Sistema de Qualitat 180 (Grau Oficial en Cinematografia)

SAIQU Política i objectius de qualitat Gestió de processos VSMA Verificació / Modificació Dades i indicadors Torna a la pàgina del Grau

SAIQU

El SAIQU és el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials del centre.

El SAIQU intervé en tots els processos que es relacionen amb l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de les titulacions, d’acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l’assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

El desenvolupament del SAIQU en tots els centres de la UB parteix d’un marc de referència comuna, que pren en consideració els criteris següents:

 • Política i objectius de qualitat
  • El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.
 • Disseny de l’oferta formativa
  • El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.
 • Desenvolupament de l’ensenyament i altres actuacions orientades als estudiants
  • El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.
 • Personal acadèmic i d’administració i serveis
  • El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.
 • Serveis i recursos materials
  • El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Resultats de la formació
  • El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i s’usen els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.
 • Informació pública
  • El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i en els programes.

El SAIQU s’articula principalment al voltant de dos eixos: la tasca de la Comissió de Qualitat i els procediments de qualitat que elabora i implanta per a sistematitzar i optimitzar la gestió dels processos.

Política i objectius de qualitat

El 12 de febrer de 2010 la Junta de Facultat va aprovar un document de Política i objectius de qualitat on es fa constar el compromís del centre a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a l’abast per a complir les normatives legals i els requisits que afavoreixin la qualitat dels seus ensenyaments i serveis en el marc de la convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Objectius de la Junta de Facultat

 • Proporcionar una formació orientada a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats de les nostres disciplines i amb les expectatives d’estudiants i professors, i de la societat en general.
 • Aconseguir un compromís permanent de millora continuada, aprofitant tots els recursos disponibles, tècnics, econòmics i humans, per a l’òptim desenvolupament de la tasca docent.
 • Establir mecanismes per a la detecció de problemes administratius, acadèmics i de gestió per a poder proposar les accions correctives i preventives necessàries.
 • Procurar que els procediments que s’estableixin s’adeqüin a la natura dels nostres ensenyaments i als objectius del nostre centre.
 • Fomentar la formació continuada del personal del centre.
 • Incentivar les mesures necessàries per a optimitzar les condicions laborals del personal del centre.
 • Assegurar que tot el personal del centre tingui coneixement d’aquesta política pública de qualitat.
 • Vetllar per l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat, revisant-lo i actualitzant-ho en funció de les necessitats del centre.

En el mateix document, la Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficiència del sistema d’assegurament intern de la qualitat, i que ho revisi periòdicament per a mantenir l’adequació contínua a les necessitats canviants.

En aquest sentit, el centre disposa del PEQ 10 , que té com a objectiu “establir la sistemàtica que s’ha de seguir per a definir, aprovar, revisar i millorar la política i els objectius de qualitat del centre, seguint sempre l’orientació marcada per la política i els objectius de qualitat establerts per la UB”.

Política i objectius de qualitat

Comissió de Qualitat del centre

Composició

Són membres de la Comissió de Qualitat:

 • Un membre de l’equip de direcció, que actuarà com a President de la Comissió: Jaume Macià Viles
 • El coordinador de curs: Yago Alcover Pujol
 • Una representant de la Secretaria acadèmica: Marta Figueras Geli
 • Un representant de l’Administració del centre: Marc López Ribes
 • Dos representants del professorat: Maria Adell Carmona, Christian Checa Bañuz
 • Dos representants dels estudiants: Pau Ballesté Aguirre, Laia Martín Duque

 Funcions

La Comissió de Qualitat té les funcions següents:

 • elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,
 • elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre,
 • elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,
 • secundar i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d’acord amb la legislació vigent,
 • informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d’Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre,
 • elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per a la seva implantació real i efectiva,
 • facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,
 • facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes,
 • facilitar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

Gestió de processos

El centre controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per a assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, com també que es genera informació pública suficient i actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per a dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per a assegurar que s’aconsegueixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant el següent mapa de processos.

Para definir como se llevan a cabo todos estos procesos, la Comisión de Calidad del centro elabora los Procedimientos Específicos de Calidad (PEQ) y vela por su implantación en la gestión diaria de las titulaciones del centro.

Procediments de qualitat

Els procediments específics de qualitat (PEQ) desenvolupats per la Comissió de Qualitat del centre estableixen el “quin”, el “qui”, el “com” i el “quan” de les diferents accions de gestió i millora que afecten els processos de les titulacions en el marc del VSMA. Els PEQ permeten optimitzar la gestió i recollir les evidències que permeten posteriorment el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments.

PEQ vigents

PEQ 010 Desplegament de la política i objectius de qualitat al centre

PEQ 011 Redacció, revisió i distribució dels procediments específics del SAIQU

PEQ 020 DISSENY, APROVACIÓ I VERIFICACIÓ DE TÍTOLS DE GRAU I MÀSTER  

PEQ 021 SEGUIMENT I MILLORA DELS TÍTOLS DE GRAU I MÀSTER

PEQ 022 MODIFICACIÓ DE TÍTOLS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER

PEQ 023 SUPRESSIÓ I EXTINCIÓ DE TITULACIONS OFICIALS

PEQ 024 ACREDITACIÓ DE TÍTOLS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER

PEQ 030 Definició del perfil d’ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de grau

PEQ 050 Orientació a l’estudiant 

PEQ 060 Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació d’aprenentatges

PEQ 080 Gestió de la mobilitat internacional de l’estudiant

PEQ 100 Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments

PEQ 110 Gestió i millora dels recursos materials 

PEQ 130 Anàlisi dels resultats

PEQ 140 Publicació i actualització de la informació pública

VSMA

VSMA és la denominació amb què es fa referència al conjunt de processos pels quals passen els ensenyaments universitaris oficials. Les sigles corresponen a les inicials dels quatre processos bàsics de la vida de les titulacions:

 1. Verificació
 2. Seguiment
 3. Modificació
 4. Acreditació

Informació sobre el marc VSMA a la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
El centre gestiona aquests processos interns i garanteix la coherència a través del SAIQU.

Verificació / Modificació

Verificació

Les propostes de noves titulacions oficials s’han de sotmetre a un procés d’avaluació prèvia: la verificació. Els centres elaboren una memòria de verificació amb el disseny de la nova proposta, que, una vegada aprovada per la Junta del centre, pel APQUB (Agència de Polítiques i Qualitat de la UB) i pel Consell de Govern, és enviada a AQU, que elabora un informe d’avaluació. A partir d’aquesta avaluació, el Consell d’Universitats (CU), emet un informe final verificant el títol.

Modificació

Fruit del desplegament dels ensenyaments i del seu seguiment es poden generar tres tipus de proposta de modificació:

 1. propostes de millora que no cal incorporar a la informació pública de la titulació,
 2. propostes de modificació no substancial del títol que s’incorporaran a la informació pública de la titulació,
 3. propostes de modificació substancial del títol que s’han de sotmetre a avaluació abans de ser aplicades.

Les modificacions que es consideren substancials són aquelles que afecten tant els aspectes de definició administrativa del títol com les seves característiques acadèmiques essencials i comportaran iniciar un nou procés de verificació del títol. En cas de modificacions de menor importància, AQU té la competència per a emetre l’informe final favorable a les modificacions proposades. El resultat del procés de modificació es tradueix en la memòria de verificació modificada amb la introducció dels canvis.

Podeu consultar les memòries dels dos Graus en aquest enllaç.

Informe de Seguiment de Centre

Popupcontent

Acceptar