FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Guió II (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Guió II
Codi: 365762
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.

Objectius

 • Conèixer les estratègies estructurals de l’escriptura de guions d’obres audiovisuals.
 • Ser capaç de realitzar exercicis pràctics d’escriptura de guions d’obres audiovisuals.
 • Posseir tècniques de posada en escena i de reescriptura de diàlegs amb actors.

Blocs temàtics

Plantejament del procés de desenvolupament d’un curtmetratge per alumne amb premisses determinades que impliquen un esdeveniment comú a totes les històries. Especificitats del guió de curtmetratge. Punts en comú i punts divergents entre conte literari i curtmetratge. Estructures argumentals del guió de curtmetratge. Activitat. Gest versus paraula. Imatge versus so. El contrast imatge – so. Elecció del tema i l’univers comú a totes les històries. Disseny dels personatges i treball del punt de vista. Creació de l’estructura narrativa (trama interna i trama externa). Construcció dels diàlegs. Posada en escena i treball de diàlegs amb actors i actrius.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit i exercicis pràctics.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada. Exercicis d’escriptura i de posada en escena: 100%.

Reavaluació. Exercicis d’escriptura: 100%.

Avaluació única. La presencialitat és un element imprescindible per superar l’assignatura. No hi ha opció d’optar a avaluació única.

Fonts d'informació bàsica

CORBETT, DAVID (2013). El arte de crear personajes en narrativa, cine y televisión. Barcelona: Alba Editorial. (The Art of Character. Mastering the Craft of Characterization for Fiction, Film and TV)

FIELD, SYD (1994). El libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones. Madrid: Plot. (Screenplay: The Foundations of Screenwriting. Dell Publishing Company, Nova York, 1979).

MCKEE, ROBERT (2002). El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Barcelona: Alba Editorial.  (Story: Substance, Structure, Style and Principles of Screenwriting. Regan Books, Nova York, 1997).

TRUBY, JOHN (2009). Anatomía del guión. El arte de narrar en 22 pasos. Barcelona: Alba Editorial. (The Anatomy of Story. 22 Steps to Become a Master Storyteller. Faber & Faber, Nova York, 2008).

Popupcontent

Acceptar