Sistema de calidad

Sistema de Qualitat (Grau Oficial en Cinematografia)

SGIQ Política i objectius de qualitat Gestió de processos VSMA Verificació / Modificació Dades i indicadors Torna a la pàgina del Grau

SGIQ

El SGIQ és el Sistema de Gestió Intern de la Qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials del centre.

El SGIQ intervé en tots els processos que es relacionen amb l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de les titulacions, d’acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l’assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

El desenvolupament del SGIQ a tots els centres de la UB parteix d’un marc de referencia comú, que pren en consideració els criteris següents:

 • Política i objectius de qualitat
  • El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SGIQ del pla d’estudis.
 • Disseny de l’oferta formativa
  • El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.
 • Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants
  • El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.
 • Personal acadèmic i d’administració i serveis
  • El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.
 • Serveis i recursos materials
  • El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Resultats de la formació
  • El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.
 • Informació pública
  • El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.

El SGIQ s’articula principalment al voltant de dos eixos: la tasca de la Comissió de Qualitat i els procediments de qualitat que elabora i implanta per tal de sistematitzar i optimitzar la gestió dels processos.

Política i objectius de qualitat

El 12 de febrer de 2010 la Junta de Centre va aprobar un document de Política i objectius de qualitat on es fa constar el compromís del centre a utilizar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a l’abast per complir les normatives legals i els requisits que afavoreixin la qualitat dels seus ensenyaments i serveis en el marc de la convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Objetius de la Junta de Centre

 • Proporcionar una formació orientada a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats de les nostres disciplines i amb les expectatives d’estudiants i professors, i de la societat en general.
 • Aconseguir un compromís permanent de millora continuada, aprofitant tots els recursos disponibles, tècnics, econòmics i humans, per a l’òptim desenvolupament de la tasca docent.
 • Establir mecanismes per a la detecció de problemes administratius, acadèmics i de gestió per tal de poder proposar les accions correctives i preventives necessàries.
 • Procurar que els procediments que s’estableixin s’adeqüin a la natura dels nostres ensenyaments i als objectius del nostre centre.
 • Fomentar la formació continuada del personal del centre.
 • Incentivar les mesures necessàries per optimitzar les condicions laborals del personal del centre.
 • Assegurar que tot el personal del centre tingui coneixement d’aquesta política pública de qualitat.
 • Vetllar per l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat, revisant-lo i actualitzant-lo en funció de les necessitats del centre.

En el mateix document, la Junta de Centre encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficiència del sistema d’assegurament intern de la qualitat, i que el revisi periòdicament per tal de mantenir-ne l’adequació contínua a les necessitats canviants.

En aquest sentit, el centre disposa del PEQ 10, que té com a objectiu “establir la sistemàtica que s’ha de seguir per definir, aprovar, revisar i millorar la política i els objectius de qualitat del centre, seguint sempre l’orientació marcada per la política i els objectius de qualitat establerts per la UB”.

Política i objectius de qualitat

Comissió de Qualitat del centre

Composició

Són membres de la Comissió de Qualitat:

 • Un membre de l’equip de direcció, que actuarà com a President de la Comissió
 • El coordinador de curs
 • Una representant de la Secretaria acadèmica
 • Un representant de l’Administració del centre
 • Dos representants del professorat
 • Dos representants dels estudiants

 Funcions

La Comissió de Qualitat té les funcions següents:

 • elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,
 • elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre,
 • elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,
 • donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d’acord amb la legislació vigent,
 • informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d’Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre,
 • elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per a la seva implantació real i efectiva,
 • facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,
 • facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes,
 • facilitar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

Gestió de processos

El centre controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, com també que es genera informació pública suficient i actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s’assoleixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

Per definir com es duen a terme tots aquests processos, la Comissió de Qualitat del centre elabora els Procediments Específics de Qualitat (PEQ) i vetlla per la seva implantació en la gestió diària de les titulacions del centre.

Procediments de qualitat

Els procediments específics de qualitat (PEQ) desenvolupats per la Comissió de Qualitat del centre estableixen el “què”, el “qui”, el “com” i el “quan” de les diferents accions de gestió i millora que afecten als processos de les titulacions en el marc del VSMA. Els PEQ permeten optimitzar-ne la gestió i recollir les evidències que permeten posteriorment el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments.

PEQ vigents

PEQ 010 Desplegament de la política i objectius de qualitat al centre

PEQ 011 Redacció, revisió i distribució dels procediments específics del SAIQU

PEQ 020 DISSENY, APROVACIÓ I VERIFICACIÓ DE TÍTOLS DE GRAU I MÀSTER  

PEQ 021 SEGUIMENT I MILLORA DELS TÍTOLS DE GRAU I MÀSTER

PEQ 022 MODIFICACIÓ DE TÍTOLS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER

PEQ 023 SUPRESSIÓ I EXTINCIÓ DE TITULACIONS OFICIALS

PEQ 024 ACREDITACIÓ DE TÍTOLS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER

PEQ 030 Definició del perfil d’ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de grau

PEQ 040 Definició del perfil d’ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de màster

PEQ 050 Orientació a l’estudiant 

PEQ 051 Orientació professional a l’estudiant 

PEQ 060 Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació d’aprenentatges

PEQ 061 AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DELS I LES ESTUDIANTS 

PEQ 062 TREBALL DE FI DE GRAU I TREBALL DE FI DE MÀSTER 

PEQ 070 GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES

PEQ 080 Gestió de la mobilitat internacional de l’estudiant

PEQ 100 Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments

PEQ 110 Gestió i millora dels recursos materials 

PEQ 120 GESTIÓ I MILLORA DELS SERVEIS 

PEQ 140 Publicació i actualització de la informació pública

PEQ 141 INFORMACIÓ PÚBLICA: RETIMENT DE COMPTES 

VSMA

VSMA és la denominació amb què es fa referència al conjunt de processos pels que passen els ensenyaments universitaris oficials. Les sigles corresponen a les inicials dels quatre processos bàsics de la vida de les titulacions:

 1. Verificació
 2. Seguiment
 3. Modificació
 4. Acreditació

El centre gestiona aquests procesos interns i en garanteix la coherència a través del SGIQ.

Verificació / Modificació

Verificació

Les propostes de noves titulacions oficials s’han de sotmetre a un procés d’avaluació prèvia: la verificació. Els centres elaboren una memoria de verificació amb el disseny de la nova proposta, que, un cop aprobada per la Junta del centre, per l’APQUB (Agència de Polítiques i Qualitat de la UB) i pel Consell de Govern, és enviada a AQU, que elabora un informe d’avaluació. A partir d’aquesta avaluació, el Consell d’Universitats (CU), emet un informe final verificant el títol.

Modificació

Fruit del desplegament dels ensenyaments i del seu seguiment es poden generar tres tipus de proposta de modificació:

 1. propostes de millora que no cal incorporar a la informació pública de la titulació,
 2. propostes de modificació no substancial del títol que s’incorporaran a la informació pública de la titulació,
 3. propostes de modificació substancial del títol que s’han de sotmetre a avaluació abans de ser aplicades.

Les modificacions que es consideren substancials són aquelles que afecten tant els aspectes de definició administrativa del títol com les seves característiques acadèmiques essencials i comportaran iniciar un nou procés de verificació del títol. En cas de modificacions de menor importància, AQU té la competència per emetre l’informe final favorable a les modificacions proposades. El resultat del procés de modificació es tradueix en la memòria de verificació modificada amb la introducció dels canvis.

Memòries de verificació Grau:

 

Calendari d’implantació Grau

Informe de Seguiment de Centre

Informe verificació AQU Grau

Memòria de la titulació Grau (dades RD 822)

Memòria de la titulació Grau (dades RD 1393)

Pla d’estudis Grau

Resolució del Consejo de Universidades

 

Memòries de verificació Màster:

Informe verificació AQU

Matèries i assignatures optatives

Memòria de la titulació

Pla d’estudis

Resolució del Consejo de Universidades

 

Indicadors acadèmics

INDICADORS ACADÈMICS MEC 2223

Popupcontent

Acceptar