FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Producció digital (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Producció digital
Codi: 365765
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Ser capaç d’estructurar, gestionar i tractar adequadament el material audiovisual a través del domini dels recursos i estratègies del muntatge i la postproducció.

Objectius

 • Comprendre els valors i l’aportació dels efectes visuals als diferents departaments d’una producció audiovisual actual: direcció, producció, art, fotografia, guió, so, etc.
 • Conèixer les tècniques i evolució dels efectes visuals i la producció digital en general.
 • Conèixer les especialitats i oficis de l’animació audiovisual.

Blocs temàtics

Desenvolupament dels VFX en una producció. Preproducció: desglossament, vista prèvia, R + D, planificació. Rodatge: supervisió, recopilació de dades. Postproducció: desglossament, postvisualizació, pipeline / workflow. Tècniques i història dels efectes visuals I: stop motion, maquetes, matte paintings clàssics, animatrònics, perspectives forçades, animació tradicional, pròtesis i efectes de maquillatge. Tècniques i història dels efectes visuals II: matte painting; green / blue green (cromes), CGI / 3D / animació digital; motion capture; fotogrametria / drones; tracking / matchmoving; càmeres virtuals / realitat virtual; grading.

Tècniques d’animació. Escriure per a animació. Pipeline en un projecte d’animació (producció). Dissenyar per a animació (art i fotografia). Storyboard, Animàtica, Layaout. La tasca de l’animador (direcció). So per a animació. Gràfica animada: Motion Graphics i títols de crèdit.

 

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit i exercicis pràctics.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada, reavaluació i avaluació única: exercicis pràctics (100%).

Fonts d'informació bàsica

FRANK THOMAS, OLLIE JOHNSTON. The Illusion of Life.

RICHARD WILLIAMS. The Animator’s Survival Kit.

PRESTON BLAIR. Cartoon Animation.

ISAAC KERLOW. The Art of 3D Computer Animation and Effects.

HANS BACHER. Dream Worlds: Production Design for Animation.

TIA KRATTER, JOHN LASSETER The Color of Pixar

ED CADMULL, AMY WALLACE. Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration.

Popupcontent

Acceptar