FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Taller de producció digital (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Taller de producció digital
Codi: 212011
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

  • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
  • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
  • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
  • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics.
  • Conèixer les darreres tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

  • Que l’alumne conegui i sigui capaç d’aplicar diverses tècniques de creació d’efectes especials en els seus projectes.

Blocs temàtics

Composició digital. Introducció a The Foundry Nuke. Què és la composició digital i en quina fase del procés d’efectes visuals s’integra. En quins casos s’utilitza. Nuke: introducció a la interfície. Nodes bàsics. Cromes bàsics. Integració bàsica. Modelatge 3D. Introducció a l’Autodesk Maya. Què és el modelatge i en quina fase del procés d’efectes visuals s’integra. Casos d’estudi i altres aplicacions: disseny industrial, XR, etc. Animació 3D. Introducció a l’animació en Autodesk Maya. Similituds i diferències amb altres tècniques. Animació 3D vs. Integració d’animació en ficció. Timeline, workspace, key framing, preparació de projecte, càmeres.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, classes expositives, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada, reavaluació: treballs realitzats per l’estudiant: 100%.

Donat que es tracta d’una assignatura pràctica, no es preveu la possibilitat d’avaluació única.

Fonts d'informació bàsica

http://www.artofvfx.com/http://www.iamag.co/http://www.fxphd.com

The VES Handbook of Visual Effects: Industry Standard VFX Practices and Procedures, Jeffrey A. Okun & Susan Zwerman, Publisher: Focal Press 2014

Popupcontent

Acceptar