Estudis Fílmics II (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Estudis Fílmics II
Codi: 365744
Curs: Segon
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per explicar històries.
 • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tot tipus de discursos fílmics.

Objectius

 • Comprendre conceptes relacionats amb el context històric i sociocultural en què s’han desenvolupat el cinema modern i contemporani.
 • Realitzar treballs d’investigació a partir de la consulta i lectura de fonts bibliogràfiques i el visionat de material audiovisual.
 • Realitzar assajos audiovisuals que sintetitzin temes i motius apuntats a classe.
 • Comprendre conceptes relacionats amb el llenguatge audiovisual i l’anàlisi fílmica.
 • Desenvolupar la perspectiva crítica i creativa en relació a l’anàlisi de les imatges.

Blocs temàtics

 • Cinema modern.
  • El concepte de modernitat a les arts. Bases i conceptes clau de la modernitat cinematogràfica. Precedents de la modernitat I: la tradició artística en els cineastes europeus i dissidències al si del classicisme; l’apertura de nous horitzons demogràfics; el Neorealisme. Nous cinemes europeus: la  Nouvelle Vague, el Free Cinema, el nou cinema italià, el nou cinema alemany, els nous cinemes de l’est.
 • Cinema contemporani.
  • 1968, l’any que va transformar el mon. L’inici del nou Hollywood: de la crisi urbana a la crisi social. El nou Hollywood: la renovació de la indústria. Imatges de la ciutat. We can’t go home again: l’outsider. Els enfants no acompanyats: poètiques de la post-nouvelle vague. Retrats de joventut. Resposta de dones. El naixement del New Queer Cinema. Del doble a la nova carn. Del realisme a la metafísica del quotidià.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals. Classes expositives. Treball en grup. Treball escrit. Recerca d’informació.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: proves escrites (50%); treballs realitzats per l’estudiant (50%).

Reavaluació: proves escrites (50%); treballs realitzats per l’estudiant (50%).

Avaluació única: proves escrites (50%). Treballs realitzats per l’estudiant (50%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

ANDREW, J.D.: Las principales teorías cinematográficas, Gili, B-78 ANDREW, J.D.: André Bazin, Cahiers du Cinéma/L´Etoile, P-83

BAZIN, A.: ¿Qué es el cine?, Rialp, M-90

BERGALA, A. (ed.).: Roberto Rossellini. El cine revelado, Paidós Comunicación, B-00

BERGMAN, I.: Linterna mágica, Tusquets, B-88

BERGMAN, I.. Imágenes, Tusquets, B-92

BRESSON, R.: Notas sobre el cinematógrafo, Ardora Ediciones, M-97

DE BAECQUE, A. (ed), La política de los autores, Paidós, B-03

DELEUZE, G.: La imagen tiempo. Estudios sobre cine II, Paidós, B-87

DREYER, Carl Th., Reflexiones sobre mi oficio, Paidós, B-99

FONT, D.: Paisajes de la modernidad, Paidós, B-02

GODARD, J.L.: Godard por Godard, Barral, B-71

HEREDERO, C.F.-MONTERDE, J.E. (eds.): En torno al Free Cinema, Film. Valenciana, Val-01

HEREDERO, C.F.-MONTERDE, J.E. (eds.): En torno a la Nouvelle Vague. Rupturas y horizontes de la modernidad, Fest.Gijón/Film.Valencia, Val-02

KUROSAWA, Akira, Autobiografía (o algo parecido), Fundamentos, M-11

LOSILLA, C.-MONTERDE, J.E. (eds.): Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos. 1955-1975, Film. Valencia, Val-06

LOSILLA, C.-MONTERDE, J.E. (eds.): Paisajes y figuras: perplejos. El Nuevo Cine Alemán. 1962-1982, Film. Valencia, Val-07

LOSILLA, C.: La invención de la modernidad, Cátedra, B-2012

MARTIN, A.: ¿Qué es el cine moderno?, Uqbar, Val-08

MARIE, Michel: La nouvelle vague, una escuela artística, Alianza Editorial. M-12

MONTERDE, J.E.-RIAMBAU, E. (eds.): Hª Gral. del Cine IX. Europa y Asia (1945-1959), Cátedra, M-96.

MONTERDE, J.E.-RIAMBAU, E. (eds.): Hª Gral. del Cine X. Los nuevos cines, Cátedra, M-96.

ORR, John, Cinema and Modernity, Politi, 1993

PASOLINI, P.P.-ROHMER, E.: Cine de poesía contra cine de prosa, Anagrama, B-71

PEREZ PERUCHA, J. (ed.): Los años que conmovieron al mundo. Las rupturas del 68, Filmoteca

QUINTANA, Ángel, El cine italiano. 1942-1961, Paidós, B-97

SCHRADER, P.: El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer, JC Clementine, M-88

TARKOVSKY, A.: Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine, Rialp, M-91

TRUFFAUT, F.: Los films de mi vida, Mensajero, Bi-76

YÁÑEZ, Manu (ed.): La mirada americana. Cincuenta años de Film Comment, T&B Editores, M-01

ZUNZUNEGUI, Santos, Robert Bresson, Cátedra, 2001

Popupcontent

Acceptar