FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Pràctiques de Narració Audiovisual IV (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Pràctiques de Narració Audiovisual IV
Codi: 365757
Curs: Segon
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 75 / Tutelades 75 / Autònomes 75

Competències

 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 • Conèixer les últimes tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.
 • Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la producció d’obres audiovisuals, al llarg dels processos d’ideació, desenvolupament i explotació de les mateixes.
 • Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la direcció d’obres audiovisuals i poder dur a terme la planificació, realització i supervisió d’una producció audiovisual.
 • Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.
 • Tenir capacitat per concebre, dissenyar i materialitzar el tractament lumínic, cromàtic i visual en general en el marc d’una obra audiovisual.
 • Tenir capacitat per concebre, dissenyar i desenvolupar l’espai, el vestuari i l’attrezzo implicats en la producció d’una obra audiovisual.
 • Demostrar capacitat per dur a terme els processos involucrats en el registre, el disseny i la postproducció sonora d’una obra audiovisual.
 • Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.
 • Ser capaç d’assumir la gestió dels processos de preproducció, producció i postproducció dels efectes digitals en una obra audiovisual

Objectius

 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual.
 • Utilitzar de manera adequada els instruments i eines necessaris per a la producció d’obres audiovisuals.
 • Aplicar de forma creativa els coneixements de llenguatge i de tècnica audiovisuals en la creació d’obres audiovisuals documentals.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Ser capaç d’analitzar el treball realitzat i avaluar-ne el resultat, tant a nivell individual com col·lectiu.

Blocs temàtics

Situacions i particularitats pròpies del rodatge de cinema documental. Panorama actual del cinema documental: autors rellevants, festivals, etc. La mirada atenta. La producció d’un documental. El documental d’observació. Mètodes d’investigació. L’entrevista: temes a preguntar, enquadraments, distancia. Repensar el material que no serveix per a les intencions inicials. El punt de vista. La mirada atenta i el respecte. El documental de paisatge o personatge. La distancia en el documental. Apropar-se al que és conegut. Cinema directe. Assaig. Retrat d’objectes del present o del passat als quals no tenim accés.

 

Metodologia i activitats formatives

Classes expositives, treball en grup i pràctiques.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: instruments basats en l’observació (40%); pràctiques (60%).

Reavaluació: pràctiques (100%).

Avaluació única: no es contempla la possibilitat d’avaluació única.

Fonts d'informació bàsica

BARSAM, R.: Non-Fiction Film, a critical history. Indiana University Press, 1992.

BARNOUW, E.: El documental. Historia y estilos. Gedisa, serie Multimedia, Barcelona, 1996.

PIAULT, M-H.: Antropología y cine. Cátedra, col. Signo e Imagen nº71, 2002.

ROSENTHAL, A.: New challenges for Documentary. University of California Press, 1988/2006.

V.V.A.A.: Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. Festival del cine de Málaga, 2001.

Popupcontent

Acceptar