FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Taller de producció (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Taller de producció
Codi: 366988
Crèdits: 6
Activitats presencials: 50 hores
Treball dirigit : 50 hores
Treball autònom : 50 hores

Resultats d’aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques i mecanismes de la producció d’obres audiovisuals per a la presa de decisions durant els processos d’ideació, desenvolupament i explotació. 
 2. Conèixer i ser capaç d’aplicar els requisits perquè un rodatge sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient.  
 3. Comportar-se d’acord amb els principis ètics de la professió, no donant cabuda a discriminacions ideològiques que portin a l’ofensa o menyspreu de persones.  
 4. Demostrar capacitat creativa i emprenedora, per formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements i actituds.  
 5. Treballar de manera autònoma, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions. 

Blocs temàtics

1. Producció I: Creativitat

  • La idea 
  • Tècniques de creativitat 
  • Imaginar sense filtres 
  • Venda de la idea 
  • Pitch 

2. Producció II: disseny i preparació

  • Cuidar la idea 
  • Treball en equip 
  • El pla 
  • Rols 
  • Calendari 
  • Pressupost 
  • Necessitats 
  • Seguretat laboral 
  • Horaris 
  • Comunicació 
  • Tràmits oficials 

3. Producció III: execució

  • Rodatge

4. Producció IV: culminació 

  • Postproducció 
  • Tancament 
  • Presentació 
  • Anàlisi 
  • Crítica i autocrítica 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

 1. Classes teòriques presencials 
 2. Classes teoricopràctiques presencials 
 3. Treball tutelat 
 4. Treball autònom 

 

Metodologies docents: 

 1. Classes magistrals: exposició del contingut de l’assignatura per part del professor. 
 2. Exercicis pràctics: formulació, anàlisi, resolució o debat d’un problema relacionat amb la temàtica de l’assignatura, que té com a objectiu l’aprenentatge mitjançant la pràctica de coneixements o habilitats programats.  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Treballs realitzats per l’estudiant 

Popupcontent

Acceptar