FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

So (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: So
Codi: 365748
Curs: Primer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.

Objectius

 • Comprendre el paper de l’ambientació sonora en la producció cinematogràfica.
 • Valorar el paper de la banda sonora en els seus aspectes psicoacústics i emocionals en relació a les imatges, atenent els seus valors expressius i comunicatius.
 • Dominar el llenguatge especialitzat i terminologia de la disciplina.
 • Analitzar els elements sonors i musicals en el cine i els diferents productes audiovisuals.
 • Comprendre els principis teòrics per a la utilització del so i la música als productes cinematogràfics i audiovisuals, segons les tècniques, estils, obres, autors i estudis més destacats.

Blocs temàtics

 • El so al cinema i als audiovisuals: funcions, fonaments psicobiològics i emocionals.
 • Qualitats del so. So i silenci.
 • Elements de la banda sonora: música, efectes sonors, diàlegs, ambients i silenci.
 • Els elements de la música en el cinema i els audiovisuals: ritme, melodia, harmonia, tímbrica, dinàmica, mètrica, formes musicals, estils i gèneres.
 • Història del so al cinema.
 • Història de la música i aplicacions pràctiques als audiovisuals.
 • Anàlisi sonora de fragments cinematogràfics i documents audiovisuals: valors expressius, narratius, comunicatius i simbòlics, elements, ús, lectura, eficàcia.
 • L’ambientació sonora al cinema i els audiovisuals.
 • Relacions de la música i la imatge als audiovisuals. Multimodalitat.

   

 • L’oïda humana: percepció selectiva i subjectiva del so.
 • Funcions del so en el cinema: emocional, narrativa, conceptual, estilística.
 • Narrativa sonora i recursos: gènere, transicions i ritme, presentació de personatge, creació del punt de vista des del so, subjectivitat, dramatització, conceptualització, altres recursos.
 • Qualitats del so.
 • Conceptes bàsics d’enregistrament i edició.
 • Cadena de treball en una producció.
 • Relació del departament de so amb la resta de departaments.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Avaluació continuada: treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Reavaluació: treballs realitzats per l’estudiant (100%).

Avaluació única: treballs realitzats per l’estudiant (100%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

Alcalde, J. (2007) Música y Comunicación. Puntos de encuentro básicos. Madrid: Fragua.

Calderón, D., Gustems, J. y Martin, C. (2017). Multimodalidad, emoción y publicidad. Un estudio empírico sobre Youtube. Icono 14, 15(2), 25-48.

Chion, M. (1990). La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.

Chion, M. (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós.

Colon, C., Infante, F. y Lombardo, M. (1997). Historia y teoría de la música en el cine: presencias afectivas. Sevilla: Alfar.

Cook, N. (2004). Analysing musical multimedia. Oxford: Oxford University Press.

Encabo, E. (ed.) (2018). Más allá de la pantalla: música, sonido e imagen. Sabadell: El Poblet Edicions.

Encabo, E. (ed.). (2018). Sound in Motion: Cinema, Videogames, Technology and Audiences. New Castle: Cambridge Scholars Publishing.

García Jiménez, J. (1996). Narrativa audiovisual. Madrid: Cátedra.

Gértrudix, M. (2003). Música y narración en los medios audiovisuales. Madrid: Laberinto Comunicación.

Guijarro, T. y Muela, C. (2003). La música, la voz, los efectos y el silencio en Publicidad. Madrid: Dossat.

Gustems, J. (2005). Escuchar los anuncios: una aproximación al uso de la música y del sonido en la publicidad televisiva. Eufonia, 34, 91-100.

Gustems, J. (coord.) (2012). Música y Sonido en los audiovisuales. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Gustems, J. (ed.). (2014). Música y Audición en los Géneros Audiovisuales. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Gustems, J. (ed.) (2018). Música y Símbolo. Barcelona: Dinsic.

Gustems, J., Calderón, C. y Calderón, D. (2016). Análisis multimodal: una herramienta al servicio de la educación audiovisual. Harvard Deusto. Learning & Pedagogics, 7, 12-17.

Llinares, F., Calderón, D. y Gustems, J. (2014). Características sonoras en los tráileres cinematográficos. Revista de Comunicación Vivat Academia, 129, 1-9.

Olarte, M. (ed). (2005). La Música en los medios audiovisuales. Algunas aportaciones. Salamanca: Plaza Universitaria.

Porta, A. (2007). Músicas públicas, escuchas privadas. Barcelona: Publicacions de la UAB.

Rodríguez Bravo, M. Á. (1998). La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona: Paidós.

Téllez, E. (1996). La composición musical al servicio de la imagen cinematográfica. Eufonía, 4, 47-58.

Xalabert, C. (2013). El guion musical en el cine. Barcelona: Mundo BSO.

Popupcontent

Acceptar