FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Fotografia (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Fotografia
Codi: 365749
Curs: Primer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Tenir capacitat per concebre, dissenyar i materialitzar el tractament lumínic, cromàtic i visual en general en el marc d’una obra audiovisual.

Objectius

 • Demostrar capacitat d´enteniment a l’hora de veure i parlar de la imatge fotogràfica.
 • Tenir capacitat de crítica i opinió a l’hora de parlar d´una imatge.
 • Adquirir un estil propi i personal adequat a la pròpia personalitat.
 • Aprendre i desenvolupar les capacitats necessàries per poder utilitzar càmeres fotogràfiques analògiques i digitals en l’àmbit de treball.
 • Aprendre la teoria fotogràfica bàsica.

Blocs temàtics

 • El funcionament de la càmera analògica.
 • La captura i processament de la imatge digital en RAW.
 • El revelat del negatiu en B/N.
 • El positivat del negatiu de B/N.
 • Els orígens i el naixement de la fotografia.
 • Els avenços a la fotografia del S.XIX i els processos fotogràfics antics.
 • L’evolució de la fotografia durant el S.XX i la revolució digital.
 • Grans autors a la història de la fotografia 1: segle XIX.
 • Grans autors a la història de la fotografia 2: segle XX.
 • Grans autors a la història de la fotografia 3: la fotografia en color.
 • Grans autors a la història de la fotografia 4: la fotografia catalana i espanyola.
 • La composició en fotografia.
 • Lleis i regles fonamentals.
 • La captació d’imatges mitjançant una càmera: pel·lícules i sensors.
 • Història i evolució de les diferents tipologies de càmeres.
 • El diafragma i la profunditat de camp.
 • L’obturació i la captura del moviment.
 • La sensibilitat i l’exposició a la llum.
 • Les òptiques fotogràfiques.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: prova escrita (33%); treballs realitzats per l’estudiant (66%).

Reavaluació: prova escrita (33%); treballs realitzats per l’estudiant (66%).

Avaluació única: prova escrita (33%). Treballs realitzats per l’estudiant (66%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

ADAMS, A. El negativo.

ADAMS, A. La copia.

FREEMAN,M. Guía completa de fotografía.

FROST, L. Fotografía nocturna y con poca luz.

GARRET, J. La fotografía en blanco y negro.

GARRET, J. 35mm El manual de fotografía.

HICKS, R. i SCULTS, F. Fotografía en blanco y negro.

JACOBSON, R. i altres. Manual de fotografía, fotografía e imagen digital.

LANGFORD, M. Fotografía básica.

LANGFORD, M. Manual del laboratorio fotográfico.

MELLADO, J.M. Fotografía digital de alta calidad.

RODRÍGUEZ, H. Imagen Digital. Conceptos básicos.

SONTAG, S. Sobre la fotografía.

Popupcontent

Acceptar