Formació / Màster Universitari / Plans docents

Cinema i fotografia. La imatge fotogràfica en l’era digital (Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals)

Objectius Competències Metodologia Continguts Avaluació Bibliografia Torna a la pàgina del Màster
Dades bàsiques
Assignatura: Cinema i fotografia. La imatge fotogràfica en l’era digital
Curs: Segon
Semestre: 1
Modalitat: Optativa
Professor: Diego Cepeda

Objectius

L’objectiu principal de l’assignatura és proposar una mirada que, des dels estudis de la imatge, s’aproximi a la fotografia des d’un doble enfocament: a partir d’un punt de vista teòric, que indagui en la seva naturalesa i com aquesta ha anat canviant al llarg del temps, i a partir de considerar-la en els diferents moments i contextos històrics i socials. Així doncs, no es tracta de plantejar una història de la fotografia en un sentit tradicional, és a dir, des de la seva invenció fins al segle XXI, sinó de proposar una sèrie de vies o línies d’aproximació que ens permetin considerar la naturalesa de la imatge fotogràfica, la intermodalitat, la connexió entre fotografia i la noció d’arxiu en l’art contemporani, l’experimentació fotogràfica i les tècniques alternatives, el seu ús tant en els discursos hegemònics com en els subversius, el seu rol en la creació d’imaginaris, el fotoassaig o la postfotografia.

Competències

  • Reflexionar sobre la naturalesa de les imatges en general i de les fotogràfiques en particular.
  • Saber interpretar les imatges fotogràfiques.
  • Conèixer la teoria de la fotografia.
  • Conèixer les diferents tècniques experimentals i el seu ús en determinats moments.
  • Tenir una visió completa de la Història de la Fotografia i els principals moviments i tendències.
  • Adquirir una consciència crítica davant la imatge fotogràfica.
  • Aprofundir en els usos propagandístics de la fotografia.
  • Aprendre a treballar amb fonts documentals i teòriques.
  • Desenvolupar una visió crítica i contextualitzada del panorama fotogràfic actual.

Metodologia

Les classes seran majoritàriament de tipus teòric i històric, i s’estructuraran en funció del programa de continguts que consta en aquest pla docent. La participació de l’alumne és important i, a aquest efecte, es proposaran lectures complementàries als continguts impartits en classe per a poder dur a terme debats a l’aula.

Continguts

Tema 1. La naturalesa de la fotografia i del cinema.

Tema 2. Intermodalitat: la imatge davant el temps.

Tema 3. El món com a arxiu: de la imatge al catàleg.

Tema 4. Discursos experimentals: De la Bauhaus a la solarigrafía.

Tema 5. Dels estudis foto(cinema)togràfics al do it yourself.

Tema 6. Usos i discursos: imatge i ideologia.

Tema 7. Fotografia, imaginació i imaginaris.

Tema 8. L’instant decisiu: Fotografia humanista i contemporània.

Tema 9. El concepte de gènere en la fotografia contemporània.

Tema 10. Fotoassaig vs. Cineassaig.

Tema 11. El segle XXI: postfotografia i postcinema.

Tema 12. A vista de dron: nous paradigmes de visualitat.

Avaluació

Consisteix en tres activitats: ressenya d’un text (15%), assaig (20%) i proposta d’un projecte fotogràfic (recerca teòrica o proposta pràctica) (65%).

Bibliografia

Barthes: Camera lucida. New York: Hill and Wang, 1981.

Batchen, Geoffrey: Negative/Positive: A History of Photography. London: Routledge, 2020.

Benjamin, Walter: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. London: Penguin, 2008.

Berger, John: Understanding a Photograph. London: Penguin, 2013.

Berger, John: Ways of Seeing. London: Penguin, 2008.

Dubois, Philip: El acto fotográfico: de la representación a la recepción. Barcelona: Paidós, 1986.

Durden, Mark; Tormey, Jane (Eds.): The Routledge Companion to Photography Theory. London: Routledge, 2019.

Elkins, James: «Camera Dolorosa» in History of Photography, vol. 31, no. 1 (Spring 2007), pp. 22–30.

Elkins, James: Photography Theory. London: Routledge, 2013.

Emerling, Jae: Photography: History and Theory. London: Routledge, 2013.

Fontcuberta, Joan: La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2020.

Freund, Gisele: La fotografía como document social. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.

Gelder, Hilde Van; Westgeest, Helen: Photography Theory in Historical Perspective. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2011.

Gunthert, André: El arte de la fotografía: de los orígenes a la actualidad. Barcelona: Lunwerg, 2009.

Jurgenson, Nathan: The Social Photo: On Photography and Social Media. London: Verso Books, 2019.

Higgins, Jackie: Why It Does Not Have To Be in Focus: Modern Photography Explained. London: Thames and Hudson, 2013.

Miller, Sally: Contemporary Photography and Theory: Concepts and Debates. London: Bloomsbury Visual Arts, 2020.

Modrak, Rebekah; Anthes; Bill: Reframing Photography: Theory and Practice. London: Routlege, 2010.

Newhall, Beaumont: The History of Photography: From 1839 to the Present. New York: The Museum of Modern art, 1984.

Schaeffer, Jean-Marie: La imagen precaria del dispositivo fotográfico. Madrid: Cátedra, 1987.

Scharf, Aaron: Arte y fotografía. Madrid: Alianza Editorial, 1994.

Sontag, Susan: Against Interpretation: And Other Essays. Picador, 2001.

Sontag, Susan: On Photography. Penguin, 2008.

Popupcontent

Acceptar