FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

El discurs històric (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: El discurs històric
Codi: 365767
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics.

Objectius

 • Oferir un panorama històric de set temes clau de la història contemporània per desenvolupar l’anàlisi crítica de diversos processos i successos.
 • Proporcionar una introducció als principals debats historiogràfics.
 • Aprendre a analitzar i contextualitzar pel·lícules com a fonts històriques primàries i secundàries.
 • Oferir una panoràmica del cinema espanyol des de l’inici de la dictadura franquista fins a l’actualitat.
 • Estudiar les poètiques particulars d’autors destacats així com l’evolució i rellevància del cinema popular i de gènere en el marc de la societat espanyola.

Blocs temàtics

Primer bloc. Aproximació a la història contemporània a través d’un recorregut temàtic més que cronològic. L’interès no rau a explicar successos i processos en seqüència lineal, sinó a analitzar una sèrie d’exemples per entendre i definir diversos fenòmens clau del passat recent. Nacionalisme (El patriota, Roland Emmerich). Imperialisme (55 días en Pekín, Nicholas Ray). Orientalisme: Lawrence de Arabia, David Lean). Epidèmies (1918, Ken Harrison). Extremismes polítics (La muerte de Stalin, Armando Iannucci). Descolonització (La batalla de Argel, Gillo Pontecorvo). Genocidi (Hotel Ruanda, Terry George).

Segon bloc. El cinema espanyol de postguerra i el primer franquisme: 1939-1950. Exili i censura: el cinema de la dissidència. Indicis de modernitat: Nuevo Cine Español i Escola de Barcelona. Noves visions del cinema de la transició. Tendències del cinema espanyol contemporani I: a voltes amb el realisme i alguns noms propis. Tendències del cinema espanyol contemporani II: l’auge dels gèneres. I ara què? Panorama actual.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, classes expositives, treball en grup, treball escrit, recerca d’informació.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Primer bloc

Avaluació continuada. Participació i assistència (10%). Quatre breus ressenyes d’una pàgina a escollir entre una llista plantejada pel professorat (30%). Video-ressenya en grup d’una pel·lícula a escollir entre una llista plantejada pel professorat (30%). Examen (30%).

Reavaluació. Quatre breus ressenyes d’una pàgina a escollir entre una llista plantejada pel professorat (30%). Video-ressenya en grup d’una pel·lícula a escollir entre una llista plantejada pel professorat (30%). Examen (40%).

Avaluació única. Quatre breus ressenyes d’una pàgina a escollir entre una llista plantejada pel professorat (30%). Video-ressenya en grup d’una pel·lícula a escollir entre una llista plantejada pel professorat (30%). Examen (40%).

Segon bloc

Avaluació continuada. Dues anàlisis escrites al voltant de dos visionats obligatoris de cinema espanyol contemporani i/o d’estrena (40%). Prova escrita o assaig audiovisual amb presentació (60%).

Reavaluació. Dues anàlisis escrites al voltant de dos visionats obligatoris de cinema espanyol contemporani i/o d’estrena (40%). Prova escrita o assaig audiovisual amb presentació (60%).

Avaluació única. Dues anàlisis escrites al voltant de dos visionats obligatoris de cinema espanyol contemporani i/o d’estrena (40%). Prova escrita o assaig audiovisual amb presentació (60%).

Fonts d'informació bàsica

Primer bloc

BAYLY, C.A. The Birth of the Modern World. 1780-1914. Blackwell Publishing, 2004.

BURKE, P. Cultural Hynbridity. Polity Press, 2009.

DARWIN, J. After Tamerlane. The Rise and Fall of Global Empires. 1400-200. Bloombsbury Press, 2008.

HOBSWAWM, E. Age of Extremes: The Short Twentieth Century. 1914-1991. Abacus, 1995.

JANUÉ, M. Ed. Pensar històricament. Ètica, ensenyament i usos de la història. PUV, 2009.

MANNING, P. Navigating World History: Historians Cretae a Global Past. Palgrave Macmillan, 2003.

OSTERHAMMEL, J. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Pricenton University Press, 2014.

PAXTON, R. The Anatomy of Fascism. Alfred A. Knopf, 2004.

POMERANZ, K. The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy. Princeton University Press, 2000.

STEARNS, P. Globalization in World History. Routledge, 2010.

 

Segon bloc

BENET, V.J. El cine espanyol, una historia cultural. Paidós, 2012.

CASTRO DE PAZ, J.L. La nueva memòria, historia(s) del cine espanyol: 1939-2000. Vía Lácte, 2005.

GUBERN, R. (ed.) Historia del cine español. Cátedra, 1995.

PÉREZ PERUCHA, J. Antología crítica del cine espanyol (1906-1995). Cátedra, 1997.

Popupcontent

Acceptar