Màster Universitari
en Estudis de Cinema
i Cultures Visuals

Investiga sobre la cultura audiovisual contemporània i la història i evolució de les imatges en moviment.

Presentació

El Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals per la Universitat de Barcelona és un Màster Oficial de vocació internacional que té com a objectiu fonamental la investigació i la reflexió al voltant de la cultura audiovisual contemporània i de la història i evolució de les imatges en moviment.

L’àmbit d’acció del Màster és tant el cinema -en les seves més diverses accepcions (ficció, documental, experimental, cinema d’autor, cinema popular…), des de diferents perspectives (històrica, estètica i industrial però també des de l’àrea dels estudis culturals, els estudis de gènere o els estudis sobre la recepció), i atenent les innovacions en l’esmentat àmbit (realitat virtual, realitat augmentada, cinema 360, cinema XR, etc.)-com el canviant univers “multipantalla” en què es troba immersa la societat contemporània: sèries de televisió, videojocs, continguts interactius o creats específicament per a internet, cinema expandit, videoart, etc.

El seu enfocament transversal, el seu especial èmfasi en la intersecció entre l’audiovisual i els estudis culturals, és una de les principals novetats que aporta a l’oferta d’estudis de formació a Catalunya.

El Màster, que durarà dos cursos acadèmics, s’impartirà en la seva majoria en anglès, per la qual cosa un dels seus principals objectius és cobrir un buit en el mercat d’estudis predoctorals a Espanya, perquè es tracta d’una titulació oficial dedicada a la recerca i reflexió sobre el cinema i la cultura audiovisual contemporània destinada no sols a un públic d’àmbit internacional sinó també a graduats de les universitats catalanes o espanyoles que desitgin cursar un Màster en anglès que els faciliti, posteriorment, escriure una tesi doctoral també en aquest idioma.

Dades bàsiques
Titulació: Oficial - Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Àmbit: Cinema i Audiovisuals
Crèdits: 120 ECTS
Modalitat: Presencial
Idioma: Anglès (idioma principal), castellà
Nombre de places: 25
Durada: Dos cursos acadèmics
Inici del curs: Setembre 2021
Inici inscripcions: Març 2021
Directors del Màster: María Adell, Sergi Sánchez
Coordinador del Màster: Jaume Macià
Objectius i competències

L’objectiu del Màster Oficial en Estudis de Cinema i Cultures Visuals és dotar d’una formació més concreta i, alhora, més transversal als nombrosos graduats en Cinematografia, Comunicació Audiovisual o graus similars (de Belles arts a Humanitats) que vulguin convertir-se en investigadors, docents, crítics de cinema i d’altres formats de creació audiovisual, a més de programadors de festivals o generadors de continguts d’institucions culturals i expositives.

Competències bàsiques i generals

 • Capacitat de treballar autònomament, i de dur a terme un projecte de recerca rigorós, utilitzant la metodologia i les fonts adequades.
 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a treballs realitzats en grup, dins i fora de l’aula, en l’àmbit del cinema i les cultures visuals.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Dominar l’anglès oral i escrit per al seu ús en assajos, treballs de recerca i peces audiovisuals.

Competències específiques

 • Capacitat d’integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic i de les cultures visuals.
 • Elaborar i transmetre un discurs propi sobre la base d’una recerca sobre textos teòrics i audiovisuals d’un tema, autor o tendència.
 • Desenvolupar un coneixement especialitzat en l’àrea de les humanitats i els estudis culturals per al seu ús en l’anàlisi i interpretació dels fenòmens de la cultura de pantalles.
 • Identificar els paràmetres bàsics de l’anàlisi iconogràfica i narrativa de les peces audiovisuals per a analitzar, des d’un punt de vista personal, crític i creatiu, el discurs que generen.
 • Tenir un coneixement especialitzat de la història i evolució del cinema i els mitjans audiovisuals per a contextualitzar d’una forma adequada els coneixements adquirits.
 • Dissenyar i executar projectes en funció dels diferents llenguatges de l’audiovisual contemporani.
 • Demostrar capacitat creativa en la gestió d’informació i elaboració de projectes.

Sortides professionals

El Màster està orientat a la recerca en els àmbits del cinema i l’audiovisual. Els estudiants poden convertir-se en investigadors, docents, crítics de cinema i altres formats de creació audiovisual, així com en programadors de festivals o generadors de continguts d’institucions culturals o expositives.

A qui es dirigeix

Graduats en Cinema, Comunicació Audiovisual, Humanitats, Belles arts, Disseny o similars, interessats a investigar i generar espais de reflexió i creació relacionats amb els diversos formats i productes del canviant univers audiovisual contemporani: no sols cinema, televisió i videojocs sinó també contingut en línia, ficcions transmèdia, videoart o cinema expandit, entre altres.

Accés, preinscripció i matrícula

Requisits generals

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé a la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de caràcter oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ o el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Graus en Cinematografia, Comunicació Audiovisual, Mitjans Audiovisuals, Belles Arts, Història de l’Art i similars.
 • Nivell B1 d’anglès.

Preinscripció

Calendari de preinscripció:

 • Primer període: del 25 de març al 18 de juny de 2021
 • Resolució: 28 de juny
 • Segon període (extraordinari, en funció de les places disponibles): del 19 de juny al 23 de juliol de 2021
 • Resolució: 15 de setembre

Documentació necessària per fer la preinscripció:

 • Sol·licitud de preinscripció (document descarregable al final de la secció)
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d’admissió, per a realitzar la matrícula caldrà que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per la via diplomàtica (http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm)
 • Certificat de Nivell B1 d’anglès. A aquells candidats que no puguin acreditar en el moment de la sol·licitud d’ingrés un certificat B1, se’ls podria dur a terme una prova de nivell.
 • Portfoli: selecció de documents o creacions que defineixin al/la candidat/a. Poden ser peces audiovisuals però també articles acadèmics, crítiques de cinema, videoassajos i altres.
 • Currículum acadèmic
 • Carta de presentació
 • Proposta de la investigació o projecte que es vulgui desenvolupar com a TFM: es valorarà especialment l’originalitat i solidesa de la proposta, així com la demostració de la capacitat investigadora del candidat/a i el seu coneixement de la metodologia acadèmica.
 • Cartes de recomanació (opcional).

Com aplicar:

Els candidats hauran d’emplenar la fitxa de preinscripció que trobaran a continuació i enviar-la a mastersypostgrados@escac.es.  És imprescindible incorporar la documentació requerida per a l’admissió així com facilitar un correu electrònic i un telèfon per a poder contactar-los.

Criteris de selecció

 • Portfoli 30%
 • Currículum acadèmic. 25%
 • Carta de presentació. 15%
 • Proposta de la investigació o projecte que es vulgui desenvolupar com a TFM. 30%

Procediment de resolució

Un tribunal format per responsables i docents del Màster puntuaran cada un dels documents per tal d’arribar a una valoració final de cada candidat que determinarà el seu accés. Hi ha la possibilitat de dur a terme una entrevista personal  a cada un dels candidats abans de confirmar la seva selecció.

Previsió de matrícula

Calendari de matrícula: del 8 al 10 de setembre de 2021.

Beques

Es poden consultar les beques i els ajuts per a estudiants de màster universitari per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o ajut:

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_master.html

Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena: per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc. Tota aquesta informació és accessible des del portal de beques de Mon UB.

Calendari i horaris

Horaris de classe

De dilluns a dijous, de 16:00 a 20:30.

Calendari de docència i avaluació

 • Primer Semestre
  • Docència: del 4 d’octubre al 10 de febrer.
  • Avaluació: del 14 de febrer al 3 de març.
 • Segon Semestre
  • Docència: del 7 de març al 23 de juny.
  • Avaluació: del 27 de juny al 14 de juliol.

Calendari de vacances i festius

Festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6-7-8 de desembre, 6 de juny, 24 de juny.

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener.

Vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril.

Pla d'estudis

Denominació dels estudis: Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals

Títol en superar els estudis de Màster: Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals per la Universitat de Barcelona

Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS: Dos cursos acadèmics i 120 crèdits ECTS

El Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals consta de 120 crèdits i es desenvolupa al llarg de dos cursos acadèmics. Les assignatures obligatòries suposen 78 crèdits; les optatives, 24, i el Treball de Final de Màster, 18.

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster és un treball acadèmic, en format escrit i/o audiovisual, que desenvolupa les competències adquirides durant el Màster. L’estudiant hi aplicarà les competències adquirides durant el Màster per tal de combinar les idees aportades pels autors i els films treballats amb un discurs propi, creatiu i original.

Els treballs es podran presentar en dues modalitats diferents:

 • Treball escrit sobre una de les matèries del programa, en el qual s’apliquin mètodes d’investigació adequats per desenvolupar un discurs personal a partir de lectures i visionats concrets.
 • Peça audiovisual que desenvolupi qualsevol matèria del programa, acompanyada d’una memòria que apliqui mètodes d’investigació adequats per explicar la gènesi del projecte i el coneixement après durant el procés.

Normativa reguladora dels Treballs de Fi de Màster de l’ESCAC

D’acord amb el RD 1393/2007 i el RD 861/2010, un màster universitari ha de finalitzar amb l’elaboració i la defensa pública d’un Treball de Fi de Màster (TFM). Aquest treball té la finalitat d’acreditar que l’alumne ha integrat els coneixements apresos i ha adquirit les competències generals i específiques del màster.

Objecte

El TFM és un projecte d’investigació, un estudi o una memòria que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest exercici comporta que els estudiants apliquin els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirits al llarg del màster.

Organització

La comissió coordinadora del màster (CCM) és l’òrgan competent per decidir tot el referent al TFM. El coordinador de màster serà el coordinador de l’assignatura TFM i el responsable d’elaborar el seu pla docent. El TFM ha de dur-se a terme sota l’orientació i supervisió d’un tutor.

Matriculació

Els períodes de matriculació del TFM són els ordinaris que estableix el centre per a totes les assignatures del màster. El TFM matriculat que no es presenti al final del semestre que correspongui es qualificarà com a no presentat i l’estudiant haurà de tornar-lo a matricular en els termes que estableix la normativa vigent.

Responsabilitat i encàrrec docent

El coordinador del màster traslladarà al departament responsable l’encàrrec docent per poder disposar de tutors de TFM suficients, en funció del nombre d’estudiants matriculats.

Assignació o elecció de temes i tutors

La CCM fixarà el procediment d’assignació o elecció de tutor i tema del TFM per part de l’alumnat, així com el procediment per a la presentació i aprovació de les propostes de TFM. Cada alumne farà una sol·licitud de tutor i tema per al seu TFM. La CCM és la responsable de l’aprovació dels temes i de l’assignació final dels tutors. Una vegada aprovada la sol·licitud, l’estudiant presentarà la seva proposta de TFM, que haurà de contenir, com a mínim, la identificació de l’estudiant que la presenta, el títol, el nom i el vist i plau del tutor, els objectius de treball i un breu pla de treball.

Direcció

El tutor és el responsable de l’orientació i la supervisió del TFM. La designació com a tutor comportarà inicialment l’encàrrec d’ajudar l’estudiant a definir la proposta de TFM que haurà d’aprovar la CCM. Posteriorment, l’orientació i supervisió del tutor anirà dirigida a:

 • La delimitació del tema i la definició dels objectius
 • La confecció del pla de treball
 • L’orientació documental i metodològica
 • El seguiment del desenvolupament del treball
 • L’obtenció de conclusions
 • La facilitació de pautes per a la defensa
 • La valoració del procés desenvolupat i dels resultats obtinguts

Avaluació

Correspon a la CCM:

 • Determinar el calendari i el procediment d’entrega dels TFM
 • Determinar les condicions de la defensa, que haurà de ser pública i oral
 • Nomenar les comissions que hauran d’avaluar els TFM, que estaran formades per tres docents, un dels quals pot ser el que ha actuat com a tutor.

El sistema d’avaluació haurà de ser aprovat com a part del pla docent de l’assignatura. Abans de la defensa pública, el tutor de cada TFM haurà d’enviar al president del tribunal un breu informe valoratiu del TFM en el qual es faci constar expressament la seva autorització per a la defensa pública.

Metodologia i sistema d'avaluació

Organització i metodologia docent

L’ensenyament és presencial i la modalitat de dedicació a l’estudi és a temps complet.

L’horari és de dilluns a dijous de 16:00 a 20:30.

El nombre d’estudiants és de 25.

La docència s’imparteix en aules teòriques equipades amb sistemes de projecció audiovisual.

Per als TFM que siguin peces audiovisuals, l’escola disposa d’aules d’ordinadors i espais i material per a la seva realització.

Les classes són en general teòriques, i les metodologies docents són les classes magistrals, les classes expositives, el debat dirigit, el treball en grup i el seminari. Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben en els plans docents.

Sistema d’avaluació

Tal i com recull la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (Consell de Govern, 8 de maig de 2012), com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i del calendari marc aprovat pel centre.  L’avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el pla docent, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge i que constitueixen indicadors significatius i periòdics per a l’alumnat i el professorat sobre l’evolució i el progrés en l’assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors  que són objecte d’aprenentatge en l’assignatura.

L’avaluació única és un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada. Perquè un estudiant s’hi pugui acollir, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts pel centre. L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l’assignatura.

Després de la publicació de les qualificacions, els centres obren un període de reavaluació, que consisteix a valorar el grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura -competències i objectius formatius- i s’adapta a les característiques de les competències i activitats formatives programades.

Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben als plans docents.

Sol·licita informació

Si vols rebre informació detallada del programa, així com dates, horaris, número de places i preu, omple el següent formulari. 

Anar al formulari