FORMACIÓ / MÀSTERS
FORMACIÓ / MÀSTERS

Màster Superior d'Especialitat

Més informació

Màster Superior d'Especialitat

Presentació Competències A qui es dirigeix Accés, preinscripció i matrícula curs 2022-2023 Beques Calendari Pla d'estudis Especialitats Pràctiques col·lectives Treball de Fi de Màster Professorat Metodologia i sistema d’avaluació Recursos i instal·lacions Més informació
Dades bàsiques
Titulació: Màster Propi Superior d'Especialitat
Modalitat: Presencial
Idioma: Català, castellà, anglès
Crèdits: 90
Places per especialitat: 12-14
Especialitats: Direcció, Direcció d’Art, Direcció de Fotografia, Guió, Muntatge, Producció, So.
Inici del curs: Setembre de 2024
Coordinadors del Màster: Jaume Macià / Dalal Battikh
Preu: 11.950€

Presentació

El Màster Superior d’Especialitat de l’ESCAC, de 90 crèdits i dos cursos de durada, té com a objectiu formar els professionals que, des de les diferents branques del sector, s’encarreguen de la creació de continguts audiovisuals: cinema de ficció, sèries televisives, etc.

La revolució digital, la multiplicació del nombre de pantalles i la irrupció de les plataformes televisives, són alguns dels factors que expliquen la demanda creixent de productes audiovisuals i la necessitat que té la indústria de professionals ben formats que siguin capaços de realitzar-los amb creativitat, coneixement dels mecanismes narratius i un domini imprescindible de la tècnica.

El Màster Superior d’Especialitat ofereix a l’estudiant especialitzar-se en una de les set disciplines cinematogràfiques que s’imparteixen a l’escola: Direcció, Direcció d’Art, Direcció de fotografia, Guió, Muntatge, Producció i So. Dels 90 crèdits de la titulació, 48 es dediquen a proporcionar als estudiants una formació exhaustiva i altament especialitzada en la professió escollida, per tal que es puguin incorporar al mercat laboral com a caps d’equip en finalitzar els seus estudis. Una àmplia plantilla de professorat, formada per professionals en actiu de totes les branques del sector, i uns equipaments i instal·lacions privilegiats (més de 30.000 m2 dedicats a l’ensenyament dels oficis audiovisuals) fan possible que els estudiants rebin una formació totalment actualitzada i ajustada a les característiques presents de la indústria audiovisual.

Un element clau i diferenciador del Màster Superior d’Especialitat és la interacció entre els estudiants de diverses especialitats. Els alumnes de totes les branques col·laboren en les dues assignatures comunes, que suposen 42 crèdits: Pràctiques col·lectives (12 crèdits) i Treball Final de Màster (30 crèdits). Treballant-hi de manera conjunta i cadascú des de la seva especialitat, els alumnes formen equips per tal de dur a terme, des de la idea inicial fins a l’explotació final, diversos productes audiovisuals.

El Màster Superior d’Especialitat completa la formació bàsica, de tres anys comuns per a tot l’alumnat, rebuda al Grau Oficial en Cinematografia de l’ESCAC.

Competències

Competències generals

 

En finalitzar els estudis, l’estudiant ha de ser capaç de:

 • Treballar en equip per col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú en col·lectius interdisciplinaris i/o interculturals.
 • Liderar equips de treball en entorns creatius.
 • Dissenyar un procés autoavaluador del treball desenvolupat, tant a nivell personal com del conjunt de l’equip.
 • Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu camp.
 • Seguir amb el seu aprenentatge de manera autònoma per tal de poder-se adaptar als canvis en el sector audiovisual, en especial pel que fa als avenços tecnològics.
 • Resoldre aspectes creatius i tècnics en qualsevol fase de la creació d’una obra audiovisual, des de la preproducció fins a la postproducció i distribució.
 • Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sostenen a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees.

Competències específiques

Es poden consultar les competències específiques així com les sortides professionals de les diferents disciplines a la pàgina de cada una de les especialitats. (veure apartat Especialitats)

A qui es dirigeix

Graduats universitaris en Cinematografia (ESCAC-UB), títol propi de Postgrau o Màster d’ESCAC.

Graduats en Comunicació Audiovisual, Belles Arts i altres Màsters o titulacions relaciones amb l’audiovisual.

Professionals del sector amb experiència demostrable.

Accés, preinscripció i matrícula curs 2022-2023

Graduats universitaris en Cinematografia (ESCAC-UB)

La preinscripció es realitzarà en dues fases:

 • Preinscripció: del 22 al 29 de maig. El 22 de maig rebràs per correu electrònic l’accés a un formulari online en el qual hauràs d’indicar les teves preferències d’especialitat (primera i, si escau, segona opció) i indicar si sol·licites o no beca.
 • Presentació documentació: del 12 al 28 de juny. El 12 de juny rebràs un correu electrònic amb l’accés a un formulari online en el qual hauràs de compartir el teu portfoli i, en cas que sol·licitis beca, la documentació econòmica corresponent.

Documentació necessària per fer la preinscripció:

 • Sol·licitud de preinscripció.
 • Portfoli: selecció de documents o creacions que defineixen el candidat/a.
 • Documentació econòmica en cas de sol·licitar beca (consultar bases específiques de beques per a MSE)

Graduats en Comunicació Audiovisual, Belles Arts i altres Màsters o titulacions relacionades amb l’audiovisual així com professionals del sector amb experiència demostrable:

Els candidats han d’emplenar el formulari de preinscripció que els facilitarà l’equip d’admissió.

Correu electrònic de contacte: info@escac.es

Documentació necessària per fer la preinscripció:

 • Sol·licitud de preinscripció.
 • Portfoli: selecció de documents o creacions que defineixen el candidat/a.
 • Expedient acadèmic

Documentació econòmica en cas de sol·licitar beca (consulteu bases específiques de les beques per a MSE)

 • Criteris de selecció per a l’accés al Màster
 • Expedient acadèmic: 2 punts.
 • Portfoli: 2 punts.
 • Entrevista personal: 2 punts.

 

Nombre de places

De 12 a 14 estudiants per especialitat. El centre es reserva el dret de no posar en marxa una especialitat en el cas que no hi hagi la demanda suficient.

 

Resolució

26 de juliol del 2024.

 

Matrícula

Calendari de matrícula: del 2 al 10 de setembre de 2024.

Beques

Es preveu que entre un 10% i un 15% dels estudiants del Màster puguin cursar els estudis havent obtingut una beca interna que cobreixi fins al 60% del cost de la matrícula.

La sol·licitud de la beca es durà a terme al mateix moment que la preinscripció a les especialitats.

Els factors que determinaran l’obtenció de les beques seran la situació econòmica, el portfoli, l’entrevista personal i l’expedient acadèmic.

Bases específicas becas MSE 24-25

Calendari

Primer curs

Docència: del 12 de setembre de 2024 a l’11 de juliol de 2025

Calendari de vacances i festius

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025.
Vacances de Setmana Santa: del 14 al 21 d’abril de 2025.
Festius: 11 de setembre, 1 de novembre, 6 de desembre, 1 i 2 de maig, 23 i 24 de juny.

 

Pla d'estudis

Podeu consultar el pla d’estudis específic a la pàgina de les diferents especialitats.

Pràctiques col·lectives

L’assignatura Pràctiques col·lectives té com a objectius potenciar el treball en equip i consolidar l’aprenentatge de les tècniques pròpies de cada especialitat a través de la participació en pràctiques conjuntes.

L’alumnat es divideix en 12-14 grups, formats per un estudiant de cada especialitat. Cada grup du a terme, al llarg del curs i sota la supervisió del professorat de l’assignatura, dues pràctiques de narració audiovisual. El rodatge de la primera pràctica té lloc als mesos de gener i febrer, mentre que el de la segona es realitza els mesos de juny i juliol.

Treball de Fi de Màster

L’assignatura Treball de Fi de Màster té com a objectiu que els estudiants puguin desenvolupar la seva creativitat posant en pràctica els coneixements i habilitats propis de la seva especialitat.

Com a norma general, el TFM és una obra audiovisual realitzada de forma col·lectiva. En el cas dels estudiants de les especialitats de guió i muntatge, el TFM pot ser un treball individual.

L’alumnat es divideix en 12-14 grups, formats per un estudiant de cada especialitat. Cada grup desenvolupa i produeix una obra audiovisual, generalment un curtmetratge, amb un equipament, una dotació econòmica i un calendari determinats pel centre.

De manera periòdica, els estudiants realitzen presentacions públiques dels projectes. Aquests pitchings son un element fonamental en el desenvolupament i avaluació de les propostes.

Professorat

La plantilla de professorat del Màster està formada en la seva totalitat per professionals en actiu que dediquen una part del seu temps a la docència.

Es pot consultar el professorat de les diferents disciplines a la pàgina de cada una de les especialitats. (veure apartat Especialitats)

Metodologia i sistema d’avaluació

Organització i metodologia docent

A primer curs, l’ensenyament és presencial i la modalitat de dedicació a l’estudi és a temps complet. La docència es du a terme al llarg d’unes quaranta setmanes i la dedicació setmanal suposa al voltant de vint hores de presencialitat dels estudiants.  

El sistema d’aprenentatge de l’escola és el learnig by doing. Els estudiants aprenen l’ofici a través de la pràctica continuada en escenaris i amb instruments que simulen la realització de productes audiovisuals de característiques totalment professionals. En aquest sentit, és fonamental la interacció entre els estudiants de diferents departaments que es dona a les assignatures Pràctiques col·lectives i TFM.  

 

Sistema d’avaluació 

Com a norma general, l’avaluació és continuada i dins del període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i del calendari marc aprovat pel centre. L’avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades al pla docent, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament i qye constitueixen indicadors significatius i periòdics per a l’alumnat i el professorat sobre l’evolució i el progrés en l’assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors que son objecte d’aprenentatge en l’assignatura.  

Recursos i instal·lacions

L’escola disposa dels espais i equipaments necessaris per dur a terme un ensenyament totalment professionalitzador i adequat a les necessitats de formació actuals del sector audiovisual.

1 Laboratori d’imatge:

 •  Sala de correcció de color en projecció amb calibratge per a estàndard DCI-P3 (Barco DP 2k-8s) i workstation HP Z8 a 40Gb/s, sobre la base de DaVinci Resolve Studio.
 • Sala de conformat i masterizació, permetent cobrir tots els processos de tractament de la imatge, des de rodatge fins al tiratge de còpia final en DCP.

1 Sala de correcció de color amb calibratge per a estàndard Rec709, monitor Eizo 2K i workstation MacPro, sobre la base de DaVinci Resolve Studio, per a la correcció de color de projectes/pràctiques més enllà de les hores lectives.

Laboratori de fotografia analògica amb més de 10 ampliadores

3 Sales d’edició de so Protools Ultimate

 •  Sala de so 5.1 Nearfield amb Pro Tools Ultimate i connexió a locutori. Controladora C|24 i altaveus Genelec 8330 A (x3) 8320 A (x2) 7350 A (x1).
 • Sala de muntatge de so 2.0 Nearfiledcon Pro Tools Ultimate i connexió a locutori. Controladora Command 8 i altaveus Dynaudio BM5A MkII (x2)
 • Sala de muntatge de so 5.1 amb Pro Tools Ultimate. Controladora D Command i altaveus Genelec 1032 A (x3), 1031 A (x2) i 1094 A (x1). També hi ha una petita escorta stereo nearfiled amb altaveus Genelec 1029 A (x2). El projector de la sala és un BenQ MX631ST.

1 Sala de Mescles 7.1 amb Pro Tools Ultimate. Controladora D Control i altaveus Dynaudio Air Sèries BD/02 (x6), Dynaudio Air Sèries UL6500 (x3) i Dynaudio Air Sèrie LFE (x2). El projector de la sala és un Optoma de 4k.

1 Locutori d’enregistrament insonoritzat connectat a PT1 i PT2.

Equipament per a l’enregistrament d’imatge:

 •  Diverses càmeres per al rodatge en 35mm i 16mm (Arri LT, Arri III, Arri 435ES, Arri BL4, Arri SR3 Advanced, SR2, SR)
 • Diverses càmeres d’enregistrament de cinema digital (2 Alexa SXT, 4 Alexa Classic, 1 Alex Mini, diverses Cànon C300 MKII, Cànon C100 MKII, Sony FS5, Blackmagic Pocket 4K.
 • Diversos jocs d’òptiques fixes i variables (Zeiss Superspeed 1.4 MKI, Zeiss Superspeed 1.3 MKII, Zeiss Standard 2.1, Atles Orion Anamorphic, Kowa Cinema Prominar, Cooke Speed Pancro S2 TLS, Schneider Xenar, Schneider Xenon, Sigma Prevalgui.
 • Tot tipus d’accessoris per a completar els equips de càmera.
 • Travelling Western Dolly, Easy Rig, Steady Bag, Grua de càmera Tulip 5m

Equipament per a l’enregistrament de so:

 •  Diverses gravadores Sound Devices (664, 788, MixPre6) i Zoom F8
 • Ampli catàleg de microfonia per a cobrir tot tipus de captació sonora de rodatge: Sennheiser (416, Mkh60, Mkh70, G3 amb càpsules Sennheiser MKE2 EW Golg) Sony UWP-D amb dau per a càrrega i càpsules Sanken Cos11), Pack de micorfonia Zaxcom, etc

2 Aules de Muntatge completament equipades, amb més de 40 ordinadors amb llicències dels softwares professionals més utilitzats per a l’edició d’imatge (Avid, Premiere, Da Vinci Resolve)

4 Boxs de Muntatge completament equipats per a edició de projectes/pràctiques més enllà de les hores lectives.

2 Aules de Postproducció digital d’imatge, amb més de 40 ordinadors equipats amb les principals eines de VFX (Autodesk Maya, Arnold, Nuke, ZBrush, Houdini, Substance Designer/Painter, Mocha, Adobe Creative Suite, etc)

2 Aules de Producció equipades amb més de 40 ordinadors amb els softwares de gestió Movie Magic Scheduling i EP Budgeting.

4 platós amb un total de més de 800 m²

També et pot interessar

Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals

Máster Oficial en estudios fílmicos: investigación sobre la cultura audiovisual contemporánea y la historia y evolución de las imágenes en movimiento.

Estudios fílmicos  

Grau Oficial en Cinematografia

El Grau en Cinematografia, de 4 anys, és l'únic títol oficial en cinema i mitjans audiovisuals, pràctic i transversal en totes les especialitats.

Generalista  

VFX Supervisor

Curs profesionalizador per a entrar en la indústria dels efectes visuals de producció digital.

Escuelas técnicas  
Popupcontent

Acceptar