FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Taller de direcció d’art (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Taller de direcció d'art
Codi: 212011
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics.
 • Conèixer les darreres tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

 • Conèixer les tasques del director artístic i de la resta de càrrecs del departament d’art.
 • Ser capaç de dur a terme en un projecte les tasques del director d’art i de la resta de càrrecs del departament.

Blocs temàtics

Part teòrica. Introducció a la direcció artística. Organigrama del departament de direcció d’art. Càrrecs. Diferències entre tècnics. Importància d’una bona comunicació amb tot l’equip. Importància del diàleg entre departaments. L’abecedari de l’art. Esquelet. Presentació de l’esquema visual. El concepte bàsic i l’arrel de la proposta d’art. El moodboard. La paleta de color. Teoria del color. Concepts d’art: creació de l’espai; volum i llum; arquitectura. Els props: atrezzo de personatge. Atrezzo de personatge de guió. Extres i ambientació. Decoració de l’espai. Ambientació de l’espai. Construcció: dibuix a mà alçada; plantes, alçats i perfils. Pressupost. Com presentar una bona carpeta d’art: dossier i gràfica per al TFG.

Part pràctica. Esquelet/esquema visual d’art. Pràctica d’escriptori/canvi d’espai. Moodboard. Paleta de colors. Pressupost. Dibuix a mà alçada. Producte. Projecte a plató: presentació d’una proposta de decorat; organització de l’equip i dels diferents càrrecs; plantejament de grup i treball en equip; realització de plató a decorat. Referents d’art.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, classes expositives, treball escrit, exercicis pràctics. L’assignatura inclou com a pràctica final la construcció d’un decorat a plató.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada. La nota s’estableix en base a la mitjana de cada un dels exercicis realitzats (60%) i la participació en els debats a classe (40%).

Reavaluació. La reavaluació consisteix en la presentació dels exercicis no presentats. La part de la nota que correspon a la participació en els debats a classe no és susceptible de ser reavaluada.

Avaluació única. Donat el component pràctic de l’assignatura, no es preveu l’avaluació única.

Fonts d'informació bàsica

BARNWELL, J. Diseño de producción de pantalla: Storytelling visual en el cine y la televisión. Parramon, 2018.

BLOCK, B. Narrativa visual. Omega, 2017.

ETTEDEGUI, P. Diseño de producción y dirección artística. Océano, 2020.

GOMBRICH, E.H. La historia del arte. Phaidon, 2013.

HELLER, E. i CHAMORRO, M. Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Gustavo Gili, 2004.

KEMP, P. I altres. Cine. Toda la historia. Blume, 2016.

KUNO, N. Practical Color Combinations. Forms Inc., 2018.

LUCIE-SMITH, E. Breve historia del mueble. El Serbal, 2006.

MILA, M. Lo essencial: una guía de diseño para la vida. Lumen, 2019.

PAWLIK, J. Teoría del color. Paidós, 1996.

WAGNER, L. Palette Perfect. Color Combinations Inpired by Fashion. Promopress, 2018.

Popupcontent

Acceptar