FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Literatura i estudis culturals (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Literatura i estudis culturals
Codi: 365750
Curs: Segon
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar en un nivell que, tot i que es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Saber aplicar els coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se a través de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.

Objectius

 • Mostrar el vincle amb la realitat que tenen les històries de ficció. El relat ve sempre d’un mon, el nostre mon.
 • Fomentar la creativitat la creativitat en l’àmbit de l’escriptura a partir de lectures de diversos autors.
 • Fomentar el plaer de la lectura, en general, i donar a conèixertítols i autors clau de la literatura universal.
 • Oferir les eines per promoure un pensamentcrític i reflexiu que permeti a l’estudiant crear obres singulars i pròpies, partint d’una observació intensa del mon.
 • Oferir les eines per desenvolupar una veu pròpia que permeti a l’estudiantescriure des del jo.

Blocs temàtics

 • Introducció als arguments universals.
 • Els arguments universals: l’Arcàdia, el descontent, el misantrop, el rebel, la venjança de sang, el màrtir, el bandit just, la visita a l’avern, la vida desitjada i maleïda en una illa, l’aliat del diable, l’incest, el vell enamorat, la recerca del pare, el conflicte amorós a causa de l’origen, els germans enemistats, etc.
 • Nusos dramàtics, personatges i escenaris constants en cada argument.
 • Recepció per part de cinema dels arguments.
 • Tècniques de composició i estil de la novel·la.
 • Novel·la d’iniciació: infantesa, adolescència i ritus de passatge a la vida adulta.
 • Distopia: el futur ja no és el que era: novel·les d’anticipació i l’escriptor com a visionari.
 • Novel·la negra: del misteri europeu al hardbolied americà.
 • Periodisme Gonzo: quan l’autor viatja al centre de l’acció.
 • Representació de la violència; narrativa de la segona guerra mundial, novel·les de les dictadures llatinoamericanes, narrativa de les violències del neoliberalisme.
 • Mecanismes de l’humor: ironia i autoparodia.
 • Narratives del jo: com transformar el Jo en un personatge.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, clases expositives, treball en grup, treball escrit i recerca d’informació.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: prova escrita (25%), treballs realitzats per l’estudiant (75%).

Reavaluació: prova escrita (25%), treballs realitzats per l’estudiant (75%).

Avaluació única: prova escrita (25%), treballs realitzats per l’estudiant (75%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

BLANCH, A. El hombre imaginario. Una antropología literaria. PPC, 1995.

CALVINO, I. Por qué leer los clásicos. Siruela, 2009.

EAGLETON, T. Cómo leer literatura. Austral, 2016.

FALCÓN, R. Robinson y la isla infinita. Fondo de Cultura Económica, 2018.

FRENZEL, E. Diccionario de motivos de la literatura universal. Gredos, 1980.

FRENZEL, E. Diccionario de argumentos de la literatura universal, 1994.

GARCÍA GUAL, C. Mitos, viajes, héroes. Fondo de Cultura Económica, 2014.

LODGE, D. El arte de la ficción. Península, 2006.

LLOVET, J. Lecciones de literatura universal. Cátedra, 2012.

LLOVET, J. La literatura admirable. Pasado & presente, 2018.

MEYER, B. Héroes. Los grandes personajes del imaginario de nuestra literatura. Siruela, 2008.

PEARSON, C. Despertando los héroes interiores. Mirach, 2006.

OVEJERO, J. La ética de la crueldad. Anagrama, 2012.

TROUSSON, R. Historia de la literatura utópica. Península, 1995.

WOODS, J. Los mecanismos de la ficción. Gredos, 2008.

Popupcontent

Acceptar