FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Producció I (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Producció I
Codi: 365760
Curs: Segon
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i per treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i aptituds des de la creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les seves actuacions.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la producció d’obres audiovisuals, al llarg dels processos d’ideació, desenvolupament i explotació de les mateixes.

Objectius

 • Introduir l’alumnat  en els múltiples rols i responsabilitats del departament de producció en la vida de qualsevol projecte audiovisual.
 • Proporcionar el coneixement sobre les maneres com les tasques dels integrants del departament de producció d’una obra audiovisual s’interrelacionen amb les de la resta de departaments.
 • Oferir eines per poder-se enfrontar a totes les fases del procés de producció.

Blocs temàtics

Organigrama del departament de producció. La figura del productor i la relació amb el director. Inici del desenvolupament i creació d’idees. Quin és el lloc al mercat d’una idea? La lluita de continguts. La necessitat de diferenciació. L’eina del Benchmarking. Marcar un recorregut que tingui sentit per al projecte. Festivals i lobby. Taquilla. Qui seria el distribuïdor perfecte? Quin tipus de film estem fent? Target. Marcar el camí. Vies de finançament. Cinema low-cost. Noves vies de finançament. Fase de desenvolupament. Escriptura, càsting, creació d’equip. Traspàs de responsabilitats. El director de producció. El disseny de producció. Upsizing i Downsizing. La comunicació amb l’equip. L’equip de producció. El rol en el rodatge. Safe-keepers. Localitzacions. Gestió de recursos. Equip i càsting. Transport. Trasllats. Creació de la logística més encertada. La postproducció: el muntatge, el so, la imatge (vfx i color), música. Els teasers. Com arribar al públic. Quin és el millor moment? Crear l’experiència per a l’espectador. Cartells, material gràfic, RR.SS, dating i estratègies de llançament. El pítching: vendre el projecte, generar interès, buscar aliats.

 

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit i exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: participació a les classes (30%), treballs realitzats per l’estudiant (70%).

Reavaluació: treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Avaluació única: treballs realitzats per l’estudiant (100%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

BUSTAMANTE, Enrique (coord.) (2003): Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa.

CABEZÓN, Luis A., i GÓMEZ-URDÁ, Félix G. (1999): La producción cinematográfica. Madrid: Cátedra.

CAMINO, Jaime (1997): El oficio de director de cine. Madrid: Cátedra.

CRETON, Laurent (1995): Économie du cinémaperspectives stratégiques. París: Nathan.

DARLEY, Andrew (2002): Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los

medios de comunicación. Barcelona: Paidós.

DURAN, Jaume, i SÁNCHEZ, Lydia (ed.) (2008): Industrias de la comunicación audiovisual. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

EPSTEIN, Edward Jay (2007): La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood. Barcelona: Tusquets.

GABLER, Neal (1989): An Empire of Their OwnHow the Jews Invented Hollywood. Nova York: Anchor.

LARDNER, James (1987): Fast Forward: Hollywood, the Japanese, and the Onslaught of the VCR. Nova York: W. W. Norton.

PUTTNAM, David (1998): Money and Movies. Nova York: Alfred A. Knopf.

Popupcontent

Acceptar