XML, Mezzanine. Creació de DCP. Calibratge de monitors.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, exercicis pràctics.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada. Dos exàmens, cada un dels quals representa un 50% de la nota.

Reavaluació. Dos exàmens, cada un dels quals representa un 50% de la nota.

Avaluació única. Dos exàmens, cada un dels quals representa un 50% de la nota.

Fonts d'informació bàsica

HAIDANT, L. Du son surround. Dunod.

TSUJIMURA, T. OLED Display: Fundamentals Applications.

MERTENS, R. The OLED Handbook.

SIMPSON, W. Video Over IP. Focal Press

Guidelines

Home Page

https://developer.dolby.com/technology/dolby-atmos/overview/

https://www.fraunhofer.de/en.html

https://www.digitalprojection.com/emea/more-about-digital-projection/

Popupcontent

Acceptar