FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Taller de muntatge (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Taller de muntatge
Codi: 212011
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics.
 • Conèixer les darreres tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

 • Establir un workflow efectiu i complet d’edició i postproducció audiovisual a través d’Adobe Premiere i Davinci Resolve.
 • Aconseguir que l’estudiant sigui capaç d’enfrontar-se a qualsevol projecte audiovisual des d’una perspectiva tècnica i narrativa.
 • Que conegui les diferents possibilitats dels softwares d’edició no lineal.
 • Que conegui i sigui capaç d’aplicar conceptes de narrativa de muntatge.

Blocs temàtics

Tecnologia del muntatge. Introducció a l’edició. Sistemes d’edició lineal i no lineal. Arxius: format/còdec, frame rate i resolució. Importació, captura i transcodificació en Premiere i Avid. Ajustaments Settings de seqüència. Sincronització de clips. Transcodificació amb software extern (Adobe Encoder i Davinci). Audio. Diferències de workflow. Efectes i transicions. Treball amb pistes polifòniques. Exportació de material en OFM o SS. Addició de veu en off. Efectes. Transicions, incrustacions i etalonatge bàsic. Preparació i exportació del material en Vfx. Correcció de color. Davinci Resolve. Workflow de color. Exportació i comprovació de DCP.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, classes expositives, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada, reavaluació: exercicis pràctics (30%) i una prova final (70%).

Donat que es tracta d’una assignatura pràctica, no es preveu la possibilitat d’avaluació única.

Fonts d'informació bàsica

JAGO, M. Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book.

SCOPETTUOLO, D. The Begginer’s Guide to Davinci Resolve 17.

ROBERTS, C. The Editors Guide to Davinci Resolve 17.

Popupcontent

Acceptar