FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Guió I (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Guió I
Codi: 365747
Curs: Primer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.

Objectius

 • Conèixer els elements bàsics de la dramatúrgia.
 • Conèixer les estructures del relat més habituals.
 • Conèixer les aplicacions i el funcionament dels principals mecanismes dramàtics.
 • Ser capaç d’aplicar de manera creativa els coneixements en l’escriptura d’exercicis.

Blocs temàtics

 • Funcions de la dramatúrgia.
 • Gèneres literaris: lírica, drama i narrativa.
 • Els mecanismes fonamentals del drama: conflicte, protagonista, objectiu, obstacles.
 • L’estructura del relat aristotèlic: els tres actes.
  • Durada del primer acte.
  • El crescendo d’obstacles i la relació causa-efecte del segon acte.
  • Durada del tercer acte.
 • Característiques i mecanismes dels  arguments no aristotèlics: procés cap a la intimitat, procés cap a la separació, serpentejant, descriptiu.
 • Característiques i funcionament dels principals recursos dramàtics: sembrats d’informació, ironia dramàtica, misteri, sorpresa.
 • Caracterització: l’art de crear personatges.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, roda d’intervencions, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: prova escrita (40%); treballs realitzats per l’estudiant (60%).

Reavaluació: prova escrita (40%); treballs realitzats per l’estudiant (60%).

Avaluació única: prova escrita (40%). Treballs realitzats per l’estudiant (60%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

ARISTÒTIL (1998). Retòrica. Poètica. Barcelona: Edicions 62.

BENTLEY, E. La vida del drama. Barcelona: Paidós, 1981

CHION, MICHEL (1989). Cómo se escribe un guion. Madrid: Cátedra. (Ecrire un scénario. Cahiers du Cinéma, Paris, 1985).

FIELD, SYD (1995). El manual del guionista. Madrid: Plot Ediciones. (The Screenwriter’s Workbook. Bantam Dell, Nova York, 1984).

LAVANDIER, I (2001). La dramaturgia. Barcelona: Alba Editorial. (La dramaturgie. Le clown et l’enfant, Paris, 1994).

MCKEE, ROBERT (2002). El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Barcelona: Alba Editorial. (Story: Substance, Structure, Style and Principles of Screenwriting. Regan Books, Nova York, 1997).

PARENT ALTIER, DOMINIQUE (2005). Sobre el guión. Buenos Aires: La marca editora. (Approche du scénario, Nathan, Paris, 1997).

SÁNCHEZ ESCALONILLA, ANTONIO (2001). Estrategias de guion cinematográfico. Barcelona: Ariel.

SEGER, LINDA (2007). Cómo convertir un buen guion en un guion excelente. Madrid: Rialp. (Making a Good Script Great. Dodd, Mead & Company inc, Nova York, 1987).

VOGLER, CHRISTOPHER (1992). The Writer’s Journey. Studio City: Michael Wiese Productions.

VORHAUS, JOHN (2005). Cómo orquestar una comedia. Barcelona: Alba editorial. (The Comic Toolbox. Silman-James Press, Los Angeles, 1994).

Popupcontent

Acceptar