FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Pràctiques de Narració Audiovisual II (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Pràctiques de Narració Audiovisual II
Codi: 365754
Curs: Primer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: (Presencials 75 / Tutelades 75/ Autònomes 75)

Competències

 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 • Conèixer les últimes tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.
 • Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la producció d’obres audiovisuals, al llarg dels processos d’ideació, desenvolupament i explotació de les mateixes.
 • Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la direcció d’obres audiovisuals i poder dur a terme la planificació, realització i supervisió d’una producció audiovisual.
 • Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.
 • Tenir capacitat per concebre, dissenyar i materialitzar el tractament lumínic, cromàtic i visual en general en el marc d’una obra audiovisual.
 • Tenir capacitat per concebre, dissenyar i desenvolupar l’espai, el vestuari i l’attrezzo implicats en la producció d’una obra audiovisual.
 • Demostrar capacitat per dur a terme els processos involucrats en el registre, el disseny i la postproducció sonora d’una obra audiovisual.
 • Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.
 • Ser capaç d’assumir la gestió dels processos de preproducció, producció i postproducció dels efectes digitals en una obra audiovisual

Objectius

 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual.
 • Utilitzar de manera adequada els instruments i eines necessaris per a la producció d’obres audiovisuals.
 • Aplicar de forma creativa els coneixements de llenguatge i de tècnica audiovisuals en la creació d’obres audiovisuals de no-ficció.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Ser capaç d’analitzar el treball realitzat i avaluar-ne el resultat, tant a nivell individual com col·lectiu.

Blocs temàtics

 • La narrativa audiovisual en els formats de no-ficció.
 • Gèneres de la no-ficció: entrevista, notícia, crònica, reportatge, documental.
 • El procés d’investigació, preparació, rodatge i postproducció en no-ficció.
 • Fases de producció d’una obra de no-ficció: idea, investigació i documentació, escaleta, entrevista, construcció de seqüències, rodatge, visionat, guió, muntatge.
 • Com fer una bona entrevista.
 • Dinàmiques de rodatge.
 • Possibilitats del llenguatge documental en funció de la intervenció o de la no intervenció en la realitat.
 • El retrat de personatges.
 • L’ús del material d’arxiu.
 • Idees i consells bàsics per al muntatge.

Metodologia i activitats formatives

Classes expositives, treball en grup i pràctiques.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: instruments basats en l’observació (40%); pràctiques (60%).

Reavaluació: pràctiques (100%).

Avaluació única: no es contempla la possibilitat d’avaluació única.

Fonts d'informació bàsica

BRICHS, X. Reflejos de la realidad. Así son y así se hacen los mejores reportajes de la televisión. MIDAC, 2003.

ÚBEDA, J. Reportatge a TV: el model americà. Íxia llibres, 1993.

VILALTA, J. El espíritu del personaje. UB, 2005.

VILALTA, J. El reportero en acción. UB, 2005.

Popupcontent

Acceptar