FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Complements de cultura audiovisual (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics  Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Complements de cultura audiovisual
Codi: 212011
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicación: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics.
 • Conèixer les darreres tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

 • Conèixer la història de la crítica cinematogràfica.
 • Ser capaç de dur a terme la praxis de la crítica cinematogràfica.
 • Conèixer les principals teories del camp dels Estudis de Gènere en relació al cinema i l’audiovisual.
 • Aprendre a analitzar el cinema i l’audiovisual com a aparells ideològics que reprodueixen ideologies de gènere, sexe i sexualitat.
 • Comprendre com aquests textos audiovisuals construeixen les nostres maneres d’entendre el món, en especial en temes com la diversitat sexual i afectiva.

Blocs temàtics

Crítica cinematogràfica. Orígens, evolució i funció de la crítica. Praxis: diaris, revistes, televisió, ràdio, internet, festivals, ensenyament). La crítica i el públic. Com es forma un crític. Oscar Wilde: el crític com a artista. Cahiers du Cinema i Nouvelle Vague: nova crítica i nous cinemes. Positif, Free Cinema, Sequence, Sight and Sound i altres publicacions. Comparativa models crítics i mitjans: José Luis Guarner, Angel Fernández Santos. El cas de Irreversible: crítica i objecte polèmic. Eugenio Trías: Vértigo y pasión. Pere Gimferrer: cine i literatura. Jorge Luis Borges i el cinema. Zizek.  Crítica de cinema a la televisió. De la crítica a la direcció: Erice, Wenders, Bogdanovich, Assayas.

Film and Gender. Cultura, ideologia i gènere en els mitjans. Sexe, gènere i sexualitat: essencialisme i constructivisme. Estudis feministes, estudis de masculinitat i feminitat. Estudis gays. Estudis lèsbics. Estudis Queer. Estudis trans/intersex. Postmodernitat i postfeminismes. Crítica de color i interseccionalitat. Censura i pornografia.

 Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, classes expositives, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Crítica cinematogràfica.

Avaluació continuada. Crítica feta a classe d’un curtmetratge o episodi televisiu després del seu visionat. Crítica d’un film recent, a escollir per part de l’estudiant. Treball sobre un director o una tendència.

Reavaluació. Crítica d’un curtmetratge o episodi televisiu després del seu visionat. Crítica d’un film recent, a escollir per part de l’estudiant. Treball sobre un director o una tendència.

Avaluació única. Crítica d’un curtmetratge o episodi televisiu després del seu visionat. Crítica d’un film recent, a escollir per part de l’estudiant. Treball sobre un director o una tendència.

Film and Gender

Avaluació continuada. Treball final: anàlisi crítica d’un o més textos audiovisuals pactats amb el professor; aquest projecte pot ser tant un treball escrit com un videoassaig amb una memòria. (40%). Dues activitats breus sobre temes tractats a classe. Una de les activitats serà en llengua anglesa. (40%). Presentació oral sobre el treball final a la resta de la classe, amb la possibilitat de fer-ho en llengua anglesa (20%).

Reavaluació. Presentació del treball final i de les activitats breus. La presentació oral no és susceptible de ser reavaluada.

Avaluació única. Presentació del treball final, dels exercicis i d’una presentació individual (en vídeo).

Fonts d'informació bàsica

BAECQUE, A. La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos. Paidós, 2004.

BAECQUE, A. Una cinefília a contracorriente. Paidós, 2005.

BAECQUE, A. Nuevos cines, nueva crítica. Paidós, 2006.

BAZIN, A. El cine de la crueldad. Mensajero, 1977.

BAZIN, A. ¿Qué es el cine? Rialp, 1999.

CORAZINSKY, E. Borges y el cinematógrafo. Emecé, 2002.

GIMFERRER, P. Cine y literatura. Seix Barral, 1999.

ROHMER, E. El gusto por la bellesa. Paidós, 2000.

ROSENBAUM, J., MARTIN, A. Mutaciones del cine contemporáneo. Errata Naturae, 2010.

TRÍAS, E. Lo bello y lo siniestro. Ariel, 2001.

TRÍAS, E. Vértigo y pasión. Taurus, 1997.

TRUFFAUT, F. El cine según Hitchcock. Alianza, 1974.

WILDE, O. El critico como artista. Langre, 2002.

ZIZEK, S. Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio. Debate, 2006.

Popupcontent

Acceptar