FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Taller de so (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Taller de so
Codi: 212011
Curs: Tercer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: Presencials 50 / Tutelades 50 / Autònomes 50

Competències

  • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
  • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
  • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
  • Posseir les capacitats i instruments per analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics.
  • Conèixer les darreres tecnologies d’aplicació en el sector audiovisual i ser capaç d’utilitzar-les de forma adequada.

Objectius

Proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics per poder afrontar la gravació de so directe i la postproducció d’àudio de qualsevol projecte audiovisual.

Blocs temàtics

Captació sonora en el medi cinematogràfic. Treball sobre el guió i la preparació del rodatge. El rodatge i la presa de so directe. Pràctica de la gravació. Protools bàsic. Muntatge i disseny de so. Postflow bàsic entre muntatge i so. To, intensitat, timbre, durada i espai. Muntatge de so: diàlegs, efectes i ambients. Enregistrament en estudi: ADR. La mescla de so (estèreo).

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, classes expositives, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada, reavaluació: treballs realitzats per l’estudiant: 100%..

Donat que es tracta d’una assignatura pràctica, no es preveu la possibilitat d’avaluació única.

Fonts d'informació bàsica

Chion, Michael (1993). La audiovisión: Una introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Madrid: Paidós

Chion, Michael (1999). El sonido. Música, cine, literatura. Barcelona: Paidós. Chion, Michael (2004). La voz en el cine. Madrid: Cátedra.

Cross, Mark (2013). Audio post production for film and television. Boston: Barklee press publications.

Purcell, John (2007). Dialogue editing for motion pictures: A guide to the invisible art. EEUU: Focal press.

Schafer, M (2013). El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Barcelona: Intermedio.

Weis, Elisabeth and John Belton (1985). Theory and practice flm sound. USA: University Press Group Ltd

Popupcontent

Acceptar